gwelededd ddewislen symudol Toggle

Rhent a Thaliadau Gwasanaeth - Cwestiynau ac Atebion

Sut penderfynodd y Cyngor ar y newid i fy rhent?

Mae cynnydd rhent eleni wedi ystyried cydymffurfio â Pholisi Llywodraeth Cymru ar gyfer Rhent Tai Cymdeithasol, ac mae hefyd wedi ystyried fforddiadwyedd ar gyfer tenantiaid o ran yr holl gostau sydd ynghlwm wrth fyw mewn eiddo, gan gynnwys er enghraifft y rhent, taliadau gwasanaeth a chostau ynni.

Hefyd mae'r Panel Craffu Tenantiaid wedi bod yn rhan o'r trafodaethau o ran gosod rhent ar gyfer 2023-2024.

O 3ydd Ebrill 2023, bydd rhent cyfartalog ym Mhowys yn cynyddu 5.36% ar gyfer pob un o'r 5,500 cartref sy'n eiddo i'r Cyngor, heblaw am daliadau gwasanaeth.

Caiff taliadau gwasanaeth a godir ar denantiaid y CFT (Cyfrif Refeniw Tai) eu diwygio o 3ydd Ebrill 2023 er mwyn caniatáu i'r Cyngor adfer y gost sy'n gysylltiedig â darparu'r gwasanaethau hyn.

Y gost wythnosol ar gyfer Llinell Ofal Powys, o 3ydd Ebrill 2023, fydd £1.21 yr wythnos.

O 3ydd Ebrill 2023, bydd cost rhentu garej ym Mhowys yn cynyddu o £12.89 i £13.73 yr wythnos (£16.48 ar gyfer unigolion nad ydynt yn denantiaid, fydd yn destun TAW)

Bydd taliadau llain garej, oni bai y bydd cyfradd benodol a gytunwyd adeg ei osod yn berthnasol, o 3ydd Ebrill 2023 yn cynyddu o £163.93 i £174.59 y flwyddyn.

Bydd y gost meddiannu wythnosol o 3ydd Ebrill 2023, ar gyfer lleiniau Sipsiwn a Theithwyr yn codi 5.36%; bydd y rhent cyfartalog yn £114.42.

Bydd cynnydd o 5.36% mewn rhenti a thaliadau gwasanaeth eraill, nas nodir uchod, o 3ydd Ebrill 2023.