Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Rhagymadrodd

Mae Cyngor Sir Powys ("y Cyngor") wedi mabwysiadu'r polisi hwn am benderfynu cosbau ariannol a/neu orchmynion adennill o dan  Ddeddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022 ("y Ddeddf"), gan gyfeirio at yr ystyriaethau a ragnodir yn  Neddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022: canllawiau statudol i awdurdodau gorfodi ("y canllawiau statudol") Llywodraeth Cymru.

Mae'r Ddeddf yn defnyddio'r termau "landlord" a "thenant" er bod y polisi hwn, yn ogystal â'r canllawiau statudol, yn defnyddio'r termau "landlord" a "lesddeiliad" yn y drefn honno. Mae'r canllawiau statudol yn nodi bod lesddeiliad yn denant sy'n berchen ar fuddiant lesddaliadol mewn eiddo, a roddir gan unigolyn (y landlord) sy'n dal y buddiant rhydd-ddaliadol neu fuddiant lesddaliad uwch yn yr eiddo hwnnw.[1].

Mae'r polisi hwn yn berthnasol i unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cyngor yn rhinwedd ei swydd fel "awdurdod gorfodi" o dan adran 8 y Ddeddf.

 


 

[1]Paragraff 2.6 Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru