Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Cam 1 - Pennu'r Difrifoldeb

Po fwyaf difrifol yw'r tramgwydd, yr uchaf fydd y gosb.  

Bydd y Cyngor yn asesu difrifoldeb y tramgwydd gan ddefnyddio'r ffactorau beiusrwydd a niwed a nodir isod. Nid yw'r ffactorau a restrir yn hollgynhwysfawr, a lle nad yw tramgwydd yn perthyn yn amlwg i gategori arbennig, efallai y bydd angen rhywfaint o bwysoli ar ffactorau unigol i wneud asesiad cyffredinol. Gellir defnyddio ffactorau dewisol eraill hefyd er mwyn dangos cysondeb a gallai'r Cyngor ystyried penderfyniadau mewn awdurdodaethau eraill yn y DU lle maent yn cynnwys rhywfaint o gynnwys perthnasol a pherswadiol.

Euogrwydd

Lle mae beiusrwydd uwch, bydd cosb ariannol uwch.

Uchel iawn

(Bwriadol*)

Lle mae'r landlord wedi torri'r gyfraith yn fwriadol, neu wedi'i diystyru'n amlwg, neu fod ganddo/ ei fod wedi bod â phroffil cyhoeddus uchel ac yn gwybod bod ei weithredoedd yn anghyfreithlon.

Uchel

(Di-hid*)

Rhagwelediad gwirioneddol o risg, neu ddallineb bwriadol i risg o dramgwydd ond cymerir y risg serch hynny.

Canolig

(Esgeulus*)

Tramgwydd a gyflawnwyd drwy weithred neu anweithred na fyddai unigolyn sy'n arfer gofal rhesymol yn ei gyflawni.

Isel/Dim

Tramgwydd a gyflawnwyd heb fawr o fai, er enghraifft, oherwydd:

 • gwnaed ymdrechion sylweddol i ymdrin â'r risg er eu bod yn annigonol ar yr achlysur perthnasol
 • nid oedd unrhyw rybudd/amgylchiad yn nodi risg
 • roedd methiannau'n fach ac wedi digwydd fel achos unigol

* Dyma'r termau a ddefnyddir yn y canllawiau statudol.

Niwed

Lle mae mwy o niwed yn cael ei achosi, bydd cosb ariannol uwch.

Mae'r ffactorau canlynol yn ymwneud â gwir niwed a risg o niwed. Mae ymdrin â risg o niwed yn golygu ystyried y tebygolrwydd y bydd niwed yn digwydd ac i ba raddau y bydd yn digwydd.

Uchel

(Tebygolrwydd Uchel o Niwed)

 

 • Effaith/effeithiau andwyol difrifol ar unigolyn/unigolion a/neu yn cael effaith eang oherwydd natur a/neu raddfa busnes y Landlord
 • Risg uchel o effaith andwyol ar unigolyn/unigolion - gan gynnwys lle mae pobl yn agored i niwed

Canolig

(Tebygolrwydd Canolig o Niwed)

 • Effaith andwyol ar unigolyn/unigolion (nad yw'n gyfystyr â niwed "uchel" - uchod)
 • Risg ganolig o effaith andwyol ar unigolyn/unigolion neu risg isel o effaith andwyol ddifrifol.
 • Lesddeiliad a/neu landlordiaid yn cael eu tanseilio'n sylweddol gan yr ymddygiad.
 • Mae gwaith y Cyngor fel rheolydd yn cael ei lesteirio
 • Cafodd y lesddeiliad neu'r darpar lesddeiliad ei gamarwain

Isel

(Tebygolrwydd Isel o Niwed)

 • Risg isel o effaith andwyol ar lesddeiliaid gwirioneddol neu ddarpar lesddeiliaid.
 • Y cyhoedd yn cael eu camarwain ond ychydig neu ddim risg o unrhyw effaith andwyol ar unigolyn/unigolion

Bydd y Cyngor yn diffinio niwed yn eang a gallai'r lesddeiliad/lesddeiliaid ddioddef colled ariannol, niwed i iechyd neu drallod seicolegol (yn enwedig achosion bregus). Mae graddfeydd niwed ym mhob un o'r categorïau hyn.

Bydd natur y niwed yn dibynnu ar nodweddion personol ac amgylchiadau'r lesddeiliad a bydd yr asesiad o niwed yn ffordd effeithiol a phwysig o ystyried effaith tramgwydd penodol ar y lesddeiliad.

Mewn rhai achosion, efallai na fydd unrhyw niwed gwirioneddol wedi'i achosi, a bydd y Cyngor yn ymwneud ag asesu difrifoldeb y camymddwyn; bydd yn ystyried y tebygolrwydd y bydd niwed yn digwydd a difrifoldeb y niwed a allai ddeillio ohono.