Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Cam 2 - Mannau cychwyn ac ystod y categorïau

Ar ôl pennu'r categori y mae'r tramgwydd yn perthyn iddo, bydd y Cyngor yn cyfeirio at y mannau cychwyn ac ystodau'r categorïau isod i gyrraedd lefel briodol o gosb ariannol.

Bydd y Cyngor wedyn yn ystyried addasiadau pellach o fewn ystod y categorïau ar gyfer nodweddion gwaethygol a lliniarol.

Amrediad

Man Cychwyn (£)

Isafswm (£)

Uchafswm (£)

Beiusrwydd Isel/Dim

 

 

 

Niwed Isel

1,000

500

1,500

Niwed Canolig

1,500

1,000

2,000

Niwed Uchel

2,000

1,500

2,500

Beiusrwydd Canolig

 

 

 

Niwed Isel

3,500

2,500

4,500

Niwed Canolig

4,500

3,500

5,500

Niwed Uchel

5,500

4,500

6,500

Beiusrwydd Uchel

 

 

 

Niwed Isel

8,000

6,000

10,000

Niwed Canolig

9,500

7,500

11,500

Niwed Uchel

11,000

9,000

13,000

Beiusrwydd Uchel Iawn

 

 

 

Niwed Isel

15,000

11,000

19,000

Niwed Canolig

16,500

13,000

21,000

Niwed Uchel

22,500

15,000

30,000

 

Tramgwyddau Lluosog

Yn gyffredinol, dim ond un gosb ariannol y mae landlord, neu unigolyn ar ei ran, sy'n cyflawni tramgwyddau lluosog mewn perthynas â'r un brydles yn gyfrifol amdani.[1].  Ond byddant yn agored i gosb bellach os, ar ôl cael cosb ariannol yn flaenorol am dramgwydd cynharach, y byddant wedyn yn cyflawni tramgwydd pellach mewn perthynas â'r un brydles honno.[2]

Lle mae unigolyn wedi cyflawni un neu fwy o dramgwyddau mewn perthynas â dwy les neu fwy, gallai'r Cyngor hefyd ddewis gosod cosb ariannol sengl mewn perthynas â'r holl dramgwyddau hynny gyda'i gilydd.[3]. Os gosodir cosb unigol mewn perthynas â thramgwyddau lluosog, rhaid i swm y gosb beidio â bod yn llai na'r cyfanswm lleiaf, a rhaid iddo beidio â bod yn fwy na'r cyfanswm uchaf, y gellid neu a fyddai wedi'i osod pe bai pob tramgwydd wedi'i gosbi ar wahân.

Cael gwybodaeth ariannol

Mae'r canllawiau statudol yn cynghori y gallai cael gwybodaeth ariannol gan y landlord helpu gydag ystyried beth yw man cychwyn ac ystod briodol, yn seiliedig ar fodd y landlord.  Mewn achos lle mae'r landlord yn gorff corfforaethol, gallai'r Cyngor ystyried gwybodaeth sydd ar gael am ei drosiant neu'r hyn sy'n cyfateb iddo[4]

Mae gan y Cyngor bwerau ymchwilio o dan Atodlen 5 Deddf Hawliau Defnyddwyr 2015 i ymchwilio i achosion o dorri'r Ddeddf.

 


 

[1]Adran 9(3)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

[2]Paragraff 5.2Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru

[3]Adran 9(5)Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

[4]Paragraff 6(4)(b)Canllawiau Statudol Llywodraeth Cymru