Toglo gwelededd dewislen symudol

Polisi Gorfodi Deddf Diwygio Cyfraith Lesddaliad (Rhent Tir) 2022

Cam 4 - Tegwch a Chymesuredd

Dylai lefel y gosb ariannol adlewyrchu i ba raddau yr aeth yr ymddygiad yn is na'r safon ofynnol.  Dylai'r gosb ariannol fodloni, mewn ffordd deg a chymesur, yr amcanion o gosbi, ataliaeth a chael gwared ar enillion sy'n deillio o gomisiynu'r tramgwydd.

Mae'r ffactorau y gellid eu hystyried yn cynnwys:

  • unrhyw wybodaeth ariannol berthnasol arall sydd ar gael, megis maint elw corff corfforaethol neu ddyled landlord. Dylai hyn ystyried a fyddai'r gosb ariannol yn cael effaith anghymesur ar allu'r landlord i gydymffurfio â'r gyfraith yn y dyfodol neu ganlyniadau anfwriadol eraill (ee, landlord mewn perygl o golli ei gartref ei hun).
  • effaith ariannol ehangach ar drydydd parti (ee, effaith ar staff a gyflogir).
  • egwyddor cyfanrwydd: os yw'n rhoi cosb ariannol am fwy nag un tramgwydd (yn ymwneud â dwy les neu fwy), neu lle mae'r landlord eisoes wedi cael cosb, rhaid i'r Cyngor ystyried a yw cyfanswm y cosbau ariannol yn cydymffurfio â'r Ddeddf ac yn gyfiawn ac yn gymesur â'r tramgwyddau.

Rhaid i gosb ariannol sy'n ymwneud â thramgwyddau lluosog beidio â mynd y tu hwnt i'r terfynau isaf ac uchaf ar gyfer cosb, fel pe bai pob tramgwydd wedi'i drin ar wahân.

Ni ddylai fod yn rhatach torri'r Ddeddf na thalu cosb ariannol.