Blynyddoedd Rhyfeddol

Cyfres o raglenni sy'n cyd-fynd ac yn cyd-gysylltu yw'r rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol ar gyfer rhieni, athrawon a phlant. Bwriad y rhaglenni yw gweithio ar y cyd i hyrwyddo gallu emosiynol, cymdeithasol ac academaidd, ac i atal problemau ymddygiad ac emosiynol mewn plant ifanc.

Blynyddoedd Rhyfeddol i Rieni

Ein gobaith yw y bydd pob rhiant yn mwynhau 'Blynyddoedd Rhyfeddol' eu plant, ond bod yn rhiant, heb amheuaeth, yw'r gwaith anoddaf oll. Gyda hyn mewn golwg, mae cyfleoedd ar draws Powys i rieni ymuno yn y grwpiau Blynyddoedd Rhyfeddol canlynol:

  • Eich Baban Rhyfeddol
  • Eich Plentyn Bach (Toddler) Rhyfeddol
  • Eich Plentyn Rhyfeddol (3-6 oed a 6 - 11 oed)Boy reading

Yn ystod y grwpiau, bydd rhieni yn:

  • rhannu syniadau am annog datblygiad cymdeithasol, emosiynol ac ieithyddol eu plentyn
  • meddwl am ffyrdd o dreulio amser arbennig neu o ansawdd gyda'u plant
  • datrys problemau o ran ffyrdd o osod terfynau a rheoli ymddygiad anodd gyda phlant ifanc a phlant hynach.

Cymorth Cynnar sy'n cydlynu'r grwpiau ac maent yn parhau rhwng saith a phedair wythnos ar ddeg - nid oes tâl i fynychu. I helpu rhieni gael y budd mwyaf o'r grwpiau, cynigir meithrinfa a lluniaeth am ddim.

Gall rhieni sy'n mynychu'r grwpiau Paratoi am Blant Ifanc a Blynyddoedd Ysgol weithio hefyd tuag at gymhwyster OCN lefel dau gyda Choleg Powys.

 

Blynyddoedd Rhyfeddol mewn Ysgolion

Dechrau'r Ysgol: 'Parodrwydd am yr Ysgol' - Blynyddoedd Rhyfeddol

Dyma grwp lle mae rhieni yn rhannu syniadau am baratoi eu plant ar gyfer yr ysgol trwy chwarae a darllen gyda hwy. Mae'r grwpiau'n parhau fel arfer am bedair wythnos ac mae lluniaeth am ddim ynddynt ynghyd â meithrinfa am ddim fel arfer.

Beth am y Plant?

Mae cwrs Blynyddoedd Rhyfeddol ei hunan i blant yn y Cyfnod Sylfaen mewn nifer o ysgolion a'i enw yw'r Ysgol Dinosoriaid. Bydd pypedau maint go iawn o'r enw Wally a Dina yn helpu'r plant i ddysgu pethau pwysig megis dilyn rheolau'r ysgol, canolbwyntio, dysgu am deimladau a datrys problemau.

Beth am yr Athrawon?

Mae grwp Blynyddoedd Rhyfeddol i athrawon hefyd i'w helpu hwy i rannu syniadau am annog datblygiad cymdeithasol a rheoli ymddygiad yn bositif. Yn wir, mae'r grwpiau athrawon yn debyg iawn i'r grwpiau i rieni. Rydym yn gobeithio y bydd athrawon a rhieni yn rhannu syniadau tebyg am annog plant i ddatblygu sgiliau cymdeithasol, i wneud eu gorau yn yr ysgol a mwynhau eu 'Blynyddoedd Rhyfeddol'.  

Pyramid Dysgu'r Blynyddoedd Rhyfeddol - Mae nifer o ysgolion ym Mhowys yn defnyddio'r dull Blynyddoedd Rhyfeddol ar gyfer yr ysgol gyfan wrth reoli ymddygiad yn bositif. Mae'r rhaglenni Blynyddoedd Rhyfeddol yn rhan allweddol o'r strategaeth Cefnogi Ymddygiad a Theuluoedd ym Mhowys. Rydym yn gallu cynnig hyfforddiant lleol am ddim i arweinyddion grwp o fewn yr holl raglenni a chynnig cefnogaeth i sicrhau fod y rhaglenni'n cael eu gweithredu'n effeithiol.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu