Toglo gwelededd dewislen symudol

Y Broses Gynllunio

Beth mae cynllunio yn ei wneud?

Beth mae cynllunio yn ei wneud?

Mae'r system gynllunio yn rheoli datblygiad a defnydd tir er budd y cyhoedd, gan flaenoriaethu buddion cyfunol hirdymor, a chyfrannu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Rhaid iddo gysoni anghenion datblygu a chadwraeth, gan sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac amwynder wrth ddefnyddio tir, sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy a diogelu, hyrwyddo, cadw a gwella'r amgylchedd adeiledig a hanesyddol.  

 

Beth yw Datblygiad?

Fel arfer mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad.

Diffinnir 'datblygu' gan adran 55 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ('Deddf 1990') fel: 'Cyflawni gwaith adeiladu, peirianneg, mwyngloddio neu weithrediadau eraill ar dir, arno, drosto neu oddi tano, neu wneud unrhyw newid sylweddol yn nefnydd unrhyw adeiladau neu dir arall.'

Mae Deddf 1990 yn nodi dwy agwedd ar ddatblygu: datblygiad gweithredol (newidiadau ffisegol i dir gan gynnwys adeiladau); a newidiadau defnydd sylweddol (newidiadau gweithredol i'r ffordd y defnyddir tir).

 

Datblygiad a Ganiateir

Datblygiad a ganiateir yw datblygiad y gellir ei gyflawni heb fod angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio, gan ei fod eisoes wedi'i roi gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GPDO), fel y'i diwygiwyd ar gyfer Cymru.

Dolenni Defnyddiol: