Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Swyddogion cyswllt i gefnogi adfywio trefi

Cllr David Selby welcomes the five new town centre liaison officers, Bobby Gough, Philip Jones, Richard Morgan, Rhys Howells and Ayden Davies to their roles.

7 Chwefror 2024

Cllr David Selby welcomes the five new town centre liaison officers, Bobby Gough, Philip Jones, Richard Morgan, Rhys Howells and Ayden Davies to their roles.
Bellach mae pum swyddog cyswllt canol trefi, a gyllidir trwy Gronfa Ffyniant Bro'r DU yn eu swyddi ac yn cefnogi datblygu economaidd ledled Powys.

Dyrannwyd trefi i bob swyddog cyswllt, naill ai yng ngogledd orllewin, gogledd ddwyrain, canol, de orllewin neu dde ddwyrain Powys a'u tasg yw cynghori a helpu cynghorau tref, busnesau, elusennau, mentrau cymdeithasol a grwpiau gwirfoddol i gynllunio, cyflenwi a monitro prosiectau ym maes datblygu economaidd.

Mae'r Swyddogion Cyswllt Canol Trefi yn rhan o Dîm Datblygu Economaidd ac Adfywio Cyngor Sir Powys a chawsant eu croesawu i'w swyddi gan y Cyng. David Selby, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys Fwy Llewyrchus.

Dywedodd: "Byddant yn rhoi cyngor ar weithredu cynlluniau tref ac yn helpu adnabod prosiectau a mentrau a all gwneud gwahaniaeth gwirioneddol yn y cymunedau maent yn eu cefnogi.

"Hefyd, byddant yn cydweithio, fel yr awgryma teitl eu swyddi, gyda sefydliadau a seilir yn y trefi ac adrannau eraill yn y cyngor sir ac unrhyw ymgynghorwyr sy'n cael eu hurio i ddrafftio, datblygu neu adolygu cynlluniau.

"Hefyd bydd y Swyddogion Cyswllt yn cynnig cyngor o ran lle y gellir cael mynediad at gymorth ar gyfer prosiectau."

Mae'r Swyddogion newydd fel a ganlyn:

Mae eu swyddi'n cael eu cyllido gan Lywodraeth y DU hyd at ddiwedd 2024, fel rhan o raglen y Gronfa Ffyniant Bro.

Ceir rhagor o wybodaeth ar waith Ffyniant Bro yma: https://levellingup.campaign.gov.uk/

Un o'r ffynonellau cyllid y gall sefydliadau gael eu hatgyfeirio atynt yw Grant Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi, cyllid sy'n dod gan Lywodraeth Cymru.

Gellir defnyddio'r arian yma i dalu costau cyfalaf er mwyn creu rhagor o gartrefi, eiddo masnachol a gwelliannau i ffryntiau siopau yng nghanol ein trefi, seilwaith gwyrdd a digidol, mannau cyhoeddus bach a gwelliannau i gyfleusterau masnachu awyr agored, prynu eiddo strategol, cefnogaeth ar gyfer stondinwyr marchnadoedd, cerddwyr a beicwyr, prosiectau dros dro, a darparu rhagor o gyfleusterau hamdden a thoiledau.

Mae'r rhaglen Trawsnewid Trefi'n darparu £7 miliwn ar gyfer prosiectau adfywio ym Mhowys a Cheredigion dros gyfnod o dair blynedd.

Ceir rhagor o wybodaeth am grantiau Creu Lleoedd Trawsnewid Trefi yma: https://www.tyfuymmhowys.com/trawsnewid-trefi

LLUN: Y Cyng. David Selby, Aelod y Cabinet ar gyfer Powys Fwy Llewyrchus yn croesawu'r pum Swyddog Cyswllt Canol Trefi newydd: Bobby Gough, Philip Jones, Richard Morgan, Rhys Howells ac Ayden Davies i'w swyddi.