Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grŵp Diogelu C - Oedolion

Darparwyd gan Nicole James, New Pathways

Hyfforddiant wyneb yn wyneb (4 hanner diwrnod)

Cynulleidfa Darged: Ymarferwyr cofrestredig neu reoleiddiedig sydd â rôl asesu, cynllunio, ymyrryd a gwerthuso. Bydd ganddynt rôl cynllunio amddiffyn clir (grŵp craidd, cynhadledd achos, mynychwyr cyfarfodydd strategaeth) a bydd ganddynt swyddogaeth statudol.

Nod

Nod y cwrs 2 ddiwrnod lefel uwch hwn yw sicrhau bod cyfranogwyr yn gallu gwneud penderfyniadau am gadw plant/oedolion yn ddiogel a gwybod pryd mae angen iddynt roi prosesau amddiffyn ar waith

Amcanion Dysgu Allweddol

 • Rwy'n deall bod rhoi llais a rheolaeth i bobl yn rhan hanfodol o wneud penderfyniadau - ymarfer sy'n canolbwyntio ar y plentyn
 • Rwy'n deall rolau a chyfrifoldebau pawb yn y broses ddiogelu
 • Mae gennyf y gallu i wneud penderfyniadau clir a chymesur.

Amcanion y Cwrs

Ar ddiwedd y cwrs byddwch yn gallu:

 • cymhwyso deddfwriaeth, polisïau a chodau ymddygiad perthnasol i'ch ymarfer o ddydd i ddydd a chynghori eraill am y rhain
 • diogelu ac amddiffyn plant a phobl ifanc yn seiliedig ar dystiolaeth sydd ar gael ar y pryd ac uwchgyfeirio pryderon i'r lefel nesaf
 • myfyrio ar ffactorau, sefyllfaoedd a chamau gweithredu a all gyfrannu at gamdriniaeth, niwed neu esgeulustod a darparu sail resymegol i herio'r rhain
 • gwybod sut, pryd ac i bwy i adrodd am wahanol fathau o gamdriniaeth, esgeulustod a niwed
 • dilyn Gweithdrefnau Diogelu Cymru a'r broses benderfynu ranbarthol a hysbysu cydweithwyr eraill o'r rhain pan fo angen
 • dilyn protocol y Bwrdd Diogelu Rhanbarthol ar gyfer 'Datrys Gwahaniaethau Proffesiynol'
 • tystiolaeth bod llais y plentyn yn ganolog i benderfyniadau diogelu drwy gydol y broses ddiogelu
 • esbonio rôl eiriolaeth
 • deall eich rôl a'ch cyfrifoldebau a chyfrannu at fforymau a phrosesau diogelu perthnasol
 • defnyddio chwilfrydedd proffesiynol i ystyried gwybodaeth o amrywiaeth o ffynonellau i ddod i ddeall sut beth yw bywyd plentyn neu deulu ac i asesu risgiau posibl
 • cynghori eraill am brosesau diogelu
 • gweithio mewn partneriaeth mewn ffordd aml-asiantaeth
 • bod yn glir ynghylch rôl a chyfrifoldebau gweithwyr proffesiynol eraill

Rhaid i ymarferwyr Grŵp C wneud y canlynol:

 • O leiaf wyth awr o hyfforddiant o fewn cyfnod prawf rôl newydd, ynghyd â hyfforddiant ar bynciau diogelu sy'n benodol i'r rôl, trwy New Pathways - 2 diwrnod llawn hyfforddiant - wedi'i gyflwyno mewn sesiynau ½ diwrnod. Cyrsiau ar wahân i Blant neu Oedolion, yn dibynnu ar eich parth gwaith.
 • Cael hyfforddiant gloywi ar yr hyfforddiant generig (o leiaf wyth awr bob tair blynedd)
 • gwneud o leiaf 18 awr (chwe awr y flwyddyn) o hyfforddiant ychwanegol, gan gynnwys hyfforddiant manwl ar bynciau diogelu penodol neu brosesau mewnol, gwneud hyfforddiant ychwanegol sy'n berthnasol i rolau a dyletswyddau penodol, a ddylai:
 • Adlewyrchu unrhyw newidiadau i arferion a chymhwysiad.
 • Cynhwyswch hyfforddiant sydd angen ei wneud yn gynt na thair blynedd (er enghraifft: dulliau diagnostig newydd mewn meysydd gofal iechyd).

Dyddiadau 

Lleoliad: Y Gwalia, Llandrindod LD1 6AA

Mehefin/Gorffennaf

Grŵp Diogelu C - Oedolion

 • Rhan 1: Dydd Llun 24 Mehefin 13:30 - 17:00
 • Rhan 2: Dydd Llun 1 Gorffennaf 13:30 - 17:00
 • Rhan 3: Dydd Llun 8 Gorffennaf 13:30 - 17:00
 • Rhan 4: Dydd Llun 15 Gorffennaf 13:30 - 17:00

Medi

Grŵp Diogelu C - Oedolion

 • Rhan 1: Dydd Mercher 4 Medi 9:00 - 12:30
 • Rhan 2: Dydd Mercher, 11 Medi 9:00 - 12:30
 • Rhan 3: Dydd Mercher 18 Medi 9:00 - 12:30
 • Rhan 4: Dydd Mercher 25 Medi 9:00 - 12:30

Hydref

Grŵp Diogelu C - Oedolion

 • Rhan 1: Dydd Iau 3 Hydref 13:30 - 17:00
 • Rhan 2: Dydd Mawrth 8 Hydref 13:30 - 17:00
 • Rhan 3: Dydd Mawrth 15 Hydref 13:30 - 17:00
 • Rhan 4: Dydd Mawrth 22 Hydref 13:30 - 17:00

Nid oes tâl i fynychu'r cyrsiau hyn. Fodd bynnag, efallai y bydd peidio â mynychu yn arwain at dâl canslo os na roddir digon o rybudd.

Mynegi diddordeb yn y cwrs hwn Ffurflen Datgan Diddorddeb ar gyfer Cyrsiau Hyfforddiant

Cyswllt

Eich sylwadau am ein tudalennau