SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Sut i bleidleisio

Bythefnos cyn diwrnod yr etholiad, byddwch yn derbyn Cerdyn Pleidleisio yn y post, yn dweud wrthych chi pryd a lle y gallwch bleidleisio. Dim ond er gwybodaeth y rhoddir y cerdyn i chi, felly peidiwch  phoeni os collwch ef neu os anghofiwch fynd ag ef gyda chi. Gallwch bleidleisio hebddo, cyn elled ag y bydd eich enw ar y Gofrestr Etholwyr.

 

Beth sy'n digwydd yn yr orsaf bleidleisio?

Rhaid i'ch enw fod ar y Gofrestr Etholwyr er mwyn i chi allu pleidleisio.

Ar ôl cyrraedd yr orsaf  bleidleisio, rhowch eich enw a'ch cyfeiriad i'r clerc ac fe gewch bapur pleidleisio. Gnwewch yn siwr bod y nod swyddogol arno.

Ewch i un o'r bythau pleidleisio a rhoi croes (X) ar y blwch ar ochr dde'r papur pleidleisio, gyferbyn ag enw'r sawl rydym yn dymuno pleidleisio drosto. Mae'r papur pleidleisio'n dweud wrthych sawl ymgeisydd y gallwch bleidleisio drostyn nhw. Peidiwch â phleidleisio am fwy na hyn. Peidiwch â gwneud unrhyw farciau eraill ar y papur pleidleisio, neu mae'n bosibl na fyddwn yn cyfrif eich pleidlais. Os byddwch yn sbwylio'ch papur pleidleisio mewn camgymeriad, dangoswch ef i'r Swyddog Llywyddu a gofynnwch am un arall.

Plygwch y papur pleidleisio yn ei hanner. Dangoswch y nod swyddogol i'r Swyddog Llywyddu, ond peidiwch â gadael i neb weld eich pleidlais. Rhowch y papur pleidleisio yn y blwch pleidleisio a gadewch yr orsaf bleidleisio.

Os caniatawyd i chi gael  fyddwch chi ddim yn cael pleidleisio yn yr Orsaf Bleidleisio.

Os ydych chi wedi penodi rhywun arall i bleidleisio ar eich rhan (dirprwy), gallwch bleidleisio mewn etholiad eich hun os y gwnewch hynny cyn i'ch dirprwy bleidleisio ar eich rhan.

 

Wnaiff rhywun ddarganfod dros bwy wnes i bleidleisio?

Weithiau bydd pobl yn poeni nad yw'r etholiadau'n fater o bleidleisio cudd oherwydd bod rhif wedi'i brintio ar gefn y papur pleidleisio a rhif yr etholwr yn cael ei ysgrifennu ar restr cyn i'r papur pleidleisio gael ei roi i chi. Mae'n bosibl cyfateb y ddau rif yma i ddarganfod pwy yw'r etholwr.

Fodd bynnag, dan y Ddeddf, mae'n ofynnol i'r Swyddog Canlyniadau gadw'r Rhestrau o Rifau Cyfatebol mewn blwch ar wahân i'r un lle mae'r papurau pleidleisio sydd wedi'u cyfrif yn cael eu cadw. Nid oes modd i'r blwch yma gael ei agor oni bai fod llys yn gorchymyn hynny oherwydd bod amheuaeth o gamymddygiad neu dwyll yn yr etholiad.

Mae'r pleidlais yn un gudd, ac nid oes angen i neb boeni bod modd olrhain ei bleidlais.

 

Beth os alla' i ddim cyrraedd yr orsaf bleidleisio?

  • Pleidleisio trwy'r post

Mae rhai pobl yn ei chael yn haws pleidleisio trwy'r post na mynd i'r Orsaf Bleidleisio. Gallwch ogfrestru i bleidleisio trwy'r post mewn etholiad penodol neu ymhob etholiad.

I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch ein tudalen am 

  • Pleidleisio trwy ddirprwy

Gallwch enwebu rhywun i bleidleisio ar eich rhan yn yr Orsaf Bleidleisio. 'Dirprwy' (procsi) yw'r enw ar yr unigolyn yma. Os hoffec chi i rywun fod yn ddirprwy i chi a phleidleisio drosoch chi, mae angen i chi ddeiws rhywun rydych chi'n ymddiried ynddo/ynddi i wneud hynny.

I gael rhagor o wybodaeth, gwelwch ein tudalen am enwebu rhywun i bleidleisio drosoch chi.

 

 

 

Cysylltiadau

  • Ebost: electoral.services@powys.gov.uk
  • Ffôn: 01597 826202
  • Cyfeiriad: Gwasanaethau Corfforaethol Cyfreithiol a Democrataidd, Neuadd y Sir, Cofrestru Etholiadol, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu