SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Hawliau Tramwy: Camfeydd, gatiau, pontydd a chylfatau

 

Camfeydd a gatiau ar lwybrau troed a llwybrau ceffyl

Y perchennog tir sy'n gyfrifol am wneud yn siwr bod unrhyw gamfeydd a gatiau yn cael eu cadw mewn cyflwr da.  Mae gennym ddyletswydd i wneud yn siwr bod y perchnogion tir yn gwneud hyn ac i gynnig grant o 25% tuag at unrhyw waith trwsio neu gatiau a chamfeydd newydd.

Mae gennym bwer dewisol i ymestyn y grant hwn a byddwn fel arfer yn cynnig grant o 100% trwy wneud y gwaith heb unrhyw gost i'r perchennog tir.  Mae ein hegwyddor 'y cyfyngiad lleiaf' yn golygu y byddwn fel arfer yn darparu deunyddiau ar gyfer camfa, ond byddwn yn talu am osod giât.  Gall y grant dewisol hwn gael ei dynnu'n ôl os nad yw'r perchennog yn fodlon cydweithio, os yw'n rhwystro hawliau tramwy eraill neu os nad yw'n cwblhau'r gwaith o fewn amser rhesymol. 

Os yw deiliaid y tir am osod rhagor o gamfeydd neu gatiau ar lwybrau troed neu lwybrau ceffyl, mae'n rhaid iddyn nhw anfon cais atom yn ysgrifenedig i ofyn caniatad.  Mae'n drosedd i osod camfa neu giât heb ganiatâd.  Bydd caniatâd yn cael ei roi ar gyfer camfeydd/gatiau newydd sydd eu hangen i reoli stoc ar hyd y llwybrau troed neu lwybrau ceffyl.  Ni ellir gosod camfeydd a gatiau ychwanegol ar 'gilffyrdd cyfyngedig' nac ychwaith ar hyd 'cilffyrdd sydd ar agor i bob traffig'.

 

Pontydd a chylfatau

Rydym yn rhannu'r cyfrifoldeb am drwsio a chynnal a chadw pontydd a chylfatiau gyda'r perchnogion tir, a gall y cyfrifoldebau hynny fod yn wahanol ym mhob achos.  Rydym yn gyfrifol am y mwyafrif o bomprennau, ond pan fydd llwybr troed cyhoeddus neu lwybr ceffyl yn croesi pont gyda hawliau cerbydau preifat, bydd y cyfrifoldeb o gynnal a chadw'r bont i ganiatau cerbydau arni yn  debygol o fod yn gyfrifoldeb perchennog y tir.  Efallai byddwn yn cytuno i rannu'r cyfrifoldeb ar gyfer cynnal a chadw mewn rhai achosion.

Yr awdurdod rheilffyrdd sy'n gyfrifol am strwythur mwyafrif y pomprennau dros y rheilffyrdd, a Dyfrffyrdd Prydain sy'n gyfrifol am strwythur yr holl bontydd dros y rhwydwaith camlesi.  Rydym ni'n gyfrifol am wyneb y llwybrau sydd dros y pontydd hyn.

 

Cysylltiadau

Dilynwch ni ar:

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu