1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Disgowntiau a gostyngiadau Treth y Cyngor (pobl)

Mae Treth y Cyngor yn seiliedig ar 2 neu fwy o oedolion cymwys yn byw yn yr un cartref. 

Rhowch wybod i ni am unrhyw sefyllfa arall er mwyn gallu gwneud yn siŵr eich bod chi'n talu'r swm iawn o dreth y cyngor a ddim mwy.  Efallai y gallwch hawlio disgownt treth y cyngor.  Bydd y llyfryn defnyddiol [186KB] iawn yn helpu chi ddeall a ydych chi'n gallu talu llai o dreth y cyngor.

Allwch chi ddim cael gostyngiad ar eich Treth y Cyngor dim ond oherwydd eich bod yn cael trafferth i'w dalu. Os ydych chi'n cael anhawster i dalu'ch Treth y Cyngor, gallwch siarad â ni i weld a allwn ni eich helpu.

Rhaid i chi ddweud wrthym ni ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â gwneud hyn arwain at Orfodi Cosb Treth y Cyngor [34KB] arnoch.  Os ydych chi'n anghytuno â'r gosb sy'n cael ei gorfodi arnoch, mae'n bosibl y byddwch yn awyddus i drafod hyn gyda ni yn gyntaf. Neu, gallwch wneud apêl uniongyrchol i Dribiwnlys Prisio Cymru

Ar y dudalen hon:

 

Hefyd mae disgowntiau ac eithriadau ar eiddo

 

Talu Treth y Cyngor a dim ond un oedolyn yn byw yn yr eiddo

Os mai chi yw'r unig oedolyn cymwys yn byw mewn eiddo, mae'n bosibl y byddwch yn gymwys i dderbyn disgownt o 25%.  Gallai hyn ddigwydd oherwydd marwolaeth, gwahanu, ysgaru, neu hyd yn oed di ond oherwydd bod oedolyn arall wedi symud allan - neu unrhyw reswm arall.

Disgownt treth y cyngor am fod yr unig oedolyn sy'n byw mewn eiddo


Os ydych chi'n gadael gofal

Rhywun sydd rhwng 18 a 25 oed ac yn unigolyn ifanc categori 3 yn ôl diffiniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

​​​​​​​Gwneud cais am ostyngiad i Rai sy'n Gadael Gofal 


Treth y Cyngor i fyfyrwyr, prentisiaid a phobl dan hyfforddiant

Os ydych yn oedolyn sy'n fyfyriwr, yn brentis neu'n rhywun dan hyfforddiant, mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi dalu Treth y Cyngor. Mae angen i chi ddweud wrthym eich bod yn fyfyriwr a ble rydych chi'n byw.


Pobl sydd yn yr ysbyty neu mewn gofal preswyl yn barhaol

Os oes oedolyn wedi symud allan o'ch ty i aros mewn ysbyty, cartref gofal preswyl neu gartref nyrsio yn barhaol ni fydd yn gymwys i dalu Treth y Cyngor.

Tell us when an adult is permanently in hospital or care

Os bydd eiddo'n wag yn barhaol,dylech

Rhoi gwybod fod yr eiddo'n wag


Unigolyn ifanc yn troi'n 18 oed

Os oes unigolyn ifanc yn byw gartref sy'n troi'n 18 oed, mae'n atebol i dalu Treth y Cyngor. Os mai myfyriwr yw e, neu os ydych chi'n parhau i dderbyn budd-daliadau ar ei gyfer, yna ni fydd yn atebol i dalu Treth y Cyngor.

Dywedwch wrthym pan fydd oedolyn ifanc yn troi'n 18 oed


Budd-dal Tai

Os ydych yn derbyn Budd-dal Tai, gallwch hawlio help tuag at Dreth y Cyngor (Gostyngiad), Prydau Ysgol am Ddim, a  Grantiau Dillad Ysgol ar yr un pryd.

Gwneud cais am fudd-dal tai


Pobl sy'n anabl neu â nam difrifol ar y meddwl

Os ydych chi'n anabl, neu os oes gennych rywun anabl o unrhyw oed yn byw gartref, mae'n bosibl y bydd gostyngiad yn swm Treth y Cyngor y byddwch yn ei dalu. 

Mae'n bosibl y bydd pobl â nam difrifol ar y meddwl (er enghraifft, dementia) wedi'u heithrio rhag talu Treth y Cyngor.  

Rhagor ynglyn â help Treth y Cyngor o bobl ag anabledd neu nam


Gofalwyr

Os ydych chi'n ofalwr sy'n byw yn yr un eiddo â'r sawl rydych yn gofalu amdano, mae'n bosibl na fydd yn rhaid i chi dalu Treth y Cyngor.

Rhagor o wybodaeth am help Treth y Cyngor i ofalwyr


Treth y Cyngor pan fydd rhywun wedi marw

Pan fydd oedolyn wedi marw, mae'n rhaid i chi ddweud wrthym ar unwaith er mwyn i ni wneud yn siwr eich bod chi neu'r stad yn talu'r swm iawn o dreth y Cyngor a dim rhagor. Mae'n rhaid i chi hefyd gofrestru'r farwolaeth.

Hysbysu Treth y Cyngor am farwolaeth


Pobl yn y carchar neu garchariad cyfreithlon arall

Neu unrhyw le arall, nid yw'r unigolyn dan sylw yn gymwys i dalu Treth y Cyngor.

People in prison or other legal detentions


Pobl mewn sefyllfaoedd penodol

Mae'n bosibl na fyddwch yn gymwys i dalu Treth y Cyngor os ydych chi'n:

  • aelodau (neu'n ddibynyddion) Pencadlysoedd Rhyngwladol a Sefydliadau Amddiffyn
  • aelodau o Gymunedau Crefyddol
  • aelodau (neu ddibynyddion) lluoedd sy'n ymweld
  • cymar (heb fod yn Brydeinig) i fyfyriwr
  • berchen ar fraint neu imiwnedd diplomyddol

Darganfod rhagor am y sefyllfaoedd penodol hyn mewn perthynas â thalu Treth y Cyngor


Amgylchiadau unigol eithriadol

Os oes amgylchiadau personol eithriado nad oedd modd eu rhagweld yn berthnasol i chi, mae'n bosibl y gallech gael disgownt yn ôl disgresiwn. Bydd yn rhaid i chi ddarparu tystiolaeth o'r rheswm y mae eich amgylchiadau'n eithriadol.

Darganfod mwy am y cynllun yma a sut i wneud cais [248KB]

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu