Treth y Cyngor: Help i fyfyrwyr, prentisiaid a hyfforddeion

Mae'n bosibl na fydd yn rhaid i oedolyn sy'n fyfyriwr, yn brentis neu'n hyfforddai dalu Treth y Cyngor. Os yw hynny'n golygu nad oes ond un oedolyn cymwys yn y cartref, mae'n bosibl y bydd yr oedolyn hwnnw'n gymwys i gael gostyngiad o 25%.

 

Myfyrwyr a nyrsys dan hyfforddiant

Yn ôl y diffiniad, mae myfyriwr yn:

  • Rhywun sydd wedi cofrestru ar gwrs addysg amser llawn. Mae'n rhaid i'r cwrs bara am flwyddyn o leiaf, a rhaid i'r myfyriwr fynychu'r cwrs am o leiaf 24 wythnos o'r flwyddyn ac astudio am o leiaf 12 awr yr wythnos.
     
  • Rhywun dan 20 sydd ar gwrs sy'n para am o leiaf 3 mis calendr ac sy'n astudio am o leiaf 12 awr yr wythnos. Rhaid i'r cwrs beidio â bod yn gwrs addysg uwch. Nid yw dosbarthiadau nos na chyrsiau gohebu yn gymwys.

 

Prentisiaid

I fod yn gymwys, rhaid i brentis fod yn dilyn rhaglen hyfforddiant a fydd yn arwain at gymhwyster sy'n cael ei achredu gan y Cynulliad Cenedlaethol neu'r Awdurdod Cymwysterau a Chwricwlwm. Rhaid i gyfanswm y cyflog a/neu'r lwfans a dderbynnir fod yn £195 neu lai bob wythnos.

 

Hyfforddai Ifanc / Hyfforddai Dewis

Bydd diystyriad yn cael ei ddyfarnu i Hyfforddeion Ifanc dan 25 sy'n cael ei hyfforddi dan drefniadau Deddf Cyflogaeth a Hyfforddiant 1973.

 

Ffurflenni cais

Dywedwch wrthym pan fydd oedolyn yn eich cartref chi yn dod yn fyfyriwr Citizen Access Revenues

Dywedwch wrthym pan fydd oedolyn yn eich cartref chi wedi dod yn brentis neu'n hyfforddai Ffurflen Ymholi ynglyn â Diystyru Gostyngiad Treth y Cyngor

Dywedwch wrthym os oes ond un oedolyn ar ôl yn byw yn eich cartref chi ym Mhowys Treth y Cyngor - Ffurflen Hawlio Disgownt Person Sengl

Dywedwch wrthym os yw eich eiddo wedi'i adael yn wag Gostyngiadau Treth y Cyngor ac eithriadau ar eiddo penodol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu