Premiymau Treth y Cyngor

Dan Adran 139 Deddf Tai (Cymru) 2014, mae'r Cyngor wedi pennu premiwm treth y Cyngor o 50% ar eiddo tymor hir ac eiddo sy'n cael ei ddefnyddio o bryd i'w gilydd, o 1 Ebrill 2017.

 

Eiddo sy'n wag am amser hir

Beth yw eiddo sy'n wag am amser hir?

Eiddo heb feddiannaeth sy'n sylweddol wag o ddodrefn am gyfnod parhaus o flwyddyn yw eiddo sy'n wag am amser hir.

Mae nifer o eithriadau sy'n golygu nad oes yn rhaid talu Treth y Cyngor ar eiddo gwag. Mae'r tabl isod yn dangos manylion yr eithriadau sydd ar gael.

Example of when a Council tax Premium will apply:

  • Eiddo'n wag a heb ei ddodrefnu ar 1 Mehefin 2016 / Tâl Treth y Cyngor: 0% / Cyfnod: 01/06/2016-30/11/2016 (Dosbarth C)
  • Eiddo'n parhau'n wag a heb ei ddodrefnu / Tâl Treth y Cyngor: 100% / Cyfnod: 01/12/2016-31/05/2017
  • Eiddo â neb yn byw ynddo a heb ei ddodrefnu am flwyddyn / Tâl Treth y Cyngor: 150% / Cyfnod: 01/06/2017

Yn ogystal â hyn, bydd nifer o gategorïau ag eithriad ar eu cyfer yn berthnasol yn benodol i eiddo sy'n wag am gyfnod hir. Os yw eiddo sy'n wag am gyfnod hir yn un o'r categorïau hyn, ni fydd y Cyngor yn gallu codi premiwm Treth y Cyngor.

Categorïau Eithrio Talu PremiwmDiffiniad
Dosbarth 1Anheddau sydd ar y farchnad i'w gwerthu (cyfyngiad o flwyddyn)
Dosbarth 2Anheddau sydd ar y farchnad i'w gosod (cyfyngiad o flwyddyn)
Dosbarth 3Anecs sy'n rhan o brif annedd, neu'n cael ei drin fel rhan o brif annedd
Dosbarth 4Dwellings which would be someone's sole or main residence if they were not residing in armed forces accommodation

 

 

Eiddo â phobl yn ei ddefnyddio o bryd i'w gilydd

Beth yw eiddo mewn meddiant o bryd i'w gilydd?

Yn ôl diffiniad Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992, "annedd nad yw'n brif gartref na'n unig gartref i rywun ac sydd wedi'i ddodrefnu'n sylweddol" yw eiddo mewn meddiant o bryd i'w gilydd (ail gartref/cartref gwyliau).

Mae nifer o eithriadau sy'n golygu nad oes yn rhaid talu Treth y Cyngor ar eiddo â phobl yn byw ynddo - mae'r tabl isod yn dangos manylion yr eithriadau sydd ar gael.

  • Prynwyd yr eiddo ar 1 Mai 2014 ac mae'n ail gartref wedi'i ddodrefnu / Tâl Treth y Cyngor: 100% / Cyfnod: 01/04/2014-31/03/2017
  • Mae'r eiddo'n parhau i gael ei ddefnyddio fel ail gartref / Tâl Treth y Cyngor: 150% / Cyfnod: 01/04/2017-31/08/2017
  • Rhoddwyd yr eiddo ar y farchnad i'w werthu ar 1 Medi 2017 / Tâl Treth y Cyngor: 100% / Cyfnod: 01/09/2017- 31/08/2018 (Mae Eithriad Dosbarth 1 i'r premiwm am un flwyddyn)
  • Eiddo'n parhau ar y farchnad / Tâl Treth y Cyngor: 150% / Cyfnod: 01/09/2018

Yn ogystal â hyn mae nifer o gategorïau eithrio a fwriadwyd yn benodol ar gyfer eiddo sydd mewn meddiannaeth o bryd i'w gilydd. Os yw eiddo mewn meddiannaeth o bryd i'w gilydd yn un o'r categorïau hyn, ni fydd y Cyngor yn gallu codi premiwm Treth y Cyngor.

Categorïau Eithrio Talu PremiwmDiffiniad
Dosbarth 1Anheddau sydd ar y farchnad i'w gwerthu (cyfyngiad o flwyddyn)
Dosbarth 2Anheddau sydd ar y farchnad i'w gosod (cyfyngiad o flwyddyn)
Dosbarth 3Anecs sy'n rhan o brif annedd, neu'n cael ei drin fel rhan o brif annedd
Dosbarth 4Anheddau a fyddai'n brif breswylfeydd neu'n unig breswylfeydd i bobl pe na byddent ar y pryd yn byw mewn llety i'r lluoedd arfog
Dosbarth 5Lleiniau carafanau ac angorfeydd cychod â phobl yn byw ynddynt
Dosbarth 6Tai tymhorol y mae gwaharddiad i bobl fyw ynddynt gydol y flwyddyn
Dosbarth 7Anheddau sy'n gysylltiedig â swyddi

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu