Hysbysiad: NEWYDD! Gweld a llwytho eich bil trethi busnes ar-lein a mwy!
Darllen mwy

Prydau Ysgol am ddim a help gyda dillad ysgol

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 4 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

Ffurflen Taliadau Prydau Ysgol Am Ddim

Os ydych ar incwm isel, gallwn eich helpu gyda chost prydau ysgol ar gyfer unrhyw ddisgybl mewn addysg llawn amser.

Prydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim, hyd yn oed os na fydd eich plentyn byth yn cael cinio ysgol, gallwch chi wneud y canlynol:

 • Arbed hyd at £400 y flwyddyn ar gyfer pob plentyn ysgol gynradd
 • Helpu eich ysgol ac ysgolion eraill ym Mhowys i elwa ar gyllid oherwydd eich bod wedi cofrestru
 • Gall cofrestru ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim golygu eich bod yn gymwys am help a chymorth arall.

Mae cofrestru'n hawdd ac yn gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi ddweud wrth yr ysgol.

Os yw eich plentyn yn penderfynu cael pryd o fwyd yn yr ysgol ar unrhyw ddiwrnod byddant yn cael y pryd o fwyd sydd ar gael i bawb.  Mae gan ysgolion Powys systemau sy'n golygu ei fod yn amhosib i ddisgyblion eraill wybod pwy sy'n cael prydau bwyd ysgol am ddim.

Pwy sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim?

I gael prydau ysgol am ddim yn ysgolion Powys, rhaid i'r rhieni/gofalwyr fod yn derbyn un o'r canlynol:

 1. Cymhorthdal Incwm
 2. Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
 3. Os ydych yn Geisiwr Lloches ac yn cael cymorth dan y Ddeddf Lloches a Mewnfudo.
 4. Credyd Gwarantedig Pensiwn y Wladwriaeth
 5. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth - yn seiliedig ar incwm.
 6. Credyd Treth Plant - cyn belled nad ydych yn cael swm am ofal plant wedi'i dalu gyda'ch Credyd Treth plant, neu'n derbyn Credyd Treth Gwaith. Mae'n rhaid i adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi fod wedi gweithio allan bod incwm eich aelwyd yn £16,190 y flwyddyn neu'n llai.
 7. Credyd Cynhwysol - cyhyd bod eich enillion blynyddol net yn £7400 neu'n llai.

Gallwch hefyd gael prydau ysgol am ddim os oes gennych hawl i daliad Credyd Treth Gwaith estynedig (run-on) am bedair wythnos ar ôl gorffen gweithio neu os ydych yn lleihau eich oriau gwaith i lai na 16 awr yr wythnos.

 

Sut i gofrestru

 1. Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, nid oes angen i chi lenwi ffurflen.  Cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud y gweddill i chi.
 2. Os ydych yn bwriadu gwneud cais am Fudd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, gallwn ni wneud y trefniadau ar gyfer prydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol ar yr un pryd.
 3. Gallwch hefyd gofrestru am brydau ysgol am ddim a grantiau dillad ysgol trwy lenwi'r ffurflen syml isod a chlicio Anfon.

Llenwi'r ffurflen prydau ysgol Am Ddim a grant dillad ar-lein

 

Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad

Ymddiheurwn fod oedi wrth ddyfarnu grantiau. Fodd bynnag rydym wrthi'n gweithio ar y mater yma, a bydd llythyron ac unrhyw daliadau yn cael eu hanfon yn fuan.

Os yw'ch plentyn yn gymwys ar gyfer prydau ysgol am ddim, gallwch chi fod yn gymwys ar gyfer Grant Datblygu Disgybl - Mynediad, yn y sefyllfaoedd isod:

 • Pan fydd plentyn yn dechrau Blwyddyn 7 mewn Ysgol Uwchradd
 • Pan fydd y plentyn yn mynd i flwyddyn 10 yn yr Ysgol Uwchradd
 • Pan fydd plentyn yn dechrau dosbarth Derbyn mewn Ysgol Gynradd
 • Pan fydd y plentyn yn mynd i flwyddyn 3 yn yr Ysgol Gynradd
 • Pan mae'r plentyn yn 4 neu'n 11 oed mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned gyfeirio disgyblion

Mae cyllid o hyd at £125 ar gael ar gyfer pob dysgwr cymwys ac eithrio'r rheiny ym mlwyddyn 7. Bydd dysgwyr cymwys ym mlwyddyn 7 yn gallu hawlio hyd at uchafswm o £200.

Os ydych yn derbyn prydau ysgol am ddim yn barod nid oes rhaid i chi wneud cais am y grant.

Bydd staff Powys yn gwirio pob un o ddyfarniadau prydau ysgol am ddim cyfredol i gadarnhau a oes gan bob plentyn hawl i'r taliad grant. Byddwn hefyd yn gwirio ceisiadau newydd am brydau ysgol am ddim i weld a ydynt yn gymwys.

Nid yw pob plentyn sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn gymwys ar gyfer y grant.

Rydym yn talu'r grant i helpu gyda chost gwisg ysgol, cyfarpar, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol.

Rydym yn gweld pa ddisgyblion sy'n gymwys trwy ddefnyddio'r cofnodion prydau ysgol am ddim.  Wedyn byddwn yn cysylltu â rhieni/gofalwyr am y grant.

Os nad yw eich plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, llenwch y ffurflen gais a'i dychwelyd atom.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol y tu allan i Bowys, gwnewch gais i'r awdurdod sy'n cynnal yr ysgol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu