1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Prydau Ysgol am ddim a help gyda dillad ysgol

Os ydych ar incwm isel, gallwn eich helpu gyda chost prydau ysgol ar gyfer unrhyw ddisgybl mewn addysg llawn amser.

 

Prydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim, hyd yn oed os na fydd eich plentyn byth yn cael cinio ysgol, gallwch chi wneud y canlynol:

 • Arbed hyd at £400 y flwyddyn ar gyfer pob plentyn ysgol gynradd
 • Helpu eich ysgol ac ysgolion eraill ym Mhowys i elwa ar gyllid oherwydd eich bod wedi cofrestru
 • Gall cofrestru ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim golygu eich bod yn gymwys am help a chymorth arall.

Mae cofrestru'n hawdd ac yn gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi ddweud wrth yr ysgol.

Os yw eich plentyn yn penderfynu cael pryd o fwyd yn yr ysgol ar unrhyw ddiwrnod byddant yn cael y pryd o fwyd sydd ar gael i bawb.  Mae gan ysgolion Powys systemau sy'n golygu ei fod yn amhosib i ddisgyblion eraill wybod pwy sy'n cael prydau bwyd ysgol am ddim.

Pwy sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim?

I gael prydau ysgol am ddim yn ysgolion Powys, rhaid i'r rhieni/gofalwyr fod yn derbyn un o'r canlynol:

 1. Cymhorthdal Incwm
 2. Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
 3. Os ydych yn Geisiwr Lloches ac yn cael cymorth dan y Ddeddf Lloches a Mewnfudo.
 4. Credyd Gwarantedig Pensiwn y Wladwriaeth
 5. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth - yn seiliedig ar incwm.
 6. Credyd Treth Plant - cyn belled nad ydych yn cael swm am ofal plant wedi'i dalu gyda'ch Credyd Treth plant, neu'n derbyn Credyd Treth Gwaith. Mae'n rhaid i adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi fod wedi gweithio allan bod incwm eich aelwyd yn £16,190 y flwyddyn neu'n llai.
 7. Credyd Cynhwysol - cyhyd bod eich enillion blynyddol net yn £7400 neu'n llai.

Gallwch hefyd gael prydau ysgol am ddim os oes gennych hawl i daliad Credyd Treth Gwaith estynedig (run-on) am bedair wythnos ar ôl gorffen gweithio neu os ydych yn lleihau eich oriau gwaith i lai na 16 awr yr wythnos.

 

Sut i gofrestru

 1. Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, nid oes angen i chi lenwi ffurflen.  Cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud y gweddill i chi.
 2. Os ydych yn bwriadu gwneud cais am Fudd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, gallwn ni wneud y trefniadau ar gyfer prydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol ar yr un pryd.
 3. Gallwch hefyd gofrestru am brydau ysgol am ddim a grantiau dillad ysgol trwy lenwi'r ffurflen syml isod a chlicio Anfon.

Llenwi'r ffurflen prydau ysgol Am Ddim a grant dillad ar-lein

 

Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad

Os yw eich plentyn yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim, gallwch hefyd gael y Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad, yn y sefyllfaoedd canlynol:

 • Pan fydd plentyn yn dechrau Blwyddyn 7 mewn Ysgol Uwchradd
 • Pan fydd plentyn yn dechrau dosbarth Derbyn mewn Ysgol Gynradd
 • Pan mae'r plentyn yn 4 neu'n 11 oed mewn ysgol arbennig, canolfan adnoddau anghenion arbennig neu uned gyfeirio disgyblion

Rydym yn talu'r grant i helpu gyda chost gwisg ysgol, cyfarpar, dillad chwaraeon a dillad ar gyfer gweithgareddau y tu allan i'r ysgol.

Rydym yn gweld pa ddisgyblion sy'n gymwys trwy ddefnyddio'r cofnodion prydau ysgol am ddim.  Wedyn byddwn yn cysylltu â rhieni/gofalwyr am y grant.

Os nad yw eich plentyn yn derbyn prydau ysgol am ddim ar hyn o bryd, llenwch y ffurflen gais a'i dychwelyd atom.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol y tu allan i Bowys, gwnewch gais i'r awdurdod sy'n cynnal yr ysgol.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu