1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Casgliadau Gwastraff yn ôl yr arfer dros wyliau'r Pasg
Darllen mwy

Ein cyfrifoldebau ni wrth wneud gwaith trwsio

Os ydych yn denant i'r cyngor, ein dyletswydd ni yw cadw strwythur eich cartref, y tu allan a'r rhannau cymunedol mewn cyflwr da.  Rydym hefyd yn gyfrifol am unrhyw gyfarpar sy'n cael ei ddarparu gennym ar gyfer y system wresogi, dwr poeth neu lanweithdra, ac ar gyfer eich cyflenwadau nwy, dwr a thrydan.Image of a stepladder

Mae ein cyfrifoldebau'n cynnwys:

  • toeon, waliau a lloriau
  • mannau cyffredin fel grisiau, lifftiau a choridorau
  • ffenestri a drysau allanol (yn cynnwys fframiau, trothwyon, ac unrhyw osodiadau)
  • cafnau, pibellau glaw, pibellau gwastraff a draeniau (ond nid yw'n cynnwys glanhau draeniau wedi'u blocio)
  • simneiau a ffliwiau yn cynnwys glanhau simneiau'n flynyddol 
  • waliau mewnol, fframiau drysau, lloriau a nenfydau (heb gynnwys paentio ac addurno mewnol)
  • gwaith plastro mewnol (heb gynnwys craciau bychain a staeniau)
  • systemau a chyfarpar gwresogi sydd wedi'u gosod gennym ni
  • canfodyddion mwg a charbon monocsid
  • pibellau nwy a weiars trydan
  • sinciau, basnau, baddonau a thoiledau
  • canllawiau grisiau a rheiliau llaw
  • llwybrau, grisiau a ffens terfyn
  • garejys

Os oes rhaid i ni wneud gwaith trwsio oherwydd difrod neu esgeulustra bwriadol, ac nid oherwydd traul resymol, bydd yn rhaid i chi dalu am y gwaith.

Apwyntiadau am waith trwsio

Rydym yn gweithio i system Trwsio drwy Apwyntiad.  Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud y gwaith ar amser sy'n gyfleus i chi, rhwng 8 y bore a 4 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pan fyddwch yn gofyn am waith trwsio, byddwn yn gofyn i chi pryd hoffech chi i ni ddod.  Fe wnawn drefnu apwyntiad i ddod ar amser a dyddiad y dywedwch chi.  Lle'n bosibl, rydym yn ceisio gorffen y gwaith yn ystod yr ymweliad cyntaf.  Mae'n bosibl y bydd angen galw eto os yw'r gwaith yn fwy cymhleth ac angen deunydd ychwanegol.  Os mai dyma'r achos, fe wnawn drefnu apwyntiad arall gyda chi.

Gwaith trwsio brys - o fewn 24 awr

Mae'r rhain yn waith trwsio angenrheidiol i osgoi perygl i'r rhai sy'n byw yno, neu ddifrod difrifol i'r eiddo.  Gallai gynnwys y prif bibellau'n gollwng, dim pŵer, diffygion difrifol i'r to, difrod o ganlyniad i fellt, storm neu lifogydd, toiledau wedi blocio neu dorri, pibelli carthion wedi torri.


Cyswllt

 

 • Ebost: housing@howps.co.uk
 • Teleffon: 01597 827464
 • Ffon: 0333 2225913
 • Cyfeiriad: Heart of Wales Property Services, Uned 31, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod Wells, Powys, LD1 6DF

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu