Ein cyfrifoldebau ni wrth wneud gwaith trwsio

Os ydych yn denant i'r cyngor, ein dyletswydd ni yw cadw strwythur eich cartref, y tu allan a'r rhannau cymunedol mewn cyflwr da.  Rydym hefyd yn gyfrifol am unrhyw gyfarpar sy'n cael ei ddarparu gennym ar gyfer y system wresogi, dwr poeth neu lanweithdra, ac ar gyfer eich cyflenwadau nwy, dwr a thrydan.Image of a stepladder

Mae ein cyfrifoldebau'n cynnwys:

 • toeon, waliau a lloriau
 • mannau cyffredin fel grisiau, lifftiau a choridorau
 • ffenestri a drysau allanol (yn cynnwys fframiau, trothwyon, ac unrhyw osodiadau)
 • cafnau, pibellau glaw, pibellau gwastraff a draeniau (ond nid yw'n cynnwys glanhau draeniau wedi'u blocio)
 • simneiau a ffliwiau yn cynnwys glanhau simneiau'n flynyddol 
 • waliau mewnol, fframiau drysau, lloriau a nenfydau (heb gynnwys paentio ac addurno mewnol)
 • gwaith plastro mewnol (heb gynnwys craciau bychain a staeniau)
 • systemau a chyfarpar gwresogi sydd wedi'u gosod gennym ni
 • canfodyddion mwg a charbon monocsid
 • pibellau nwy a weiars trydan
 • sinciau, basnau, baddonau a thoiledau
 • canllawiau grisiau a rheiliau llaw
 • llwybrau, grisiau a ffens terfyn
 • garejys

Os oes rhaid i ni wneud gwaith trwsio oherwydd difrod neu esgeulustra bwriadol, ac nid oherwydd traul resymol, bydd yn rhaid i chi dalu am y gwaith.

Apwyntiadau am waith trwsio

Rydym yn gweithio i system Trwsio drwy Apwyntiad.  Mae hyn yn golygu ein bod yn gwneud y gwaith ar amser sy'n gyfleus i chi, rhwng 8 y bore a 4 y prynhawn o ddydd Llun i ddydd Gwener.

Pan fyddwch yn gofyn am waith trwsio, byddwn yn gofyn i chi pryd hoffech chi i ni ddod.  Fe wnawn drefnu apwyntiad i ddod ar amser a dyddiad y dywedwch chi.  Lle'n bosibl, rydym yn ceisio gorffen y gwaith yn ystod yr ymweliad cyntaf.  Mae'n bosibl y bydd angen galw eto os yw'r gwaith yn fwy cymhleth ac angen deunydd ychwanegol.  Os mai dyma'r achos, fe wnawn drefnu apwyntiad arall gyda chi.

Gwaith trwsio brys - o fewn 24 awr

Mae'r rhain yn waith trwsio angenrheidiol i osgoi perygl i'r rhai sy'n byw yno, neu ddifrod difrifol i'r eiddo.  Gallai gynnwys y prif bibellau'n gollwng, dim pŵer, diffygion difrifol i'r to, difrod o ganlyniad i fellt, storm neu lifogydd, toiledau wedi blocio neu dorri, pibelli carthion wedi torri.


Cyswllt

 • Ebost: info@howps.co.uk 
 • Teleffon: 01597 827464
 • Ffon: 0333 2225913
 • Cyfeiriad: Heart of Wales Property Services, Uned 31, Ddole Road Industrial Estate, Llandrindod, Powys, LD1 6DF

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu