1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: taliadau gwastraff gardd wedi'u lleihau
Darllen mwy

Sut mae budd-daliadau'n newid

 universal creditCyflwynwyd y Credyd Cynhwysol ym Mhowys o 10 Hydref 2018.  Mae hyn yn golygu na fyddwn yn gallu derbyn ceisiadau newydd am Fudd-dal Tai o 10 Hydref 2018 ar gyfer pobl o oed gweithio. 

Mae rhai eithriadau:

 • os ydych chi'n byw mewn llety â chymorth
 • os ydych chi'n byw mewn llety dros dro
 • os oes gennych hawl i Bremiwm Anabledd Difrifol (manylion isod)
 • os yw un ohonoch o oed pensiwn, ond mae'r llall yn gweithio.  Mae'r rhain yn cael eu galw'n "gwpl o oed cymysg".   Ar hyn o bryd, gallwch ddewis i hawlio Credyd Cynhwysol NEU Gredyd Pensiwn a Budd-dal Tai (manylion isod)

O 01/2/2019, bydd pobl sydd â dros 3 o blant yn gallu hawlio Credyd Cynhwysol.

Fodd bynnag, mae'r rheolau i awdurdodau yng Nghymru'n mynnu na fydd diystyru ar unrhyw incwm a enillwyd ar gyfer hawlio gostyngiad yn nhreth y cyngor, lle mae'r hawlydd neu bartner yn derbyn Credyd Cynhwysol.  Tan nawr, roedd unrhyw un oedd yn derbyn Credyd Cynhwysol ac yn gweithio yn derbyn diystyriad ychwanegol oddi ar eu henillion.

Bydd Cyngor Sir Powys yn rhoi'r rheol hon ar waith o 1 Ebrill 2019.  Os ydych chi'n derbyn Credyd Cynhwysol ac yn gweithio, efallai bod gennych lai o hawl i ostyngiad yn nhreth y cyngor o 1 Ebrill 2019.

Premiwm Anabledd Difrifol

Mae'r Premiwm Anabledd Difrifol yn swm ychwanegol a ddylai gael ei gynnwys yn yr asesiad i rai hawlwyr sydd ag anghenion gofal (yn dibynnu ar eu hamgylchiadau) pan asesir eu Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag Incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy'n gysylltiedig ag Incwm, Cymhorthdal Incwm neu Fudd-dal Tai.  Bydd eich hawl i'r Premiwm Anabledd Difrifol yn dibynnu ar dri ffactor:

·         Derbyn budd-dal anabledd 'cymwys' h.y. elfen bywyd beunyddiol y Taliad Annibyniaeth Personol,  cyfradd ganolig neu uwch  elfen gofal y Lwfans Byw i'r Anabl, Taliad Annibyniaeth y Lluoedd Arfog, Lwfans Gweini Cyson (neu Lwfans Gweini),

·         Ddim yn byw â phartner sydd ddim yn anabl neu rywun sydd ddim yn anabl nac yn ddibynnol h.y. sydd ddim yn derbyn budd-dal anabledd 'cymwys', a

·         Neb yn derbyn * Lwfans Gofalwr neu â'r elfen gofalwr wedi'i gynnwys o fewn y Credyd Cynhwysol ar gyfer gofalu am yr hawliwr.

Mae hon yn rheol gymhleth iawn a dylech ofyn am gyngor pellach os oes angen.

Cyplau o oed cymysg:

Yn gyffredinol bydd cwpl o oed cymysg yn well eu byd ar y system fudd-daliadau etifeddol h.y. hawlio credyd pensiwn, budd-dal tai ayb.

Mae hyn oherwydd:

 • Wrth weithio allan fydd sydd ei angen ar gwpl o oed cymysg i fyw arno - mae dros £100 yr wythnos yn llai o dan Gredyd Cynhwysol.
 • Dan y Credyd Cynhwysol, gall yr aelod iau fod yn destun amodau chwilio am waith.
 • Yn wahanol i reolau budd-daliadau etifeddol - sy'n gweithio o oedran yr aelod hŷn, bydd y cyplau 'oed cymysg' ar Gredyd Cynhwysol yn destun rheolau'r Credyd Cynhwysol - felly'n destun Treth Ystafell Wely tai cymdeithasol a chap ar fudd-daliadau wrth asesu eu cais am Gredyd Cynhwysol.
 • Ar Gredyd Pensiwn a / neu Fudd-dal Tai, fe allen nhw hawlio premiymau nad oes ganddynt hawl iddynt dan y Credyd Cynhwysol, y premiwm anabledd Difrifol.
 • Fe alle'n nhw golli cymorth sy'n gysylltiedig â Chredyd Pensiwn megis cyfleustodau rhatach, y cymorth uchaf gyda threth y cyngor (i bobl ar warant credyd pensiwn) ac ati.

Fodd bynnag, bydd rhai cyplau 'oed cymysg' yn well eu byd ar Gredyd Cynhwysol, felly mae angen gwneud cyfrifiadau 'gwell eu byd'.  Defnyddiwch entitledto.co.uk i weld pa ddewis sydd well i chi.

Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol Paratoi ar gyfer Credyd Cynhwysol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu