Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Eiddo ar Werth

Tir yn ffinio â Camden Villa, Adfa

Tua 33 metr sgwâr o dir gerllaw Camden Villa, Adfa wedi'i amlinellu'n goch ar y cynllun isod. 

I wneud cynnig neu am ragor o wybodaeth cysylltwch â county.farms@powys.gov.uk

Camden Villa

Tir Bwlch yng Nghoed y Bryn

·         60 metr sgwâr neu'n agos at hynny

·         I'w werthu yn amodol ar gyfyngiad i'w ddefnyddio fel gardd ddomestig yn unig

·         Rhydd-ddaliad

Pris oddeutu £2,500

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Bwlch land at Coed y Bryn

Tir Network Rail

Mae swyddfa Ffermydd y Sir wedi derbyn cynnig ar gyfer rhydd-ddaliad y tir a ddangosir wedi'i amlinellu'n goch ar y cynllun isod, sy'n 0.135 erw o dir yn y Fron, Ffordun.

Yn unol â pholisi'r Cyngor, gwahoddir aelodau o'r cyhoedd sydd am gyflwyno cais i gystadlu â'r cynnig hwn ar gyfer y tir wneud hynny'n ysgrifenedig a dylid ei dderbyn cyn 8.12.2019 yn Adran Ffermydd y Sir, Cyngor Sir Powys, Depo Kirkhamsfield, Pool Road, Y Drenewydd, Powys SY16 3AF.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Adran Ffermydd y Sir ar (01686) 611 812 neu anfonwch e-bost county.farms@powys.gov.uk.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Network Rail plot

Aberhonddu - Tir y tu cefn i Heol Newgate

 • Parsel bychan o dir 167 metr sgwâr gyda mynediad cyfyngedig
 • I'w werthu'n amodol ar ddefnydd cyfyngedig - fel gardd neu at ddibenion amwynder yn unig
 • Rhydd-ddaliad

Pris oddeutu £3,500

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Brecon land to the rear of Newgate Street

Depo a Gweithdai Priffyrdd Talgarth, Talgarth ger Aberhonddu

 • Lleoliadau ar safleoedd ffafriol a hwylus
 • Yn amlwg a chyfleus i'r briffordd
 • Byddai modd ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Un erw (gellir ei rannu)

Cynigion yn uwch na £240,000 am y safle cyfan

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

Bronhaul, Adfa - Cytunwyd ar y gwerthiant

 • Cartref ar wahân gyda gardd fawr ac adeiladau fferm defnyddiol
 • Llety dwy ystafell gyda chymeriad y mae angen ei foderneiddio
 • Rhyddfraint
 • 0.8 erw o dir
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract.

Amcanbris £120,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Image of Bronhaul, Adfa

Aberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, Machynlleth

Dan drafodaeth

 • darn o dir 0.15 erw
 • Rhydd-ddaliadol
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract
 • Gellid adeiladau ar y tir neu'i droi at ddefnydd gwahanol yn ddibynnol ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Amcanbris £40,000.00

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Aberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, Machynlleth

 

Hen Lyfrgell Tref-Y-Clawdd, Heol Y Gorllewin, Tref-Y-Clawdd

 • Adeilad un llawr ar wahân, 130 o fedrau sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Mae modd defnyddio'r adeilad at amrywiaeth o ddibenion (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Oddeutu £80,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

KNIGHTON FORMER LIBRARY, WEST STREET KNIGHTON

 

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw

Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECON

Tir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn Sarn, Ger Y Drenewydd, Powys, SY16 4HG

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 4.72 erw (1.909 ha) gyda chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd  P/2016/0722 a roddwyd 13.9.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Residential Development Land at Sarn, Nr Newtown, Powys, SY16 4HG

 

Tir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn yr Ystog, Trefaldwyn, Powys SY15 6AH

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 3.85 erw (1.556 ha) mewn safle canolog yn yr Ystog.  Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd P/2016/0721 a roddwyd 12.1.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Residential Development Land at Churchstoke, Montgomery, Powys SY15 6AH

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

Tir yn gyfagos i Brynafon Mawr, Glantwymyn, Machynlleth

 • Cae 0.2 erw
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan fydd wedi'i gwblhau.
 • Mae posibilrwydd o ddatblygu'r tir neu'i ddefnyddio at ddibenion eraill, gan ddibynnu ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Canllaw i'r pris £15,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Land adjacent to Brynafon Mawr, Cemmaes Road, Machynlleth

 

Garth a Heylin, Cegidfa

Amrediad sylweddol o adeiladau fferm model rhestredig gradd II a dau dy, coetir a phadogau, Cegidfa, ar werth fel cyfanswm neu mewn tri lot fel a ganlyn:

 • Lot 1 Ffermdy Garth, adeiladau'r fferm, coetir a phadogau oddeutu 10 erw - canllaw £345,000
 • Lot 2 Ffermdy Heylin a phadogau oddeutu 1.95 erw - canllaw £249,000
 • Lot 3 Gardd furiog, coetir a phadogau oddeutu 6.29 erw £45,000

Gallwch lawrlwytho fersiwn pdf o'r map yma [496KB]

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Tir ychwanegol yng Nghoed Penllain, Adfa, Y Drenewydd

 • Safle o 1.5 erw
 • Coetir yn cynnwys coed collddail a chonwydd
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

Pris o gwmpas £10,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Additional Land at Penllain Wood, Adfa, Newtown

Darn o dir serth y tu cefn i 49 Maesydre

 • I'w werthu'n amodol am gyfyngiad defnydd, er dibenion gardd a mwynder yn unig.
 • Bydd y cyngor yn cadw hawl mynediad i gyrraedd ei dir.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau.
 • Gwahoddir cynigion.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

A small Parcel of steeply sloped land to the rear of 49 Maesydre.

Cytunwyd ar y gwerthiant - derbynnir ymweliadau o hyd

Dan drafodaeth

 • Darnau o goetir a thir amwynder.
 • Wrth ymyl y pentref.
 • Meintiau yn amrywio o 0.21 erw - 1.21 erw.
 • Fe'i hysbysebir mewn tair lot ar wahân i gael eu gwerthu'n unigol neu yn ei gyfanrwydd.
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant Gwag ar ôl cwblhau.

Amcangyfrif o'r Pris £2,000 - £5,000.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Woodland at Pontneathvaughan

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu