1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Newidiadau mewn Casgliadau Gwastraff ac Ailgylchu dros y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd
Darllen mwy

Eiddo ar Werth

Canlyniadau Ocsiwn Eiddo 31 Hydref 2019

1 Hill Cottage Hawy- WEDI'I WERTHU am £190,000

Fferm Hafodty Llansilin- WEDI'I WERTHU am £88,500

Hen Doiledau Cyhoeddus Llandrindod WEDI'I WERTHU am £41,000

Tir yng Nghoelbrenger Ystradgynlais WEDI'I WERTHU am £27,000

27 Old Kerry Road, Y DrenewyddWEDI'I WERTHU am £88,500

Hen Lyfrgell Llanfair-ym-Muallt -WEDI'I WERTHU am £90,000

 

Dal i fod ar werth

 

Canolfan Gweithgareddau Awyr Agored Penffordd-las, ger Llanidloes - adeilad deulawr mawr ar wahân. 

Cwmbach ger Y Clas ar Wy- Tir datblygu preswyl gyda chaniatâd cynllunio amlinellol.

 

Manylion pellach gan yr Arwerthwyr  Brightwells Ltd 33 Stryd Fawr, Llanfair-ym-Muallt,  Powys LD2 3DL Ffôn: 01982 553614

e-bost propertyauctions@brightwells.com

 

 

Tir Bwlch yng Nghoed y Bryn

·         60 metr sgwâr neu'n agos at hynny

·         I'w werthu yn amodol ar gyfyngiad i'w ddefnyddio fel gardd ddomestig yn unig

·         Rhydd-ddaliad

Pris oddeutu £2,500

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Bwlch land at Coed y Bryn

Tir Network Rail

Mae swyddfa Ffermydd y Sir wedi derbyn cynnig ar gyfer rhydd-ddaliad y tir a ddangosir wedi'i amlinellu'n goch ar y cynllun isod, sy'n 0.135 erw o dir yn y Fron, Ffordun.

Yn unol â pholisi'r Cyngor, gwahoddir aelodau o'r cyhoedd sydd am gyflwyno cais i gystadlu â'r cynnig hwn ar gyfer y tir wneud hynny'n ysgrifenedig a dylid ei dderbyn cyn 8.12.2019 yn Adran Ffermydd y Sir, Cyngor Sir Powys, Depo Kirkhamsfield, Pool Road, Y Drenewydd, Powys SY16 3AF.

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Adran Ffermydd y Sir ar (01686) 611 812 neu anfonwch e-bost county.farms@powys.gov.uk.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Network Rail plot

Aberhonddu - Tir y tu cefn i Heol Newgate

 • Parsel bychan o dir 167 metr sgwâr gyda mynediad cyfyngedig
 • I'w werthu'n amodol ar ddefnydd cyfyngedig - fel gardd neu at ddibenion amwynder yn unig
 • Rhydd-ddaliad

Pris oddeutu £3,500

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Brecon land to the rear of Newgate Street

TIR WRTH YMYL YSGOL GOLWG Y CWM, YSTRADGYNLAIS

 • 24 erw wrth ymyl y ffin datblygu
 • Ardal gynefin gyda gwerth cadwraeth/mwynderau
 • Pris oddeutu £100,000
 • Rhydd-ddaliad

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

LAND ADJACENT TO YSGOL GOLWG Y CWM, YSTRADGYNLAIS - Image 1

LAND ADJACENT TO YSGOL GOLWG Y CWM, YSTRADGYNLAIS - Image 2

Depo a Gweithdai Priffyrdd Talgarth, Talgarth ger Aberhonddu

 • Lleoliadau ar safleoedd ffafriol a hwylus
 • Yn amlwg a chyfleus i'r briffordd
 • Byddai modd ei ddefnyddio at ddibenion amrywiol (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Un erw (gellir ei rannu)

Cynigion yn uwch na £250,000 am y safle cyfan

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

Bronhaul, Adfa

 • Cartref ar wahân gyda gardd fawr ac adeiladau fferm defnyddiol
 • Llety dwy ystafell gyda chymeriad y mae angen ei foderneiddio
 • Rhyddfraint
 • 0.8 erw o dir
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract.

Amcanbris £120,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Image of Bronhaul, Adfa

Aberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, Machynlleth

Dan drafodaeth

 • darn o dir 0.15 erw
 • Rhydd-ddaliadol
 • Meddiant gwag ar gyfnewid contract
 • Gellid adeiladau ar y tir neu'i droi at ddefnydd gwahanol yn ddibynnol ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Amcanbris £40,000.00

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Aberhosan, Tir cyfagos i Neuadd y Pentref, Machynlleth

 

Hen Lyfrgell Tref-Y-Clawdd, Heol Y Gorllewin, Tref-Y-Clawdd

 • Adeilad un llawr ar wahân, 130 o fedrau sgwâr
 • Lleoliad cyfleus
 • Mae modd defnyddio'r adeilad at amrywiaeth o ddibenion (yn amodol ar ganiatâd cynllunio)
 • Oddeutu £80,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

KNIGHTON FORMER LIBRARY, WEST STREET KNIGHTON

 

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw

Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECON

Tir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn Sarn, Ger Y Drenewydd, Powys, SY16 4HG

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 4.72 erw (1.909 ha) gyda chaniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd  P/2016/0722 a roddwyd 13.9.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Residential Development Land at Sarn, Nr Newtown, Powys, SY16 4HG

 

Tir ar gyfer Datblygiadau Preswyl yn yr Ystog, Trefaldwyn, Powys SY15 6AH

Safle ar gyfer datblygiadau preswyl yn ymestyn i oddeutu 3.85 erw (1.556 ha) mewn safle canolog yn yr Ystog.  Caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer hyd at 45 anheddle o dan y cyfeirnod caniatâd P/2016/0721 a roddwyd 12.1.2017.

Gwahoddir cynigion

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Residential Development Land at Churchstoke, Montgomery, Powys SY15 6AH

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

Tir yn gyfagos i Brynafon Mawr, Glantwymyn, Machynlleth

 • Cae 0.2 erw
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan fydd wedi'i gwblhau.
 • Mae posibilrwydd o ddatblygu'r tir neu'i ddefnyddio at ddibenion eraill, gan ddibynnu ar ganiatâd yr awdurdod cynllunio

Canllaw i'r pris £15,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Land adjacent to Brynafon Mawr, Cemmaes Road, Machynlleth

 

Amryw o adeiladau fferm rhestredig Gradd II a dau d?, coetir a chaeau bychain sy'n ymestyn i 7.21 hectar (17.27 erw) sy'n cynnwys gardd â wal o'i chwmpas a safle hanesyddol Neuadd Garth mewn man blaenllaw ar gyrion pentref Cegidfa.

Mae'r eiddo'n cynnig datblygiadau posibl a defnydd amgen, yn dibynnu ar ganiatâd cynllunio a chaniatâd CADW.

Gwahoddir cynigion o gwmpas £650,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Grade II listed model farm buildings and two houses

 

Tir wrth ymyl rhif 1 Cae Gwyn

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

 • Parsel bychan o dir 158.6 metr sgwar
 • I'w werthu gyda chyfyngiad defnydd er dibenion gardd neu amwynder yn unig
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag pan werthir

Pris gwerthu oddeutu £8,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Land adjacent to No. 1 Cae Gwyn

 

Tir ychwanegol yng Nghoed Penllain, Adfa, Y Drenewydd

 • Safle o 1.5 erw
 • Coetir yn cynnwys coed collddail a chonwydd
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant gwag ar gwblhau

Pris o gwmpas £10,000

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Additional Land at Penllain Wood, Adfa, Newtown

Darn o dir serth y tu cefn i 49 Maesydre.

 • I'w werthu'n amodol am gyfyngiad defnydd, er dibenion gardd a mwynder yn unig.
 • Bydd y cyngor yn cadw hawl mynediad i gyrraedd ei dir.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau.
 • Gwahoddir cynigion.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

A small Parcel of steeply sloped land to the rear of 49 Maesydre.

 

Dan drafodaeth - gellir parhau i drefnu ymweliadau

Hen gyfleusterau cyhoeddus, Cemaes, Machynlleth

 • Hen gyfleusterau cyhoeddus yn cynnwys adeilad un llawr ar wahân
 • Yn wynebu'r ffordd fawr gyhoeddus.
 • Ger y Penrhos Arms.
 • Rhydd-ddaliad.
 • Meddiant gwag ar gwblhau. 

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

 

 

Cytunwyd ar y gwerthiant - derbynnir ymweliadau o hyd

Dan drafodaeth

 • Darnau o goetir a thir amwynder.
 • Wrth ymyl y pentref.
 • Meintiau yn amrywio o 0.21 erw - 1.21 erw.
 • Fe'i hysbysebir mewn tair lot ar wahân i gael eu gwerthu'n unigol neu yn ei gyfanrwydd.
 • Rhydd-ddaliad
 • Meddiant Gwag ar ôl cwblhau.

Amcangyfrif o'r Pris £2,000 - £5,000.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo ar werth

Woodland at Pontneathvaughan

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu