Hysbysiad: Coronafeirws (COVID-19)
Darllen mwy

Eiddo Ar Osod

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 13 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Mae'n bosibl bod gan Stad Ffermydd y Sir adeiladau fferm segur mewn rhai ardaloedd gyda'r potensial i'w defnyddio fel gweithdy, lle storio neu ddefnydd diwydiannol ysgafn, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Os ydych chi'n chwilio am safle masnachol bach yn un o'r ardaloedd canlynol, cysylltwch â swyddfa Ffermydd y Sir am drafodaeth am eich anghenion a beth sydd ar gael:

Arddlîn, Caersws, Cemaes, Llanfaredd, Llansilin, Cei'r Trallwng, SarnLle troi (winding hole) camlas Y Trallwng ger Amgueddfa Powysland

Mae cynlluniau ar droed i symud Llyfrgell Y Trallwng i Amgueddfa Powysland, gan greu atyniad diwylliannol newydd yn iard hanesyddol y gamlas yn Y Trallwng.  Mae Cyngor Sir Powys yn berchen ar hawliau yn y lle troi ger iard y gamlas, ac yn gofyn i fusnesau a sefydliadau eraill a allai fod â diddordeb mewn rhentu angorfeydd yn y lle troi i gysylltu.

Rydym yn gwahodd Datganiadau o Ddiddordeb gan fusnesau a sefydliadau sydd am lunio cytundeb trwyddedu â'r Cyngor o ran y lle troi.

Anfonwch unrhyw ymholiadau a datganiadau o ddiddordeb at: property.sales@powys.gov.uk

Y dyddiad cau yw 30 Tachwedd 2019

 


Y Gaer, Aberhonddu -  Chwilio am Ddatganiadau o Ddiddordeb

Byddwch yn rhan o atyniad diwylliannol a hanesyddol newydd Aberhonddu, Y Gaer, a fydd yn gartref i lyfrgell ac amgueddfa drawiadol i gyd wedi'u lleoli mewn lleoliad blaenllaw yng nghanol y dref.

Mae'r Cyngor yn chwilio am Ddatganiadau o Ddiddordeb gan sefydliadau sydd am fod yn bartner gyda'r cyngor sir yn y cyfleuster cyffrous hwn ar sail preswyliad neilltuedig ac wedi'i rannu ar gyfer rhywfaint o'r llety cyffrous hwn.

Dylid anfon unrhyw ddiddordeb ac ymholiadau i property.sales@powys.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer datganiadau o ddiddordeb yw 31 Ionawr 2020.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 

 Cwmdu (Ger Crughywel) Toiledau Cyhoeddus a Chysgodfan Bws

·         Lleoliad cyfleus yn y pentref 

·         Adeilad un llawr ar wahân

·         Addas ar gyfer defnydd amrywiol (yn amodol ar Gynllunio)

·         Prif Gyflenwad Trydan a Draenio

·         Prynwr / Tenant i ddarparu Cysgodfan Bws i'w ddefnyddio gan y Cyhoedd

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Cwmdu toilets

 Llanbrynmair SY19 7AA

 

Unedau crefft ar gael mewn amgylchoedd hardd ar yr A470

 

Lleoliad

Maint

Cost

Disgrifiad

Uned 3

140ft2

£49 pob mis calendar

Wedi'i osod yn addas ar gyfer cynhyrchu bwyd ar hyn o bryd

  • Mae'r gost yn cynnwys taliadau gwasanaeth a chyflenwad dŵr
  • Toiledau sy'n cael eu rhannu a'u gwasanaethu
  • Parcio ar gael ar y safle
  • Ar gael ar unwaith
 

Mae unigolyn wedi cysylltu â swyddfa'r Stad Ffermydd gyda'r bwriad o brydlesu hen fyncer monitro Corfflu'r Gwylwyr Brenhinol yng Nghantref, Aberhonddu, LD3 8LT. 

Mae'r byncer yn cynnwys ystafell dan ddaear gyda thŷ bach ar wahân.  Mae'r drws trwy hatsh i ysgol sownd sy'n disgyn yn syth tua 5m i lawr y byncer.   Nid oes gwasanaethau byw yn y byncer.

Prin iawn yw lle i gerbydau, a byddai rhaid i chi groesi tir fferm tenant.

Bydd y Cyngor Sir yn gofyn i'r lesddeiliad dalu costau rhesymol yr Awdurdod o ran llunio math o denantiaeth yn ogystal â thalu rhent blynyddol.

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw unigolyn neu grwpiau sydd am gyflwyno cynigion ar ddefnyddio'r safle, a hynny cyn 4.12.2018.

O.N..  Gwaherddir mynd i weld y byncer heb ganiatâd ysgrifenedig y cyngor sir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:  county.farms@powys.gov.uk

 

 


Ar Werth / I'w Gosod

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

  • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
  • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
  • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
  • Cyfanswm y safle 0.86 erw
  • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
  • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECON


Ar werth / I'w rentu

HEN LYFRGELL TALGARTH, HEOL NEWYDD, TALGARTH

·         Mewn man cyfleus

·         Adeilad un llawr

·         Tua 157 medr sgwâr

·         Pris tua £100,000 neu rent  blynyddol o £7,800 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

TALGARTH FORMER LIBRARY, NEW STREET TALGARTH


Ty Ladywell Y Drenewydd

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy'n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae'r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â commercial.property@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 826773

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu