1. Logio Mewn / Cofrestru
 2. English
Close Icon
 1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Adroddiad arolwg Estyn o Awdurdod Addysg Powys wedi'i gyhoeddi
Darllen mwy

Eiddo Ar Osod

Mae gan y cyngor bortffolio o unedau cychwynnol, gweithdai a swyddfeydd mewn 13 lleoliad led led Powys. Mae gennym dros 90,000 troedfedd sgwâr o le gwaith i swyddfeydd a diwydiannau gyda 160 o weithdai ac unedau swyddfa bychain.

Mae'n bosibl bod gan Stad Ffermydd y Sir adeiladau fferm segur mewn rhai ardaloedd gyda'r potensial i'w defnyddio fel gweithdy, lle storio neu ddefnydd diwydiannol ysgafn, yn amodol ar ganiatâd cynllunio.

Os ydych chi'n chwilio am safle masnachol bach yn un o'r ardaloedd canlynol, cysylltwch â swyddfa Ffermydd y Sir am drafodaeth am eich anghenion a beth sydd ar gael:

Arddlîn, Caersws, Cemaes, Llanfaredd, Llansilin, Cei'r Trallwng, SarnYstafelloedd yn y Queens Head Vaults, Stryd y Farchnad, Aberhonddu

Dwy ystafell yn y Queens Head Vaults sy'n mesur oddeutu 142 metr sgwâr gyda'i gilydd

Gallent fod yn addas at amrywiaeth o ddibenion, gan ddibynnu ar y caniatâd cynllunio perthnasol.

I'w gosod am leiafswm tymor o 1 flwyddyn.

Rhent £3200 y flwyddyn.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osodCwmdu (Ger Crughywel) Toiledau Cyhoeddus a Chysgodfan Bws

·         Lleoliad cyfleus yn y pentref 

·         Adeilad un llawr ar wahân

·         Addas ar gyfer defnydd amrywiol (yn amodol ar Gynllunio)

·         Prif Gyflenwad Trydan a Draenio

·         Prynwr / Tenant i ddarparu Cysgodfan Bws i'w ddefnyddio gan y Cyhoedd

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Cwmdu toilets

 Llanbrynmair SY19 7AA

 

Unedau crefft ar gael mewn amgylchoedd hardd ar yr A470

 

Lleoliad

Maint

Cost

Disgrifiad

Uned 3

140ft2

£49 pob mis calendar

Wedi'i osod yn addas ar gyfer cynhyrchu bwyd ar hyn o bryd

 • Mae'r gost yn cynnwys taliadau gwasanaeth a chyflenwad dŵr
 • Toiledau sy'n cael eu rhannu a'u gwasanaethu
 • Parcio ar gael ar y safle
 • Ar gael ar unwaith
 

Mae unigolyn wedi cysylltu â swyddfa'r Stad Ffermydd gyda'r bwriad o brydlesu hen fyncer monitro Corfflu'r Gwylwyr Brenhinol yng Nghantref, Aberhonddu, LD3 8LT. 

Mae'r byncer yn cynnwys ystafell dan ddaear gyda thŷ bach ar wahân.  Mae'r drws trwy hatsh i ysgol sownd sy'n disgyn yn syth tua 5m i lawr y byncer.   Nid oes gwasanaethau byw yn y byncer.

Prin iawn yw lle i gerbydau, a byddai rhaid i chi groesi tir fferm tenant.

Bydd y Cyngor Sir yn gofyn i'r lesddeiliad dalu costau rhesymol yr Awdurdod o ran llunio math o denantiaeth yn ogystal â thalu rhent blynyddol.

Gwahoddir datganiadau o ddiddordeb gan unrhyw unigolyn neu grwpiau sydd am gyflwyno cynigion ar ddefnyddio'r safle, a hynny cyn 4.12.2018.

O.N..  Gwaherddir mynd i weld y byncer heb ganiatâd ysgrifenedig y cyngor sir.

Am ragor o wybodaeth cysylltwch â:  county.farms@powys.gov.uk

 

 


Ystradgynlais SA9 1BS

 • Unedau diwydiannol ysgafn gyda chaeadau sy'n rholio lawr a mynediad ar gyfer cerbydau Mawr
 • Mae ystod o unedau a meintiau ar gael, 950-3765 o droedfeddi sgwâr
 • Ar gael nawr - £430 i £1,300 y mis

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Ystradgynlais SA9 1BS


Llanerfyl SY21 0AS

 • Unedau Crefftau Modern ar gael mewn llecyn hardd - 250 o droedfeddi sgwâr
 • Mae parcio yn yr iard ganolog gyda chyfleusterau cyffredin â gwasanaeth
 • Ar gael nawr - £115 y mis

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Llanerfyl SY21 0AS


Caersws SY17 5NA

 • Mae unedau Crefftau Modern ar gael - 300 i 565 o droedfeddi sgwâr
 • Mae parcio yn yr iard ganolog gyda chyfleusterau cyffredin â gwasanaeth
 • Iard ddiogel a phreifat y tu cefn i bob uned
 • Ar gael ar unwaith - £140 i £255 y mis

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Caersws SY17 5NA

 Ysgubor Ty Mawr, Talgarth, LD3 0AH

 • Unedau busnes ar lawr cyntaf ysgubor hanesyddol wedi'i hadnewyddu - 270 i 380 o droedfeddi sgwâr.
 • Parcio preifat oddi ar y ffordd, cyfleusterau cyffredin â gwasanaeth.
 • Ar gael ar unwaith.

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Great House Barn, Talgarth LD3 0AH


Ar Werth / I'w Gosod

Hen Ganolfan Ieuenctid Aberhonddu, Heol Cradoc, Aberhonddu

 • Adeilad 3 llawr mewn lleoliad da - 630 metr sgwâr
 • Tu blaen yr adeilad ar y ffordd fawr gyda pharcio
 • Potensial i'w ddefnyddio ar gyfer gwahanol fathau o ddefnydd (yn ddibynnol ar gynllunio)
 • Cyfanswm y safle 0.86 erw
 • Canllaw ar gyfer y Rhydd-ddaliad £300,000
 • Rhent Blynyddol oddeutu £15,000 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

BRECON FORMER YOUTH CENTRE, CRADOC ROAD, BRECON


Ar werth / I'w rentu

HEN LYFRGELL TALGARTH, HEOL NEWYDD, TALGARTH

·         Mewn man cyfleus

·         Adeilad un llawr

·         Tua 157 medr sgwâr

·         Pris tua £100,000 neu rent  blynyddol o £7,800 y flwyddyn

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

TALGARTH FORMER LIBRARY, NEW STREET TALGARTH


Ty Ladywell Y Drenewydd

 

Swyddfeydd ac ystafell gyfarfod ar gael i'w gosod am gyfnod byr.

Lleoliad amlwg yng nghanol y Drenewydd.
Wedi'i lleoli ar gefnffordd yr A483 gyda chysylltiadau ffyrdd da â threfi cyfagos y Trallwng 14 milltir ac Amwythig 33 milltir.

Mae cysylltiadau trafnidiaeth gyhoeddus da ar gael trwy Orsaf Fysiau'r Drenewydd a'r Orsaf Drenau gyda gwasanaethau trên bob awr i'r Amwythig a Birmingham.

Bydd y trefniant yn cynnwys defnydd o'r maes parcio a'r ceginau cymunedol sy'n cael eu defnyddio gan bobl eraill.

Mae'r rhent yn dechrau o £10 y droedfedd sgwâr a thâl gwasanaeth.

I ymholi, cysylltwch â property.maintenance@powys.gov.uk neu ffoniwch 01597 82763

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

 


Stad Ddiwydiannol Ffrwdgrech, Aberhonddu LD3 8LA

 • Unedau wedi'u hadnewyddu'n llwyr ar stad ddiwydiannol boblogaidd Ffrwdgrech
 • Meintiau'n amrywio o 370ft2  i 1470ft2
 • Prisiau o £250 y mis

 

Gofyn am fanylion yma Gofyn am fanylion eiddo i'w osod

Ffrwdgrech Industrial Estate, Brecon

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu