1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Trwydded i agor ffordd (cloddio ac ati)

Road opening licence (excavations etc)

Rhaid i gontractwyr preifat wneud cais am drwydded a derbyn y drwydded honno cyn gwneud gwaith cloddio ar unrhyw ffordd fawr.  Mae 'ffordd fawr' yn cynnwys y ffordd gerbydau, llwybrau troed ac ymylon y ffyrdd.

Mae'n drosedd gwneud gwaith o'r fath heb drwydded a gall arwain at erlyniad.

 

Mae angen trwyddedau ar gyfer gosod cyfarpar newydd neu i gynnal a chadw cyfarpar sydd yna eisoes - er enghraifft pibellau neu geblau.

Bydd trwyddedau yn cael eu rhoi ar gyfer gwaith fel cysylltiadau carthffosiaeth, cyflenwadau dwr preifat, tyllau treialu a sylfeini waliau ffinio ac ati dan adran 50 Deddf Gwaith Stryd a Ffordd Newydd neu adran 171 Deddf Priffyrdd.

Gweld y gofrestr gyhoeddus o drwyddedau

Os nad ydych yn fodlon gyda'n penderfyniad, cysylltwch â ni i'w drafod.

Cwynion am waith fford

Dylech wneud unrhyw gwyn am leoliad neu ddiogelwch gwaith ffordd cyn gynted ag sy'n bosibl gan ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.  Bydd un o'n harolygwyr yn mynd i'r safle i asesu ei ddiogelwch ac yn cymryd unrhyw gamau angenrheidiol.

Ffurflenni cais

Cais i gloddio'r Briffordd [87KB]  

 

(Os na fyddwch wedi cael ateb o fewn 28 diwrnod calendr o gyflwyno eich cais, cysylltwch â ni.)

Byddwn yn codi tâl am y drwydded hon.

 


Contacts

 

Feedback about a page here


 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu