NEWYDD: Rheoli eich taliadau debyd uniongyrchol ar gyfer Treth y Cyngor a Threthi Busnes yn Fy Nghyfrif
Darllen mwy

Trwyddedau Clybiau

Club licences
Club licences

Mae Clybiau'n fudiadau lle mae'r aelodau wedi dod at ei gilydd ar gyfer digwyddiadau cymdeithasol, chwaraeon neu wleidyddol ac i brynu swmp o alcohol i'w gyflenwi yn y clwb. Mae tystysgrif safle clwb yn awdurdodi clwb i gynnal gweithgareddau clwb fel gwerthu alcohol a threfnu adloniant.

Mae gan glybiau gofynion trwyddedu arbennig oherwydd byddant ond yn gwerthu alcohol i westeion, gan fod yr aelodau'n berchen ar y stoc alcohol.  Gall ymwelwyr â'r clwb gael alcohol cyn belled â'u bod yn westeion dilys i aelodau'r clwb, neu'r clwb yn ei gyfanrwydd. 

Mae'n rhaid i glwb sy'n gymwys, bodloni'r amodau hyn:

  • ni chaiff unrhyw un aelodaeth, neu unrhyw freintiau aelodaeth o fewn dau ddiwrnod o'u cais i fod yn aelod
  • bod y clwb y cael ei sefydlu a'i gynnal gydag ewyllys da
  • bod gan y clwb o leiaf 25 aelod
  • bod alcohol ond yn cael ei roi i aelodau ar y safle gan y clwb

Dyma'r amodau ychwanegol ynglyn â chyflenwi alcohol, sef:

  • fod alcohol sy'n cael ei gyflenwi gan y clwb yn cael ei brynu gan aelodau o'r clwb sydd dros 18 oed ac wedi'u hethol i wneud hynny gan yr aelodau
  • nad yw unrhyw un yn derbyn unrhyw gomisiwn, taliad neu unrhyw fudd ariannol arall o brynu alcohol i'r clwb

Bydd cymdeithasau diwydiannol a darbodus a chymdeithasau cyfeillgar yn gymwys os yw alcohol yn cael ei brynu ar gyfer y clwb ac yn cael ei gyflenwi gan y clwb dan reolaeth yr aelodau.  Gall sefydliadau lles glowyr hefyd gael eu hystyried.  Cysylltwch â ni i weld os yw eich sefydliad chi'n gymwys.

Rhagor o wybodaeth am drwyddedu

Nid oes unrhyw derfyn amser ar y dystysgrif (oni bai eich bod yn gofyn am un).  Mae'n para tan i chi benderfynu dod â'r drwydded i ben neu os byddwch yn torri'r amodau a bod y dystysgrif yn cael ei thynnu yn ôl.

Cwynion gan Ddefnyddwyr

Os oes gennych chi gwyn am fusnes sydd â thystysgrif safle clwb, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion ar y dudalen hon.

Ar ôl i ni roi tystysgrif, gall rhywun â diddordeb apelio os ydynt yn teimlo y dylai'r cais fod wedi cael ei wrthod neu y dylwn fod wedi gosod amodau neu gyfyngiadau ar weithgareddau'r clwb.  Gallant hefyd apelio yn erbyn penderfyniad adolygiad.

Rhaid cyflwyno apel i'r llys Ynadon lleol o fewn 21 diwrnod o'r penderfyniad.

Gall unrhyw aelod o'r clwb neu rywun â diddordeb ofyn i ni adolygu'r dystysgrif. Byddwn yn rhannu ein hymatebion i'r ceisiadau hyn trwy hysbysiad.  Gallwch apelio yn erbyn penderfyniad adolygiad. 

Gwneud newidiadau

Oeddech chi'n gwybod:  Os ydych ond yn gwneud mânnewidiadau i'r sefyllfa sy'n cael ei ddisgrifio yn eich trwydded, gallwch wneud cais am fân amrywiad.

Rhoi gwybod i ni am newid i'ch fanylion presennol neu reolau'r clwb

Rhoi gwybod i ni am newid i'ch safle clwb presennol

 

 

Cysylltiadau

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma
 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu