1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Sut allaf gael mynediad at ofal plant a ariennir?

Image cynrychioli Sut allaf gael mynediad at ofal plant a ariennir?

Bydd y Cynnig yn dechrau o'r tymor yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn dair blwydd oed tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.Os ganed eich plentyn rhwng:Tymor cymwys:
1 Ebrill a 31 AwstTymor yr Hydref ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed
1 Medi a 31 RhagfyrTymor y Gwanwyn ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed
1 Ionawr a 31 MawrthTymor yr Haf ar ôl eu pen-blwydd yn 3 oed

Gall rhieni dderbyn y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod amser hwn, cyn belled â'u bod yn gymwys i wneud hynny.  Dylai rhieni allu cael mynediad i'r cynnig o ba bynnag adeg yn ystod y tymor hwnnw y maent yn dymuno, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau'r tymor, neu'n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i mewn i'r sir neu'n dod o hyd i waith.

Noder mai dim ond o'r dyddiad a nodwyd ar y llythyr cadarnhau a dderbyniwch oddi wrth y tîm Cynnig Gofal Plant unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Ie - gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y diwrnod yn ychwanegol ar eu lleoliad Meithrin y Cyfnod Sylfaen (FPN) ar unrhyw ddiwrnod penodol.

A allaf gronni fy oriau?

Na. Nid fydd croniadau / system fancio ar waith o fis Medi 2018 ar draws yr ardaloedd peilot. Bydd cyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant cyfunol yn cael ei ddarparu i rieni, gyda rhieni yn dewis faint o'r 30 awr i'w ddefnyddio. Bydd unrhyw oriau na ddefnyddir mewn wythnos yn cael eu colli.

Sut fydd y cynnig yn gweithio y tu allan i amser tymor?

Bydd y cynnig gofal plant yn darparu ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae Darpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd rhieni cymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos sy'n weddill o'r flwyddyn.

Gall rhieni cymwys gael mynediad at eu darpariaeth gwyliau o 9 wythnos pryd bynnag y byddant yn dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y ddarpariaeth sy'n gweddu orau i'w hanghenion. Er diben y cynlluniau peilot, bydd angen i rieni ddefnyddio eu darpariaeth mewn blociau wythnos o hyd. Ni ellir cronni oriau o ofal plant ar draws wythnosau.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: fis@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 826058
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Eich sylwadau am ein tudalennau

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu