1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru

Sut allaf gael mynediad at ofal plant a ariennir?

Image cynrychioli Sut allaf gael mynediad at ofal plant a ariennir?

Bydd y Cynnig yn dechrau o'r tymor yn dilyn pen-blwydd eich plentyn yn dair blwydd oed tan y mis Medi yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Dyddiad GeniYn Gymwys ar gyfer y Cynnig oCeisiadau'n agor
01/01/2016 - 31/03/201629/04/2019Open
01/04/2016 - 31/08/201602/09/201901/07/2019
01/09/2016 - 31/12/20166/01/20204/11/2019
01/01/2017 - 31/03/201720/04/202024/02/2020

Gwnewch yn siwr eich bod yn gwneud yn glir yr amseroedd agor penodol eich lleoliadau gan ystyried y dyddiau heb ddisgyblion os yw eich lleoliad mewn ysgol.

Gall rhieni dderbyn y cynnig gofal plant ar unrhyw adeg yn ystod y cyfnod amser hwn, cyn belled â'u bod yn gymwys i wneud hynny.  Dylai rhieni allu cael mynediad i'r cynnig o ba bynnag adeg yn ystod y tymor hwnnw y maent yn dymuno, ar yr amod bod eu plentyn yn gymwys o ddechrau'r tymor, neu'n gynharach. Mae hyn yn cynnwys rhieni sy'n symud i mewn i'r sir neu'n dod o hyd i waith.

Noder mai dim ond o'r dyddiad a nodwyd ar y llythyr cadarnhau a dderbyniwch oddi wrth y tîm Cynnig Gofal Plant unwaith y bydd eich cais wedi'i brosesu.

A allaf ddefnyddio mwy nag un darparwr gofal plant?

Ie - gallwch ddefnyddio hyd at DDAU leoliad gofal plant cofrestredig y diwrnod yn ychwanegol ar eu lleoliad Meithrin y Cyfnod Sylfaen (FPN) ar unrhyw ddiwrnod penodol.

Darparwyr y Cynnig Gofal Plant i Gymru ym Mhowys [293KB]

A allaf gronni fy oriau?

Na. Nid fydd croniadau / system fancio ar waith o fis Medi 2018 ar draws yr ardaloedd peilot. Bydd cyfanswm o 30 awr yr wythnos o ddarpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen a gofal plant cyfunol yn cael ei ddarparu i rieni, gyda rhieni yn dewis faint o'r 30 awr i'w ddefnyddio. Bydd unrhyw oriau na ddefnyddir mewn wythnos yn cael eu colli.

Sut fydd y cynnig yn gweithio y tu allan i amser tymor?

Bydd y cynnig gofal plant yn darparu ar gyfer hyd at 48 wythnos y flwyddyn. Mae Darpariaeth Meithrin y Cyfnod Sylfaen ar gael hyd at 39 wythnos y flwyddyn, felly bydd rhieni cymwys yn gallu cael mynediad at 30 awr o ofal plant am y 9 wythnos sy'n weddill o'r flwyddyn.

Gall rhieni cymwys gael mynediad at eu darpariaeth gwyliau o 9 wythnos pryd bynnag y byddant yn dewis. Fodd bynnag, cyfrifoldeb y rhiant yw dod o hyd i ddarparwr sy'n cynnig y ddarpariaeth sy'n gweddu orau i'w hanghenion. Er diben y cynlluniau peilot, bydd angen i rieni ddefnyddio eu darpariaeth mewn blociau wythnos o hyd. Ni ellir cronni oriau o ofal plant ar draws wythnosau.

 

 

Cyswllt

  • Ebost: fis@powys.gov.uk
  • Ffon: 01597 826246
  • Cyfeiriad: Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd, Neuadd y Sir, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

 

Rhowch sylwadau am dudalen yma

 


Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu