ED081 - ED097

ED081 Machynlleth - Safle Sipsiwn a Theithwyr: Hysbysiad Penderfynu am ganiatâd cynllunio llawn a roddwyd 1 Awst 2017.  

ED082  Gohebiaeth e-bost rhwng yr Arolygydd a'r Cyngor parthed Diwygiadau HRA i Bolisi DM2 (Awst-Medi 2017) [339KB]   

ED083 Dogfennau o'r Ymgynghoriad ar y Newidiadau o'r Materion yn Codi:  

ED083b  Atodlen o Newidiadau o'r Materion yn Codi - Medi 2017 [7MB]

ED084  Gohebiaeth dros e-bost rhwng y Cyngor a'r Arolygydd parthed Asesiadau Rheoliadau Amgylcheddol - Newidiadau i Atodiad 3 y CDLl (Medi 2017) [93KB]

ED085  E-bost gan y Cyngor gyda diweddariad am ASN76 a drafodwyd yn Sesiwn Gwrandawiad 13 - HS13 (13.9.17) [71KB]  

ED086  Llythyr YDCW i'r Arolygydd ynglyn â'r ymgynghoriad ar y Newidiadau o'r Materion yn Codi sy'n cynnwys tabl gyfeirio ar gyfer dod o hyd i'r LSAs Solar yn y Newidiadau o'r Materion yn Codi (Mapiau'r Cynigion) a'r Astudiaeth Senstifrwydd Tirwedd [ED060] (9.10.17) [597KB]  

ED087 TAN20 Llythyr Prif Swyddog Cynllunio a diweddariad (Hydref 2017):   

ED088  Agenda Materion a Phynciau - YNNI ADNEWYDDADWY: 10.10.18 [342KB]  

ED089  E-bost gan y Cyngor yn ymateb i ymholiad yr Arolygydd ynghylch asedau hanesyddol 2.11.17 [187KB]

ED090   Map cyfyngu llifogydd ar gyfer cyn safle Ffowndri Kays: P51 MUA1 gyda TAN 15 DAM C2 (23.11.17) [1MB]

ED091 Sylwadau ar Newidiadau i'r Materion yn Codi (27.11.17)

ED092  Adroddiad Ymgynghori'r Cyngor diweddarwyd Rhagfyr 2017 [1MB]  ac  Atodiad 6 [2MB]  (yn cynnwys ymatebion i sylwadau ar y Newidiadau o'r Materion yn Codi (MAC) - gweler tudalen 90 ymlaen ac Atodiad 6) 

ED093 Datganiadau Ychwanegol gan Gyfranogwyr a'r Cyngor (a dogfennau cysylltiedig) ar gyfer y Sesiwn Gwrandawiad Ynni 19 ar 10 Ionawr 2018.

ED094  Ymateb y Cyngor i ymholiad y Cyngor parthed Darparu Gwybodaeth Categoriau Tir Amaethyddol 21.12.17 [188KB]  

ED095  Tabl cymharu yn dangos ystadegau Dosbarthiad Tir Amaethyddol a gyfeiriwyd ato yn y datganiad HS19 gan Mr Sinclair [HS19-6859] (9.1.18) [14KB]  

ED096 Adroddiad yr Arolygydd 2018

ED097 Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig Powys, Ebrill 2018 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu