SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Polisiau a Chanllawiau Cynllunio y DG

Cyffredinol

UK01 Cymdeithas Meddygol Prydeinig - Tai ac Iechyd Adeiladu ar gyfer y Dyfodol (2003) 

UK02 Deddf Newid yn yr Hinsawdd 2008 (Senedd y Deyrnas Gyfunol) 

UK03 Deddf Newid yn yr Hinsawdd ac Ynni Cynaladwy (Senedd y Deyrnas Gyfnol Mehefin 2006) 

UK04 Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol (2010)  

UK05 Rheoliadau Asesiad Amgylcheddol o Gynlluniau a Rhaglenni (Cymru) 2004 (Senedd y DG) 

UK06 Deddf Tai (2004) 

UK06a Deddf Tai (Cymru) (2014) 

UK07 Deddf Rheoli Llifogydd a Dwr (2010) 

UK08 Rheoliadau ar y Perygl o Lifogydd (2009) 

UK09 Deddf Llywodraeth Cymru 1998 (Senedd y DG)

UK10 Deddf Llywodraeth Cymru 2006 (Senedd y DG) 

UK11 Deddf Cynllunio a Phrynu Gorfodol (2004) 

UK12 Gwerthusiad Cynaladwyedd o Strategaethau Gofodol Rhanbarthol a Dogfennau Datblygu Lleol (ODPM 2005) 

UK13 Llawlyfr SUDS (CIRIA 2007)

Cymunedau a Thai

UK14 Cod ar gyfer Cartrefi Cynaladwy: Canllawiau Technegol (Adran ar gyfer Cymunedau a Llywodraeth Leol Tachwedd 2010) 

UK15 Fields in Trust: Cynllunio a Dylunio ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored (2008) - dolen i wefan FIT 

UK16 Canllawiau ar gyfer Chwaraeon a Chwarae Awyr Agored:  Tu hwnt i'r Safon 6 Erw - Lloegr (Fields in Trust Hydref 2015) 

Yr Amgylchedd ac Adnoddau

UK17 Deddf Cefn Gwlad ac Hawliau Tramwy (Deddf CROW) (Senedd y Deyrnas Gyfunol Tachwedd 2000) 

UK18 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 (fel y'i diwygiwyd gan Atodlen 9 Deddf Cefn Gwlad a Hawliau Tramwy 2000) (Senedd y Deyrnas Gyfunol) 

UK19 Yr Amgylchedd Naturiol a Deddf Cymunedau Gwledig 2006 (Senedd y Deyrnas Gyfunol) 

UK20 Rheoliadau Cadwraeth Cynefinoedd a Rhywogaethau (2010)

UK21 Dwr ar gyfer Pobl a'r Amgylchedd (Asiantaeth yr Amgylchedd Mawrth 2009) 

UK22 Deddf Atal a Rheoli Llygredd (1999) 

UK23 Strategaeth Ansawdd Aer ar gyfer Lloegr, yr Alban, Cymru a Gogledd Iwerddon (DEFRA Gorffennaf 2007) 

UK24 Rheoliadau Amgylcheddol a Ganiateir (Lloegr a Chymru) 2010 (fel y'i diwygiwyd) 

Ynni Adnewyddadwy a Charbon Isel

UK25 Datganiad Polisi Cenedlaethol Trosfwaol ar gyfer Ynni (EN-1) (DECC 2011) (Adran Ynni a Newid yn yr Hinsawdd) 

UK26 Deddf Cynllunio ac Ynni (2008) 

Cludiant a Mynediad

UK27 Llawlyfr ar gyfer Strydoedd (Adran Drafnidiaeth 2007) 

UK28 Llawlyfr ar gyfer Strydoedd 2 (Adran Drafnidiaeth 2010)

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu