SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Polisi a Gweithdrefn Gorfodi Cynllunio

Cynnwys

1.      Cyflwyniad

2.      Proses Effeithlon ac Effeithiol

3.      Sut i wneud Cwyn Gorfodi

4.      Amcanion y Gwasanaeth.

5.      Polisïau Gorfodi Cynllunio.

6.      Mathau o Gamau Gorfodi

 

1.    Cyflwyniad

Mae gorfodi effeithiol yn sail i'r swyddogaeth Rheoli Datblygu gyfan gan sicrhau nad yw datblygiad annerbyniol yn atal cyflawni gweledigaeth yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) a nodir yn y cynllun datblygu.

'Datblygiad anawdurdodedig' yw datblygiad a wneir heb y caniatâd cynllunio angenrheidiol neu ddatblygiad a gyflawnir yn groes i amod neu gyfyngiad sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.

Mae Llawlyfr Rheoli Datblygu Llywodraeth Cymru yn rhoi arweiniad ynghylch pryd mae camau gorfodi yn briodol:

https://gov.wales/development-management-manual

Nodir canllawiau gweithdrefnol sy'n disgrifio'r offer sydd ar gael i ymdrin â datblygiad anawdurdodedig yn Atodiad 14 y Llawlyfr Rheoli Datblygu ac yng Nghylchlythyr y Swyddfa Gymreig 24/97: Gorfodi Rheoli Cynllunio: Darpariaethau Deddfwriaethol a Gofynion Gweithdrefnol:

https://gov.wales/sites/default/files/publications/2019-05/enforcing-planning-control-legislative-provisions-and-procedural-requirements-circular-2497.pdf

Nid yw'r ddogfen bolisi hon yn ailadrodd y canllaw hwn ond dylai'r ddwy ddogfen gael eu darllen gyda'i gilydd.

 

2.    Proses Effeithlon ac Effeithiol

Yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLl) sy'n gyfrifol am benderfynu a ddylid rhoi caniatâd cynllunio i ddatblygiad arfaethedig; felly hefyd y penderfyniad ynghylch a ddylid caniatáu i ddatblygiad anawdurdodedig barhau neu a ddylid cyflwyno camau gorfodi yn ei erbyn.

Er nad yw fel rheol yn drosedd cyflawni datblygiad heb gael unrhyw ganiatâd cynllunio angenrheidiol yn gyntaf, ni ddylid rhoi anogaeth i weithredu fel hyn.

Wrth ystyried camau gorfodi, y mater pwysig i'r ACLl yw a fyddai'r datblygiad anawdurdodedig yn effeithio'n annerbyniol ar amwynder y cyhoedd neu ar y defnydd presennol o dir ac adeiladau sy'n haeddu cael eu diogelu er budd y cyhoedd. Dylai camau gorfodi fod yn gymesur â'r effeithiau cynllunio a achosir gan y datblygiad anawdurdodedig. Fel arfer mae'n amhriodol cymryd camau gorfodi ffurfiol yn erbyn torri rheolaeth y gellir ei ystyried yn ddibwys. Y bwriad ddylai fod i gywiro effeithiau'r datblygiad anawdurdodedig, ac nid cosbi'r unigolyn(ion) sy'n cyflawni'r gwaith neu'r defnydd. Ni ddylid cymryd camau gorfodi ychwaith i reoleiddio datblygiad na ofynnwyd am ganiatâd ar ei gyfer ond sydd fel arall yn dderbyniol.

Mae uniondeb y broses rheoli datblygu yn dibynnu ar barodrwydd y Cyngor fel awdurdod cynllunio lleol i gymryd camau gorfodi pan ystyrir ei bod yn fuddiol gwneud hynny. Mae'r Cyngor yn derbyn bod dechrau camau gorfodi yn gyflym yn hanfodol i atal torri rheolaeth gynllunio rhag ymsefydlu a mynd yn anoddach ei atal. Mae hefyd yn cydnabod pwysigrwydd sefydlu rheolaethau effeithiol dros ddatblygiad heb ei awdurdodi ac yn cydnabod yr angen i gyfathrebu adeiladol ddigwydd cyn ystyried camau gorfodi. Ni fydd y Cyngor yn diystyru torri amodau cynllunio yn fwriadol, ond bydd yn arfer disgresiwn ynghylch cymryd camau gorfodi os ystyrir ei bod yn fuddiol gwneud hynny.

3.    Sut i wneud Cwyn Gorfodi

 

Os yw rhywun yn credu y gallai fod torri rheolau cynllunio wedi digwydd, dylent lenwi Ffurflen Gwyno am Orfodi Cynllunio [58KB] .  Ar ôl ei chwblhau dylid anfon hon at:

planning.enforcement@powys.gov.uk 

neu trwy'r post i'r:

Gwasanaethau Cynllunio, Neuadd Sir Powys, Spa Road East, Llandrindod, Powys, LD1 5LG

Ni fydd Cwynion Gorfodi yn cael eu hymchwilio heb i'r ffurflen orfodol fod wedi'i chwblhau.

Bydd pob cwyn a dderbynnir yn cael ei thrin yn gyfrinachol a gwneir pob ymdrech i sicrhau bod hunaniaeth y sawl sy'n cwyno yn parhau'n gyfrinachol.

Ni roddir y wybodaeth hon mewn ymateb i Gais Rhyddid Gwybodaeth.

 

4.    Amcanion y Gwasanaeth

 

Ein nod yw:

·         Cydnabod pob cwyn Gorfodi cyn pen 5 diwrnod gwaith o'u derbyn. Bydd y gydnabyddiaeth yn hysbysu'r sawl sy'n cwyno am y cyfeirnod a roddwyd i'r gwyn.

·         Bod wedi 'ymchwilio' i'r gwyn cyn pen 84 diwrnod. Mae 'ymchwilio' yn golygu bod yr ACLl wedi ystyried y toriad honedig ar reolaeth cynllunio ac wedi cynghori'r sawl sy'n cwyno am eu hymchwiliad. Mae'r cloc yn dechrau ar y diwrnod y derbynnir y gwyn gorfodi gan yr ACLl. Mae'r cloc yn stopio pan fydd yr ACLl wedi gorffen ac wedi hysbysu'r sawl sy'n cwyno naill ai:

(a) Ni thorrwyd rheolaeth gynllunio; neu

(b) Mae toriad wedi digwydd ond nid yw gweithredu gorfodi cynllunio yn fuddiol; neu

(c) Mae toriad wedi digwydd, a bydd angen cymryd camau gorfodi cynllunio.

·         Lle mae toriad wedi digwydd, bydd angen cymryd camau gorfodi cynllunio i ddatrys cwyn gorfodi cyn gynted â phosibl. Bydd y gwyn gorfodi yn cael ei datrys pan fydd un o'r sefyllfaoedd canlynol wedi'u cyrraedd:

(a) Rhoddir caniatâd cynllunio wedi hynny trwy gais cynllunio neu apêl gorfodi.

(b) Cydymffurfir â hysbysiad gorfodi neu dorri amod.

(c) Mae'r tor rheolaeth yn cael ei ddirwyn i ben gan berchennog / deiliad y datblygwr.

(ch) Mae gweithredu uniongyrchol gan yr awdurdod yn dileu'r torri rheolaeth.

Hysbysir yr achwynydd o'r penderfyniad.

 

5.    Polisïau Gorfodi Cynllunio

Mae'r awdurdod cynllunio lleol yn cydnabod pwysigrwydd sefydlu rheolaethau effeithiol dros ddatblygiad anawdurdodedig, i gynorthwyo i warchod a gwella rhinweddau'r amgylchedd adeiledig a naturiol ac i warchod mwynderau cyhoeddus.

Fel awdurdod cynllunio lleol, bydd y Cyngor yn arfer yr holl bwerau rhesymol a roddwyd o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 (fel y'i diwygiwyd), Deddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardal Gadwraeth) 1990, gan gynnwys yr holl is-ddeddfwriaeth, rheoliadau a gorchmynion eraill, i reoli pob datblygiad anawdurdodedig yn effeithiol.

Wrth ystyried a yw'n hwylus dechrau camau gorfodi, bydd yr ACLl yn ystyried y Cynlluniau Datblygu, Deddf Hawliau Dynol 1998 a'r holl ystyriaethau perthnasol eraill.

 

POLISI PEP1- LLE NAD YW GWEITHREDU GORFODI YN GYFLEUS

Yn y rhan fwyaf o amgylchiadau lle mae toriad wedi digwydd, byddwn yn ceisio trafod i ddatrys y sefyllfa. Mewn achosion priodol, byddwn hefyd yn trafod i gyflawni gwaith adfer i gywiro'r torri rheolau. Yn yr achosion hyn, ar yr amod bod y toriad wedi'i ddatrys yn foddhaol, ni fydd y Cyngor Sir yn cymryd camau gorfodi oni bai bod y toriad yn parhau neu'n digwydd eto. 

Felly ni fydd yn gyfleus i rybudd Gorfodi gael ei roi lle:

 1. Mae asesiad o'r toriad wedi dod i'r casgliad bod y niwed sy'n deillio o hyn yn ddibwys neu'n 'de minimis'
 2. Mae cais ôl-weithredol i reoleiddio'r datblygiad anawdurdodedig wedi'i gyflwyno a'i gymeradwyo wedi hynny gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol
 3. Mae'r toriad yn arwain at amrywiad bach yn unig yn fwy na'r hyn a fyddai wedi'i ganiatáu yn rhinwedd Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygiad Cyffredinol a Ganiateir) 1995 ac fel y'i diwygiwyd yn 2013 (neu fel y'i diwygiwyd wedi hynny)
 4. Roedd y niwed dros dro yn unig ac mae eisoes wedi dod i ben
 5. Mae safle arall yn cael ei drafod ac mae amserlen glir i'r datblygiad adleoli yn cael ei nodi a'i gytuno

 

POLISI PEP2- LLE MAE GWEITHREDU GORFODI YN GYFLEUS

Pan fo torri rheolaeth gynllunio yn achosi niwed sylweddol i'r amgylchedd neu amwynder lleol ac na allwn unioni'r sefyllfa trwy gyd-drafod, yna efallai y byddwn o'r farn ei bod yn fuddiol cymryd camau gorfodi ffurfiol priodol ar ôl asesu'r toriad. 

Felly, bydd yn fuddiol cyhoeddi Rhybudd Gorfodi lle mae:

 1. Tystiolaeth bod torri rheolaeth cynllunio wedi digwydd a'i fod wedi achosi niwed amlwg i fuddiant o bwysigrwydd cydnabyddedig
 2. Amserlen a gytunwyd ar gyfer adleoli wedi'i hanwybyddu
 3. Gwaith mwynau / gwaredu gwastraff heb ei awdurdodi yn achosi niwed annerbyniol i amwynder cyhoeddus ac nad oes fawr o debygolrwydd y bydd y mater yn cael ei ddatrys yn wirfoddol neu drwy drafodaethau
 4. Adeilad neu dir mewn cyflwr sy'n effeithio'n andwyol ac yn annerbyniol ar amwynder yr ardal. Pan fydd trafodaethau wedi methu rhoddir ystyriaeth i gyflwyno rhybudd Adran 215
 5. Gwaith i adeilad rhestredig sy'n effeithio'n sylweddol ar ei gymeriad a'i ymddangosiad
 6. Arddangos hysbyseb sy'n achosi niwed difrifol i amwynder yr ardal gyfagos a /neu sy'n cynrychioli risg i ddiogelwch y cyhoedd
 7. Coeden yn cael ei thorri sy'n ddarostyngedig i Orchymyn Diogelu Coed neu sydd wedi'i lleoli o fewn Ardal Gadwraeth o werth o ran amwynderau. A choeden y mae ei cholli wedi achosi niwed i'r ardal gyfagos
 8. Gwrych 'pwysig' yn cael ei dynnu yn unol â Rheoliadau Gwrychoedd 1997

 

POLISI PEP3- LLE Y GALLAI DATBLYGIAD HEB EI AWDURDODI GAEL EI WNEUD YN DDERBYNIOL DRWY OSOD AMODAU

Pan fydd datblygiad anawdurdodedig yn achosi niwed annerbyniol i amwynder cyhoeddus neu ddifrod i safle a ddynodwyd yn statudol ond y gellid ei oresgyn yn foddhaol trwy osod amodau, bydd y Cyngor yn ystyried cyflwyno Hysbysiad Rhybudd Gorfodi (EWN).

Gallai defnyddio Hysbysiad Rhybudd Gorfodi i sicrhau cais cynllunio ôl-weithredol olygu bod math derbyniol o ddatblygiad yn cael ei gyflawni heb i'r Awdurdod Cynllunio Lleol orfod gor-orfodi.

Ni fydd y Cyngor yn cyhoeddi Hysbysiad Rhybudd Gorfodi oni bai bod gobaith rhesymol y bydd y datblygiad yn cael caniatâd cynllunio.

Ond nid yw cyflwyno Hysbysiad Rhybudd Gorfodi gan y Cyngor Sir yn gwarantu y bydd caniatâd cynllunio yn cael ei roi.

 

POLISI PEP4- TORRI AMOD

Pan fydd caniatâd cynllunio wedi'i roi ar gyfer datblygiad sy'n ddarostyngedig i amodau cynllunio, rhaid cydymffurfio â'r amodau yn llawn yn amodol ar asesiad o'u priodoldeb.  Pan fethir â chydymffurfio â'r amodau hynny, gallai'r Cyngor gyflwyno Hysbysiad Torri Amod neu Hysbysiad Gorfodi.

Os yw'n gynsail amod na chydymffurfiwyd ag ef, yna rhaid cyflwyno Hysbysiad Gorfodi ar gyfer datblygiad anawdurdodedig a bydd dyroddi rhybudd atal dros dro yn cael ei ystyried hefyd.

Nid oes hawl i apelio yn erbyn Hysbysiad Torri Amodau ac mae methu â chydymffurfio â Hysbysiad o'r fath yn drosedd.

 

6.    Mathau o Gamau Gorfodi

Hysbysiad Tramgwyddo Cynllunio (PCN)

Mae hwn yn ei gwneud yn ofynnol i bersonau ddatgelu gwybodaeth mewn perthynas â thir a gweithgareddau. Yn aml, hwn yw'r cam ffurfiol cyntaf i ddatrys achos o dorri rheolaeth gynllunio.

Gallai methu â darparu gwybodaeth y gofynnir amdani trwy Hysbysiad Tramgwyddo Cynllunio arwain at ddirwy o hyd at £1,000, tra gallai rhoi gwybodaeth ffug arwain at ddirwy o hyd at £5,000.

 

Hysbysiad Rhybudd Gorfodi (EWN)

Bwriedir defnyddio hysbysiad rhybudd gorfodi (EWN) lle mae'r ACLl o'r farn y gallai datblygiad anawdurdodedig gael ei wneud yn dderbyniol gyda rheolaeth. Bydd dyroddi Hysbysiad Rhybudd Gorfodi yn rhoi arwydd clir i'r datblygwr, os cyflwynir cais cynllunio ôl-weithredol, y gellid rhoi rheolaeth ddigonol ar y datblygiad i'w wneud yn dderbyniol. Heb amodau cynllunio, mae'r datblygiad anawdurdodedig yn annerbyniol, mae camau gorfodi pellach yn hwylus ac fe'u cymerir.

 

Hysbysiad Gorfodi

Yr hysbysiad mwyaf cyffredin a ddefnyddir i ddelio â thorri rheolaeth cynllunio. Fe'i cyflwynir pan fydd y Cyngor yn fodlon y torrwyd rheolaeth gynllunio a bod gweithredu yn fuddiol.

Bydd Hysbysiad Gorfodi yn nodi'r toriad, y camau y mae'n rhaid eu cymryd i gywiro'r toriad a chyfnod penodol o amser ar gyfer cydymffurfio.

Mae gan y sawl sy'n derbyn Hysbysiad Gorfodi hawl i apelio i'r Arolygiaeth Gynllunio a gallai wneud hynny cyn i'r hysbysiad ddod i rym.

Gallai methu â chydymffurfio â Hysbysiad Gorfodi arwain at ddirwy, y bydd y Llys yn nodi ei gwerth.

 

Hysbysiad Torri Amodau

I sicrhau cydymffurfiad ag amodau a bennir mewn caniatâd cynllunio. Rhoddir o leiaf 28 diwrnod ar gyfer cydymffurfio. Nid oes hawl i apelio yn erbyn Hysbysiad Torri Amodau. Gall methu â chydymffurfio â Hysbysiad Torri Amodau arwain at ddirwy o hyd at £1,000.

 

Hysbysiad Atal

Rhaid bod â Hysbysiad Gorfodi i gyd-fynd ag ef a rhaid cyflwyno'r ddau yr un pryd. Bydd hysbysiad atal yn sicrhau bod unrhyw weithgaredd a allai niweidio'r amwynder, diogelwch y cyhoedd neu'r amgylchedd naturiol yn anadferadwy yn dod i ben. Gellir defnyddio hysbysiad atal i sicrhau nad yw'r gwaith yn parhau pan gyflwynir apêl yn erbyn Hysbysiad Gorfodi.

Gallai methu â chydymffurfio â Hysbysiad Stopio arwain at ddirwy, y bydd y Llys yn gosod ei gwerth.

 

Hysbysiad Atal Dros Dro

Fel uchod, ond dim ond yn ddilys am 28 diwrnod ac ni ellir ei ailgyhoeddi yn dilyn y cyfnod hwnnw. Defnyddir hwn pan fydd angen gweithredu ar unwaith i ymdrin â thoriad posibl a bydd yn rhoi amser i'r cyngor ymchwilio i'r toriad posib.

Gallai methu â chydymffurfio â Hysbysiad Atal Dros Dro arwain at ddirwy, y bydd y Llys yn gosod ei gwerth.

 

Gwaharddeb

Efallai y bydd achosion eithriadol lle gellir ceisio gwaharddeb p'un a gymerwyd camau gorfodi ai peidio. Oherwydd y costau uchel sy'n gysylltiedig â hyn, dim ond fel dewis olaf y defnyddir gwaharddeb a lle mae'r Cyngor yn penderfynu nad yw camau eraill yn debygol o lwyddo.

Hysbysiad Adran 215 - Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990

Anfonir yr Hysbysiad hwn at berchnogion adeiladau / tir i gywiro'r amod bresennol, fel nad yw bellach yn effeithio'n andwyol ar yr amwynder gweledol lleol. Bydd Hysbysiad Adran 215 yn manylu ar y camau sydd eu hangen i gywiro'r amod bresennol a'r amserlen ar gyfer cydymffurfio.

Gallai methu â chydymffurfio â Hysbysiad A215 arwain at ddirwy o hyd at £1,000.

 

Erlyn

Os methir â chydymffurfio â Hysbysiad, gallai'r Cyngor geisio erlyniad, y gofynnir amdano mewn Llys Ynadon neu yn Llys y Goron. Gallai erlyniad llwyddiannus arwain at ddirwy.

Gorchmynion atafaelu o dan Ddeddf Elw Troseddau 2002 (POCA)

Unwaith y bydd Hysbysiad Gorfodi effeithiol dilys yn cael ei dorri, gallai'r Cyngor, lle bo hynny'n briodol, fynd ar ôl gorchymyn atafaelu o dan y Ddeddf Elw Troseddau. Gwneir y paratoadau cychwynnol ar gyfer y gorchymyn atafaelu ochr yn ochr â'r erlyniad, a bydd Ymchwilydd Ariannol Achrededig yn cynnal yr holl ymchwiliadau i sefyllfa ariannol y diffynnydd. Pan sicrheir euogfarn, bydd proses y gorchymyn atafaelu fel arfer yn dechrau gyda chais gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Troseddau

Mae gwaith anawdurdodedig i Adeiladau Rhestredig, dymchwel o fewn Ardal Gadwraeth, gwaith ar goeden sy'n ddarostyngedig i Orchymyn Diogelu Coed (TPO) neu o fewn Ardal Gadwraeth ac sy'n arddangos Hysbyseb i gyd yn 'droseddau' o dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ac felly gallent fod yn destun erlyniad.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu