SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cael cyngor bywyd gwyllt

 

Cliciwch ar y lluniau isod am gyngor penodol ar ymholiadau cyffredin ar fywyd gwyllt.  Cysylltwch â ni os oes gennych unrhyw gwestiwn ar fioamrywiaeth sydd heb ei drin yma neu ar dudalennau Partneriaeth Bioamrywiaeth Powys.

Adar

Mae pob aderyn, eu nythod a'u hwyau'n cael eu diogelu'n gyfreithlon ym Mhrydain. Mae rhai adar, megis tylluanod gwyn, yn cael eu diogelu'n ychwanegol sy'n golygu ei fod yn anghyfreithlon i darfu ar yr adar pan fyddant ar eu nyth neu gerllaw.

Coed

Mae coetiroedd a choed yn rhan bwysig o dirwedd Powys. Yn ogystal â choetiroedd llydanddail collddail brodorol mae yna ddarnau mawr o dir sydd wedi'u gorchuddio â choetiroedd coniffer masnachol sy'n cael eu rheoli gan Cyfoeth Naturiol Cymru, cwmniau coedwigaeth preifat a pherchnogion tir.

Cynllunio a datblygu (bywyd gwyllt)

Mae'n bwysig ystyried pa effaith y gall datblygiad ei gael ar fywyd gwyllt lleol. Os oes rhywogaethau wedi'u diogelu ar safle sy'n cael ei ddatblygu neu'n agos ato, gellir rhoi mesurau yn eu lle i'w diogelu tra bod y gwaith yn cael ei wneud.

Ffyrdd

Mae'r cyngor yn rheoli rhwydwaith o dros 100 o Warchodfeydd Natur ar Ymylon y Ffyrdd, i warchod yr ystod o blanhigion sy'n tyfu yno.

Gwrychoedd

Crewyd gwrychoedd yn wreiddiol i gadw stoc o fewn neu allan o gaeau ac i nodi ffiniau perchnogaeth. Erbyn hyn, maen nhw'n cael eu gwerthfawrogi am eu cysylltiadau diwylliannol ac hanesyddol a'u pwysigrwydd mawr i fywyd gwyllt.

Rheoli chwyn ymledol brodorol ac anfrodorol

Mae'r Cyngor Sir yn rheoli planhigion sy'n broblem ar dir sy'n eiddo i ni neu ar dir yr ydym yn gyfrifol amdano, megis ymylon ffyrdd. Perchnogion tir unigol sy'n gyfrifol am reoli'r planhigion ar eu tir eu hunain, gan gynnwys ar hyd glannau cyrsiau dwr.

Rhywogaethau a chynefinoedd pwysig a ddiogelir

Mae Powys yn gartref i amrywiaeth enfawr o fywyd gwyllt. Mae nifer o blanhigion, mamaliaid, adar, pysgod, pryfaid a ffyngau ym Mhowys wedi'u diogelu gan y gyfraith a/neu'n cael eu hadnabod fel bod o bwysigrwydd cenedlaethol neu leol.

Troseddau Bywyd Gwyllt

Mae troseddau yn erbyn bywyd gwyllt yn cynnwys prynu, gwerthu, niweidio neu darfu ar anifeiliaid neu blanhigion gwyllt sy'n cael eu gwarchod gan y gyfraith a chreulondeb yn erbyn anifeiliaid nad ydynt yn rhai domestig.

Ystlumod

Mae 18 rhywogaeth o ystlumod yn y DG (sydd tua chwarter o rywogaethau mamaliaid Prydain gyfan). O'r rhywogaethau hyn, mae 14 wedi'u cofnodi ym Mhowys.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu