SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cyflwyniad i'r Cyngor ar gyfer Cynghorwyr newydd

Cyflwyniad i'r Cynghorydd i:

 • Cyflwyniad
 • Cyngor - sut rydym yn gweithio
 • Y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth
 • Bywyd fel Cynghorydd Sir - Beth i'w ddisgwyl dros yr ychydig wythnosau nesaf
 • Rolau a chyfrifoldebau Cynghorwyr a'r gefnogaeth rydym yn ei chynnig i chi yn y rôl yma
 • Cydnabyddiaeth Cynghorwyr

 

Cyflwyniad

Mae gan y Cyngor 73 o gynghorwyr sy'n cynrychioli 73 o adrannau etholiadol ar hyd a lled y sir.

Rydym yn un o brif gyflogwyr Powys, ac mae gennym oddeutu 5800 o staff.  Mae'r gyllideb refeniw ar gyfer 2019-20 yn £255,186,179 a'r gyllideb cyfalaf yn £102m.   Mae manylion cyfrif y Cyngor ar gael yma.

Fis Ebrill 2018, cytunodd y Cabinet ar ei ddyheadau hirdymor ar gyfer Powys - Gweledigaeth 2025: Ein Cynllun Gwella Corfforaethol [CIP].  Manylodd y cynllun uchelgeisiol yma ar 40 o ddeilliannau rydym yn awyddus i'w gwella, er mwyn helpu i wneud gwir wahaniaeth i drigolion, cymunedau a busnesau Powys.

Er mwyn ein helpu ni i gyflawni ein Gweledigaeth, fe wnaethom ymrwymiad i ganolbwyntio ein hymdrechion ar bedwar amcan llesiant:

 • Byddwn yn datblygu economi ffyniannus
 • Byddwn yn ar flaen y gad wrth ddarparu iechyd a gofal effeithiol ac integredig mewn amgylchedd gwledig
 • Byddwn yn cryfhau dysgu a sgiliau
 • Byddwn yn cynorthwyo ein trigolion a'n cymunedau

Fis Hydref 2019 cytunodd y Cyngor ar y Diweddariad ar Weledigaeth 2025 a'r Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2019..  Mae hwn yn cyflwyno perfformiad Cyngor Sir Powys yn ystod 2018-19 o'u cymharu â'r amcanion llesiant a gyhoeddwyd yn Gweledigaeth 2025.

 

Y Cyngor - sut rydym yn gweithio

Mae'r Cyngor yn defnyddio strwythur gwleidyddol a elwir yn Weithrediaeth Arweinydd/Cabinet. Mae manylion Aelodau Portffolio'r Cabinet ar gael da Portfolio Holder details

Mae'r Cyngor wedi sefydlu nifer o Bwyllgorau. Mae'r ddogfen - Council, the Cabinet and Committees - yn darparu canllaw byr i strwythur y Cyngor, ei Bwyllgorau a'u swyddogaethau.   

Mae Cyfansoddiad y Cyngor yn egluro sut y mae'r Cyngor yn gweithredu. 

Mae strwythur Rheoli'r Cyngor yn rhoi manylion y Tîm Rheolwr Gweithredol a'r Uwch-dîm Arwain.  Dyma'r uwch-staff sy'n cynghori'r cyngor. Hwy sy'n gyfrifol am reoli'r cyngor o ddydd i ddydd. Bydd y cyngor yn dirprwyo rhai pwerau llunio penderfyniadau i Swyddogion i sicrhau eu bod yn gallu rheoli eu rhan hwy o'r sefydliad yn effeithiol.  Mae manylion y pwerau y mae'r Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau yn eu dirprwyo i'w gweld yn y cyfansoddiad.  

 

Y Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth

Rydym wedi ymrwymo i weithio mewn partneriaeth i gyflenwi gwasanaethau effeithiol, gwell ar draws y sir. Mae'r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth ag amrywiaeth o sefydliadau, gan gynnwys awdurdodau lleol eraill, y gwasanaeth iechyd, yr heddlu, sefydliadau gwirfoddol a busnesau. Mae manylion y gwaith gyda sefydliadau o'r fath i'w gweld trwy ddilyn y ddolen  yma.

 

Bywyd fel Cynghorydd Sir - Beth i'w ddisgwyl dros yr ychydig wythnosau nesaf

I'ch cefnogi dros yr ychydig wythnosau cyntaf fel Cynghorydd, mae'r ddogfen uchod yn cynnig y wybodaeth ganlynol:

 • Rhaglen Gynefino Datblygu Aelodau
 • Dyddiadur y Cyngor
 • Beth sy'n digwydd os yw'r cyhoedd yn gofyn i mi ddatrys problem neu os oes ganddynt gŵyn?

 

Rolau a chyfrifoldebau Cynghorwyr a'r gefnogaeth rydym yn ei chynnig i chi yn y rôl yma

Fel cynghorydd, bydd angen i chi sicrhau eich bod yn ymwybodol o'ch cyfrifoldebau ac yn cadw at y rheolau a'r rheoliadau ynghylch y rhain. Rydych yn atebol i etholaeth eich ward [hyd yn oed y rheiny na phleidleisiodd drosoch], eich grŵp gwleidydd [os yn berthnasol] a'r Cyngor Llawn.

Mae'r ddogfen - As a Councillor - your responsibilities - yn esbonio beth yw eich rolau a'ch cyfrifoldebau. 

Mae amrediad o gymorth ar gael i gynghorwyr. Mae'r Members' support agreement yn esbonio'r gefnogaeth yma ac yn darparu manylion cysylltu swyddogion.

Mae'r cyngor hefyd wedi cytuno ar y canllawiau canlynol i'ch cynorthwyo yn eich rôl:

 

Cydnabyddiaeth Cynghorwyr

Fe sefydlodd Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2011 Banel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol (IRPW). Mae'r IRPW yn cynhyrchu adroddiad bob blwyddyn sy'n manylu ar y taliadau y mae gan gynghorwyr hawl i'w derbyn.

Mae'r Cynllun Cydnabyddiaeth ar gael ar wefan y Cyngor, ynghyd â manylion lwfansau a threuliau aelodau -  Lwfansau a threuliau cynghorwyr

Mae Cynllun Pensiwn Llywodraeth Leol ar gael i bob cynghorydd dan 75 oed. Bydd angen i chi benderfynu a ydych chi'n dymuno ymuno â'r cynllun pensiwn ai peidio.

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu