SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Treth y Cyngor: Fframwaith Disgownt Lleol (Adran 13A)

Mae'r fframwaith hon yn dynodi'r ddeddfwriaeth, dosbarthiadau grŵp, meini prawf unigol a'r gweithdrefnau i'w hystyried wrth ystyried ceisiadau am ddisgownt lleol i Dreth y Cyngor o dan Adran 13a. 

 

Cefndir

O dan adran 13A o Ddeddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992 (fel y'i mewnosodwyd gan adran 76 o Ddeddf Llywodraeth Leol 2003), mae gan y Cyngor y grym i leihau swm treth y cyngor i'w dalu mewn achosion unigol neu ddosbarth(iadau) o eiddo y gall eu pennu, a lle na ellir defnyddio disgowntiau neu eithriad cenedlaethol. 

Dosbarth o eiddo yw lle byddai nifer o bobl sy'n talu treth y cyngor yn perthyn i grŵp oherwydd bod eu hamgylchiadau yn debyg-er enghraifft; rhai sy'n talu treth y cyngor sydd wedi gorfod gadael eu cartrefi oherwydd llifogydd.

 

Mae'r ddeddf yn nodi:

 • Pan fo person yn atebol i dalu treth y cyngor mewn perthynas ag unrhyw annedd a diwrnod trethadwy, gall yr awdurdod bilio ar gyfer yr ardal leihau'r swm y mae gofyn ei dalu mewn perthynas â'r annedd a'r diwrnod i'r graddau y mae'n credu sy'n addas.
 • Mae'r grym o dan is-adran 1) uchod yn cynnwys y grym i leihau'r swm i ddim.
 • Gellir defnyddio'r grym o dan is-adran 1) mewn perthynas ag achosion penodol neu drwy benderfynu ar ddosbarth o achosion i leihau'r swm i raddau a ganiateir gan y penderfyniad.

 

Sut caiff y disgownt ei ariannu

Mae goblygiadau ariannol wrth ddyfarnu unrhyw ddisgownt y tu hwnt i'r rhai sydd ar gael o dan y ddeddfwriaeth statudol ac mae'n rhaid i'r Cyngor gymryd yr holl faich ariannol sy'n ymwneud â disgowntiau adran 13A. Felly caiff ei ariannu drwy gynnydd yn y lefel Treth y Cyngor cyffredinol i dalwyr eraill.  

 

Dosbarthiadau o eiddo ar gyfer Disgownt Adran 13A

Dosbarthiadau'r Cyngor o eiddo lle y gellir rhoi adran 13A. Dim ond lle mae gostyngiadau, disgowntiau neu eithriadau eraill sydd ar gael ar gyfer treth y cyngor wedi'u harchwilio a'u diystyru y byddai hyn yn cael ei ddefnyddio. Y dosbarthiadau eiddo presennol allai gael disgownt adran 13A a swm arfaethedig y disgownt yw:

 • Dosbarth Eiddo: Difrod Tân
 • Meini Prawf: Dim modd byw yn yr eiddo, neu ddim ond mewn rhan ohono, oherwydd difrod sylweddol
 • % y disgownt: Hyd at 100%  
 • Uchafswm Cyfnod: 12 Mis

 

 • Dosbarth Eiddo: Llif mewn Eiddo
 • Meini Prawf: Dim modd byw yn yr eiddo, neu ddim ond mewn rhan ohono, oherwydd difrod sylweddol
 • % y disgownt: Hyd at 100%  
 • Uchafswm Cyfnod: 12 Mis

 

 • Dosbarth Eiddo: Eiddo sydd ddim yn ddiogel, e.e. nwy neu olew yn gollwng, difrod storm, ymsuddiant.
 • Meini Prawf: Dim modd byw yn yr eiddo, neu ddim ond mewn rhan ohono, oherwydd difrod sylweddol neu risg i iechyd a lles y deilydd.  Nwy neu olew yn gollwng, difrod storm, ymsuddiant. 
 • % y disgownt: Hyd at 100%  
 • Uchafswm Cyfnod: 12 Mis

 

Lle bydd modd symud yn ôl i'r eiddo yn llawn neu'n rhannol yn ystod y cyfnod, rhaid i'r trethdalwr roi gwybod i'r Cyngor am newid amgylchiadau, yn ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod, a bydd y disgownt yn cael ei ostwng neu'n dod i ben fel sy'n briodol.  


Sylwer: Lle bydd yr amodau ar gyfer caniatáu disgownt o dan Adran 13a yn parhau ar ôl i'r cyfnod ddod i ben, byddem yn annog i'r trethdalwr wneud cais arall o dan adran 13a.  

 

Ceisiadau unigol am Ddisgownt Adran 13A

Bydd y cyngor yn trin pob cais ar sail ei rinweddau unigol. Rhaid cael tystiolaeth o galedi ariannol neu amgylchiadau eithriadol na ellid eu rhagweld sy'n bygwth gallu trethdalwyr i dalu treth y cyngor neu i barhau yn eu cartrefi er mwyn cyfiawnhau unrhyw ostyngiad yn cael ei wobrwyo.

Wrth wneud cais am y gostyngiad, bydd angen i Drethdalwr y Cyngor, eu heiriolydd/y sawl a benodir ganddynt neu drydydd parti a awdurdodir fel sy'n briodol i weithredu ar ei ran/rhan gyflwyno'r cais, a rhaid i'r cais:

 • Ddangos fod cais am ostyngiad Adran 13a yn un pan fetho popeth arall a bod unrhyw hawl i ostyngiad treth y cyngor, disgownt neu eithriad neu weithredu neu apelio gan y Swyddfa Brisio / Tribiwnlys Prisio wedi cael eu harchwilio cyn gwneud y cais.
 • Manylu ar y caledi ariannol neu'r amgylchiadau eithriadol nas rhagwelwyd y mae'r cais yn seiliedig arnynt a chyflwyno gwybodaeth a thystiolaeth ategol briodol.
 • Bodloni'r Cyngor fod yr holl gamau rhesymol wedi cael eu cymryd ganddo ef/hi i ddatrys sefyllfa ei hunan cyn y cais.
 • Dangos fod y treth cyngor sy'n ddyledus neu'r rhwymedigaeth net sy'n ddyledus ddim o ganlyniad i beidio â thalu'n fwriadol neu fethiant i wneud taliadau sy'n ofynnol trwy esgeulustod.

I ddeall amgylchiadau trethdalwyr yn llwyr, efallai y bydd gofyn i'r ymgeisydd gyflwyno tystiolaeth i gefnogi eu cais. Gall hyn gynnwys:

 • Datganiad Incwm a Gwariant
 • Tystiolaeth ddogfennol i ddilysu gwybodaeth a gyflwynir mewn datganiadau Incwm a Gwariant
 • Tystiolaeth fod yr holl gymhwyster am fudd-daliadau eraill wedi cael ei archwilio'n drylwyr a'i gynyddu
 • Tystiolaeth i gefnogi'r amgylchiadau eithriadol nas rhagwelir a wynebir gan y trethdalwr
 • Unrhyw ddogfennau perthnasol eraill

 

Sut i wneud cais am ddisgownt Adran 13a

Gellir cyflwyno ceisiadau: 

Rhaid i'r cais nodi'n glir:    

 • Ei fod yn gais am ddisgownt adran 13a
 • Os yw'r disgownt yn cael ei geisio o dan ddosbarth o eiddo neu oherwydd amgylchiadau unigol
 • Cynnwys gwybodaeth/tystiolaeth ategol briodol

 

Cydnabod y Cais

Bydd y gydnabyddiaeth yn hysbysu'r trethdalwyr am yr amser tebygol i wneud unrhyw benderfyniad, ac am y posibilrwydd y gallai fod angen i'r Cyngor ofyn cwestiynau neu wneud ymholiadau pellach.  

 

Penderfynu ar y cais

Bydd yr aelod portffolio cyllid yn ystyried pob cais am ddisgownt adran 13A yn unigol, a disgwylir iddo fodloni'r meini prawf isod:  

 • Tystiolaeth o amgylchiadau eithriadol neu annisgwyl sy'n cyfiawnhau gostyngiad yn nhreth y cyngor
 • Bod y trethdalwr wedi cymryd pob cam rhesymol i ddatrys ei sefyllfa cyn gwneud y cais. Gall hyn gynnwys cysylltu ag asiantaethau allanol i gael cymorth, megis Cyngor ar Bopeth ac asiantaethau cynghori ar arian.
 • Rhaid i'r trethdalwr fod wedi gwneud cais am unrhyw ostyngiad, disgownt neu eithriad addas a darparu unrhyw wybodaeth neu dystiolaeth y gofynnwyd amdano gan yr adran treth y cyngor yn ymwneud â'r cais. Gall hyn gynnwys datganiad incwm a gwariant, unrhyw ffynonellau credyd, e.e. cardiau arian, cardiau credyd, cardiau siopau, cyfleusterau gorddrafft a threfniadau benthyciadau.

 

Hysbysu am Benderfyniadau

Bydd y Cyngor yn hysbysu pob ymgeisydd am ddisgownt adran 13A o'i benderfyniad yn ysgrifenedig.  
 Lle rhoddir disgownt, bydd y llythyr yn amlinellu: 

 • Maint y disgownt a ganiatawyd a'r dyddiad y'i rhoddwyd.
 • Os rhoddwyd disgownt am gyfnod penodedig, y dyddiad y bydd yn dod i ben.
 • Y swm newydd.
 • Manylion unrhyw ddyddiadau adolygu sydd wedi'u cynllunio a'r rhybudd fydd yn cael ei roi cyn newid lefel y disgownt a roddir.
 • Gofyniad y dylai'r ymgeisydd hysbysu'r Cyngor am unrhyw newid mewn amgylchiadau a allai effeithio ar yr hawl i gael y disgownt. 

 
Lle na roddir disgownt adran 13A, cynigir: 

 • Esboniad o'r penderfyniad i beidio â rhoi disgownt
 • Hawl i apelio yn erbyn y penderfyniad, gan nodi'r amserlen ar gyfer cyflwyno'r apêl

 

Diogelu arian cyhoeddus

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i frwydro yn erbyn twyll ar bob ffurf. Gallai unrhyw ymgeisydd sy'n ceisio hawlio disgownt adran 13A yn dwyllodrus fod wedi cyflawni trosedd o dan Ddeddf Twyll 2006. 

Os bydd y Cyngor yn amau y gallai twyll fod wedi digwydd, bydd yn ymchwilio i'r mater a gallai hynny arwain at achos troseddol.

 

Hawl i apelio

Mae'r hawl i apelio yn dod o dan adran 16 Deddf Cyllid Llywodraeth Leol 1992.  Rhaid i apêl yn erbyn penderfyniad gan y Cyngor i wrthod neu gyfyngu ar ddyfarnu disgownt adran 13A gael ei wneud yn ysgrifenedig o fewn 21 diwrnod i ddyddiad hysbysu'r penderfyniad. Rhaid i'r apêl nodi sail yr apêl yn glir, a darparu'r holl ddogfennau ategol perthnasol. Lle cafodd y penderfyniad gwreiddiol ei wneud heb wybod yr holl ffeithiau, bydd yn cael ei adolygu gan yr Aelod Portffolio Cyllid, fel arall, bydd yr apêl yn cael ei ystyried gan aelodau'r Cabinet.  

Os bydd y trethdalwr yn parhau'n anfodlon, gall gyflwyno apêl i Dribiwnlys Prisio Cymru. Os na fydd y trethdalwr yn derbyn hysbysiad gan yr awdurdod bilio o fewn 4 mis, gall gyflwyno apêl i Dribiwnlys Prisio Cymru. 

 

Statws: Terfynol V5
Dyddiad cyflwyno: Medi 2020
Cytunwyd gan: Aelod Portffolio - Cyllid
Dyddiad Adolygu: Medi 2022

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu