SYLWCH: Diweddariad Gwastraff Gardd

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Bioamrywiaeth ym Mhowys

Mae tirwedd a bywyd gwyllt yn rhan o ecosystem sy'n dod â dwr ffres, bwyd a thanwydd i ni yn ogstal ag incwm o dwristiaeth a chyfleoedd am hamdden ac addysg.  Adwaenir y gwasanaethau a ddarperir gan natur fel gwasanaethau ecosystem ac mae ecosystemau cydnerth iach yn dibynnu ar fioamrywiaeth.

Rôl y Cyngor mewn cadwraeth natur

Mae Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 yn rhoi dyletswydd ar awdurdodau cyhoeddus 'i geisio cynnal a gwella bioamrywiaeth', a thrwy hynny 'hyrwyddo cydnerthedd ecosystemau' wrth wneud eu swyddogaethau.

Mae'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 yn nodi bod yn rhaid i awdurdodau lleol 'cynnal a gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy'n cynnal cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd a'r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr hinsawdd.

Fel awdurdod lleol mae ein gweithgareddau'n cael effaith uniongyrchol ar rywogaethau a chynefinoedd, megis rheoli tir sydd ym mherchnogaeth y cyhoedd, cynllunio ar gyfer tai lleol a chynnal a chadw'r rhwydwaith ffyrdd.  Felly mae gennym rôl bwysig yn y gwaith o gynnal bioamrywiaeth.

Yn ogystal â gwella'r ffordd rydym yn rheoli'r gwaith sy'n effeithio ar rywogaethau a chynefinoedd yn barhaus, rydym hefyd yn cymryd rhan mewn prosiectau partneriaeth.  Mae hyn yn cynnwys y rheiny sydd wedi'u llunio i gyflawni targedau yng Nghynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol Powys a thrwy gefnogi prosiectau cymunedol i wella'r amgylchedd ar gyfer pobl Powys.  Bydd prosiectau yn y dyfodol yn anelu at gefnogi Cynllun Gweithredu newydd Adfer Natur Powys a Chynllun Llesiant Powys pan y'i gyhoeddir.

 

Beth yw bioamrywiaeth?

Mae'r ymadrodd bioamrywiaeth yn grynhoad o'r geiriau 'amrywiaeth biolegol' a'r ystyr, yn syml iawn, yw'r holl amrywiaeth o fywyd ar y ddaear.

Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Lleol

Grwp o fudiadau ac unigolion sy'n gweithio gyda'i gilydd i ddiogelu bywyd gwyllt Powys i'r dyfodol yw Partneriaeth Natur Powys.

Wythnos Natur Cymru

Ymunwch yn y dathliadau a darganfyddwch ein bywyd gwyllt gwych ni yng Nghymru!

Adolygiad o Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth Powys

Ym mis Gorffennaf 2016 comisiynodd Partneriaeth Natur Powys gwmni Environment Systems Ltd i gynnal prosiect i adolygu Cynllun Gweithredu cyfredol Cynllun Bioamrywiaeth Powys (LBAP).

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu