1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Bydd peth oedi ar dalu Budd-daliadau Tai
Darllen mwy

Newid cyfeiriad / amgylchiadau

Er mwyn i ni allu diweddaru eich cyfrif Treth y Cyngor, dywedwch wrthym:

Ar y dudalen hon:

hefyd:

Llenwi ffurflen newid cyfeiriad ar-lein ar gyfer Cynllun Gostyngiadau'r budd-dal tai a threth y cyngor ymaRydych wedi newid enw:

Pan rydych wedi newid eich enw e.e. wedi priodi...

Rhoi gwybod am newid enw Rhoi gwybod am newid enwOs ydych yn symud o fewn Powys:

Pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu/ ei adfeddiannu, neu pan ddaw eich tenantiaeth i ben a phawb ar eich aelwyd yn symud ond yn aros ym Mhowys.

Symud ty o fewn Powys Dweud wrth yr Adran Treth y Cyngor pan fyddwch yn symud o fewn PowysOs ydych yn symud allan o Bowys:

Pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu/ ei adfeddiannu, neu pan ddaw eich tenantiaeth i ben a phawb ar eich aelwyd yn symud allan o Bowys i ardal arall.

Symud ty allan o Bowys Dweud wrth Adran Treth y Cyngor pan fyddwch yn symud allan o BowysOs ydych yn symud i mewn i Bowys:

Pan fydd pawb ar eich aelwyd yn symud i mewn i Bowys o ardal arall.

Symud i mewn i Bowys (Cofrestr) Ffurflen Gofrestru Treth y CyngorOs yw rhywun yn eich cartref yn cyrraedd 18 ed:: 

Oni bai eu bod yn fyfyrwyr neu os ydych chi'n parhau i dderbyn budd-dal plant ar eu cyfer.

Rhywun yn eich cartref yn cyrraedd 18 oed Treth y Cyngor - pan fydd oedolyn ifanc yn troi'n 18Os yw rhywun yn symud allan / yn ôl i mewn i'ch cartref chi:

Os oes angen i chi hawlio / rhoi'r gorau i hawlio gostyngiadau neu ddisgowntiau.

Rhywun yn symud i mewn / allan o'ch cartref Pan fydd rhywun yn symud i mewn i gartref neu allan o gartref (Treth y Cyngor)Disgowntiau a gostyngiadau Treth y Cyngor:

Mae Treth y Cyngor yn seiliedig ar 2 neu fwy o oedolion cymwys yn byw yn yr un cartref.  Dywedwch wrthym am unrhyw sefyllfa arall er mwyn i ni sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o dreth y Cyngor a dim mwy

Disgowntiau a gostyngiadau Treth y Cyngor Disgowntiau a gostyngiadau Treth y Cyngor (pobl)Dywedwch wrthym os oes rhywun wedi marw: 

Mae angen i ni wybod pan fydd oedolyn yn eich cartref chi yn marw er mwyn i ni sicrhau nad ydych yn talu ond y swm cywir o Dreth y Cyngor.

Os yw rhywun wedi marw Treth y Cyngor - pan mae oedolyn wedi marwOs ydych chi'n newid eich manylion banc:

Llwythwch y ffurflen debyd uniongyrchol [222KB]Peidiwch ag anghofio dweud!
Rhaid i chi ddweud wrthym ni ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â gwneud hyn arwain at  Orfodi Cosb Treth y Cyngor [34KB]  arnochOs ydych chi'n anghytuno â'r gosb sy'n cael ei gorfodi arnoch, mae'n bosibl y byddwch yn awyddus i drafod hyn gyda ni yn gyntaf. Neu, gallwch wneud apêl uniongyrchol i Dribiwnlys Prisio Cymru

Efallai yr hoffech ddweud wrth y gwasanaethau canlynol eich bod yn symud: Llyfrgelloedd, Etholiadau, Gwasanaethau Cymdeithasol, Budd-daliadau

 

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu