1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad: Wyddoch chi y gallwch fenthyg cit casglu sbwriel wrthym ni a helpu i gadw Powys yn lân
Darllen mwy

Newid cyfeiriad / amgylchiadau

Peidiwch ag anghofio dweud!
Rhaid i chi ddweud wrthym ni ar unwaith os oes newid yn eich amgylchiadau. Gallai methu â gwneud hyn arwain at  Orfodi Cosb Treth y Cyngor [34KB]  arnochOs ydych chi'n anghytuno â'r gosb sy'n cael ei gorfodi arnoch, mae'n bosibl y byddwch yn awyddus i drafod hyn gyda ni yn gyntaf. Neu, gallwch wneud apêl uniongyrchol i Dribiwnlys Prisio Cymru

Efallai yr hoffech ddweud wrth y gwasanaethau canlynol eich bod yn symud: Llyfrgelloedd, Etholiadau, Gwasanaethau Cymdeithasol, Budd-daliadau

 

Er mwyn i ni allu diweddaru eich cyfrif Treth y Cyngor, dywedwch wrthym:

Pan fyddwch chi wedi newid eich enw ee wedi priodi ...
Pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu /adfeddiannu neu pan fydd eich tenantiaeth wedi dod i ben a bod pawb yn eich cartref yn symud tŷ ond yn aros ym Mhowys.
Pan fydd yr eiddo'n cael ei werthu /adfeddiannu neu pan fydd eich tenantiaeth wedi dod i ben a bod pawb yn eich cartref yn symud o Bowys i ardal arall.
Rydych chi'n symud i Bowys o ardal arall / Nid oeddech chi'n talu treth y cyngor yn eich cyfeiriad diwethaf / Rydych chi'n landlord / Mae gennych chi gartref sy'n adeilad newydd neu'n gartref wedi ei drosi.
Oni bai eu bod yn fyfyrwyr neu os ydych yn parhau i dderbyn budd-dal plant amdanynt.
Trefniadau ar gyfer myfyrwyr / Hawlio neu roi'r gorau i hawlio deiliadaeth sengl / Pobl mewn ysbyty, cartrefi gofal neu'n cael eu cadw'n gyfreithiol.
ee symud yn ôl at eich rhieni a nhw yw'r rhai a fydd yn talu treth y cyngor neu rydych yn symud i lety arall a rennir.
Mae Treth y Cyngor yn seiliedig ar 2 neu fwy oedolyn cymwys yn byw yn yr un cartref. Dywedwch wrthym am unrhyw sefyllfa arall fel y gallwn sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o dreth y Cyngor a dim mwy.
Mae angen i ni wybod pan fydd oedolyn o'ch cartref wedi marw fel y gallwn sicrhau eich bod yn talu'r swm cywir o Dreth y Cyngor.
Llenwch ein Ffurflen Debyd Uniongyrchol ar-lein ar gyfer Treth y Cyngor yma
Mae cynllun Gostwng Treth y Cyngor i'r Anabl yn cynnig gostyngiad i brif gartref rhywun ag anabledd parhaol a sylweddol
Gallai eiddo heb bobl yn byw ynddo, eiddo heb ddodrefn, eiddo gwag neu anghyfannedd gael ei eithrio o Dreth y Cyngor. Mae mathau penodol o eiddo hefyd wedi'u heithrio pan fyddant wedi'u neilltuo at bwrpas arbennig, megis bod yn gartref i fyfyrwyr neu bersonél y lluoedd arfog yn unig.

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu