gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Manteision Cyflogaeth ym maes Gofal Cymdeithasol

Beth allwch chi ei ddisgwyl os ydych chi'n dod i weithio ym maes Gofal Cymdeithasol Oedolion ym Mhowys.

Cyflog Cystadleuol

Rydym yn cydnabod efallai nad arian yw'r cyfan sy'n bwysig i chi ac er bod gennym lawer i'w gynnig ym Mhowys o ran lleoliad a chyflog, mae gan Ofal Cymdeithasol i Oedolion strwythur rheoli cefnogol hefyd yn ogystal ag ystod o fuddion eraill gan gynnwys y rhai sydd ar gael i'r holl staff.

Mae gwybodaeth lawn am gyflogau ar gyfer rolau unigol wedi'i chynnwys mewn hysbysebion swyddi ac os oes angen i chi adleoli mae pecyn adleoli hael ar gael.

Ymgynefino

Mae gan yr adran Gofal Cymdeithasol Oedolion raglen ymgynefino gynhwysfawr i gynorthwyo aelodau newydd o staff yn eu rolau.

Goruchwylio ac Arfarnu

Bydd yr  holl staff yn cael goruchwyliaeth reolaidd ac arfarniad blynyddol yn ogystal â chymorth parhaus gan eu rheolwr yn ôl y gofyn.

Mentora

Rydym yn cynorthwyo nifer o staff i ymgymryd â hyfforddiant mentora i ddarparu cymorth ychwanegol i'n timau ac ar yr un pryd yn meithrin diwylliant o ddysgu parhaus mewn amgylchedd diogel.  Fel rhan o'u rôl, mae ein mentoriaid yn gweithio'n agos gyda'n huwch reolwyr i ddatblygu a gwella ein gwasanaethau.  Er mwyn cefnogi gweithwyr achos ymhellach wrth weithredu arferion sy'n seiliedig ar gryfderau, rydym wedi datblygu llyfrgell o enghreifftiau.

Hyfforddi a Datblygu

Os ydych chi'n chwilio am sefydliad lle gallwch ddatblygu eich gyrfa, yna Powys yw'r lle i chi.  Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn buddsoddi ym mhob gweithiwr i sicrhau bod ganddo'r sgiliau, yr hyfforddiant a'r profiadau priodol i ddarparu gwasanaeth o'r radd flaenaf i drigolion Powys. Mae gennym raglen ddysgu a datblygu gynhwysfawr i gynorthwyo'n holl staff gyda'u datblygiad proffesiynol er mwyn cyflawni'r math o waith a ddisgwylir ganddynt. 

Mae Gofal Cymdeithasol i Oedolion yn cefnogi ethos "tyfu eich hun" ac yn cyflwyno ymgeiswyr bob blwyddyn i gael eu hyfforddi ar gyfer gradd Gwaith Cymdeithasol a Therapi Galwedigaethol.  Fodd bynnag, mae ein hethos "tyfu eich hun" yn ehangach na gwaith cymdeithasol a therapi galwedigaethol yn unig, ac rydym wedi gweld staff yn gwneud cynnydd mewn amrywiaeth o rolau sy'n cael eu hyyrwyddo, gan gynnwys hyd at lefel uwch reolwyr.

Byddwn yn cynorthwyo gweithwyr i ddiweddaru eu gwybodaeth a'u sgiliau ac i ymdrechu'n barhaus i wella.

Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso

Er mwyn darparu pecyn cymorth cadarn i'n Gweithwyr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso, rydym wedi gweithredu a chryfhau Fframwaith cenedlaethol y Tair Blynedd Gyntaf mewn Ymarfer. Er mwyn darparu cymorth ychwanegol, rydym wedi datblygu Canllawiau Ymarfer newydd, sy'n cynnwys y meysydd allweddol canlynol:

  • Cyfnod ymsefydlu mwy cadarn gyda chyfleoedd cysgodi estynedig er mwyn adeiladu rhwydweithiau a gwybodaeth am wasanaethau a thimau lleol.
  • Hwyluso grwpiau cymorth misol ar gyfer pob Gweithiwr Cymdeithasol Newydd Gymhwyso.
  • Canllawiau cynyddol ar lwyth gwaith a chymhlethdod y llwyth gwaith.
  • Mentora a goruchwylio rheolaidd
  • Diwrnod bob mis yn eich blwyddyn gyntaf o ymarfer wedi'i neilltuo i weithio ar eich datblygiad personol a'ch portffolio ymarfer eich hun.
  • Adolygiadau datblygu rheolaidd gyda thîm datblygu'r gweithlu.

Academi Iechyd a Gofal

Rydym wedi cydweithio â'n partneriaid i ddatblygu Academi Iechyd a Gofal ym Mhowys

sy'n cynnig cyfleoedd dysgu wyneb yn wyneb a digidol.  Mae pedwar maes arbenigol yn perthyn iddynt, sef:

  • Ysgol Ymchwil, Datblygu ac Arloesi
  • Ysgol Arweinyddiaeth
  • Ysgol Gwirfoddolwyr a Gofalwyr
  • Ysgol Addysg a Hyfforddiant Proffesiynol a Chlinigol - i weithwyr yn y sector iechyd a gofal, i'r rhai sy'n chwilio am yrfa yn y sector ac i weithwyr gwirfoddolwyr a gofalwyr di-dâl sy'n cynorthwyo'r sector.

Mae Academi Iechyd a Gofal Powys yn rhan o ymateb Cymru gyfan i gynyddu mynediad i addysg a hyfforddiant ar draws y sector iechyd a gofal ac mae'n cael ei ddatblygu ymhellach gyda'r bwriad o fod yn ddarparwr craidd y sir erbyn 2027.

Yr Academi Iechyd a Gofal yw'r lle i fynd am hyfforddiant a chefnogaeth i unrhyw un sy'n dymuno dechrau gyrfa newydd yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol ym Mhowys. Gall ddarparu hyfforddiant a hyfforddiant, rhoi cyngor ar eich rhagolygon am swyddi a'ch llwybrau gyrfa, a helpu i'ch paratoi ar gyfer cyflogaeth, gan gynnig cymorth mentora ar hyd y ffordd a'ch cyfeirio at brofiad gwaith a rolau gwirfoddol.

Ymgysylltu

Mae'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth  yn annog aelodau'r tîm Gofal Cymdeithasol Oedolion i gyflwyno syniadau arloesol ar gyfer gwella, i roi adborth a nodi straeon newyddion da.  Mae Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol wedi creu grŵp sy'n cynrychioli cyflogeion ac anogir y staff yn cael eu hannog i ymuno â hwn. Bydd y , a Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, Penaethiaid Gwasanaethau ac Uwch Reolwyr yn mynychu'r cyfarfod hwn ac mae rhyddid i drafod unrhyw bwnc".

Gweledigaeth Glir ac Amcanion Gwella

Ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion, credwn fod pawb yn unigryw, gyda chryfderau a gobeithion yn ogystal ag anghenion.  Byddwn yn cefnogi pobl i fyw'r bywyd gorau y gallant, a thrwy ganolbwyntio ar yr hyn sy'n bwysig, byddwn yn gweithio ochr yn ochr â phobl i'w helpu i ddod o hyd i'r atebion cywir iddynt eu hunain.  

Mae ein gweledigaeth yn cyd-fynd â Gweledigaeth 2025 a Strategaeth Iechyd a Gofal Powys sy'n ceisio hyrwyddo annibyniaeth a hunanofal lle bynnag y bo modd drwy ddull sy'n seiliedig ar gryfderau. 

Ym maes Gofal Cymdeithasol i Oedolion mae gennym 7 amcan allweddol sy'n ein helpu i reoli'r galw am ein gwasanaethau, ac ar yr un pryd rydym yn ceisio sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i'n preswylwyr:

Drws Ffrynt - rydym yn gweithredu drws ffrynt effeithiol sy'n darparu gwybodaeth, cyngor a gwasanaeth cyfeirio sy'n galluogi preswylwyr i benderfynu ar sail gwybodaeth mewn perthynas â'u gofal a'u lles.  Rydym yn canolbwyntio ar ddatrys cyn gynted â phosibl i'r preswylydd.

Ysbyty - er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau posibl i breswylwyr, rydym yn gweithio gyda phartneriaid y GIG i sefydlu cyfres o drefniadau sy'n caniatáu trosglwyddo pobl y tu allan i'r ysbyty cyn gynted â phosibl

Partneriaeth - rydym yn gweithio gyda Bwrdd Iechyd Addysgu Powys i fabwysiadu ac adfywio dull adfer wrth ymdrin â'r holl wasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol.

Cymuned - rydym yn gweithio i sicrhau bod defnydd amserol, wedi'i dargedu ac effeithiol o ail-alluogi, adsefydlu a chynorthwyo.  Rydym yn canolbwyntio ar alluogi annibyniaeth a hunanreoli ac osgoi gor-bresgripsiwn gofal.

Gofal Hirdymor - rydym yn gweithio ochr yn ochr â phreswylwyr ag anghenion gofal hirdymor i lunio cynllun gofal a chymorth sy'n canolbwyntio ar sicrhau cymaint o annibyniaeth â phosibl (fel sy'n realistig ac yn bosibl o fewn eu hamgylchiadau penodol) ac yn cyflawni'r canlyniad a ddymunir.

Gweithlu - mae gennym weithlu sydd wedi'i hyfforddi a'i gefnogi'n llawn i weithio gyda phobl sydd angen gofal cymdeithasol, gan gyd-fynd ag ethos ac egwyddorion y Cyngor.

Rheoli - rydym yn casglu ac yn dadansoddi data i'n helpu i ddeall a fu effaith ar gyflawni canlyniadau a rheoli'r galw ar ein gwasanaethau.