gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Arweiniad ffosffad

Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd ym Mhowys a ffosffadau

Ar 21 Ionawr 2021, cyhoeddodd Cyfoeth Naturiol Cymru becyn tystiolaeth yn amlinellu lefelau ffosffadau ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd yng Nghymru:

Cyfoeth Naturiol Cymru / Targedau ffosffad llymach yn newid ein barn am gyflwr afonydd Cymru (naturalresources.wales)

Fe welwch fap sy'n dangos dalgylchoedd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd yma:  

Asesiad o gydymffurfiaeth Ardaloedd Cadwraeth Arbennig afonydd Cymru yn erbyn targedau ffosfforws | MapDataCymru (llyw.cymru)

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru wedi cyflwyno cyngor cynllunio i Awdurdodau Cynllunio Lleol y mae'n rhaid i ymgeiswyr o fewn y dalgylchoedd hyn hefyd eu dilyn:

Cyfoeth Naturiol Cymru / Cyngor i awdurdodau cynllunio ar gyfer ceisiadau cynllunio sy'n effeithio ar afonydd mewn Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy'n sensitif i ffosfforw (naturalresources.wales)

Yn ôl canllawiau cynllunio Cyfoeth Naturiol Cymru, rhaid i gynigion i ddatblygu yn nalgylchoedd Ardaloedd Cadwraeth Arbennig Afonydd ddangos niwtralrwydd neu welliant yn lefelau ffosfad.

Wrth gydymffurfio â'i ddyletswyddau dan Reoliadau Cynefinoedd 2017 (fel y'i diwygiwyd), ni fydd Awdurdod Cynllunio Powys yn gallu cefnogi ceisiadau na fydd yn dangos niwtralwyrdd neu welliant yn lefelau ffosfad yn bendant, oherwydd eu heffaith annerbyniol ar Ardal Gadwraeth Arbennig Afonydd.