gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Cynllun cymorth costau byw

Partneriaeth Flaengar Powys

Mynd i'r afael â'r Argyfwng Costau Byw, Tlodi a'r Argyfwng Tai

Mae'r argyfwng costau byw yn cael yr effaith fwyaf ar drigolion tlotaf Powys, gan amlygu'r sefyllfa anghyfartal.  Mae prisiau rhentu neu brynu'n codi tu hwnt i gyrraedd miloedd o bobl ifanc, tra bo'r henoed yn gweld effaith benodol oherwydd costau cynyddol ynni a bwyd.

Byddwn yn cynyddu cost Treth y Cyngor ar ail gartrefi, ac yn cefnogi newidiadau i ddeddfwriaeth mewn perthynas ag ail gartrefi er mwyn cael gwared ar fylchau sy'n galluogi trin gormod o ail gartrefi fel busnesau.

Byddwn yn defnyddio'r adolygiad o'r Cynllun Datblygu Lleol i fanteisio i'r eithaf ar y cyfleoedd i adeiladu tai cymdeithasol a fforddiadwy yn y lleoliadau cywir, gan sicrhau datblygiad cynaliadwy mewn trefi a phentrefi ar draws Powys. Byddwn yn parhau i adeiladu tai Cyngor uchel eu safon ac yn manteisio ar gyfleoedd i brynu eiddo gwag er mwyn mynd i'r afael â'r angen ar gyfer cartrefi.

Byddwn yn ceisio cynyddu safonau a gwella ansawdd tai y sector preifat. Rydym yn cefnogi sefydlu Cymdeithas Tai Sector Preifat i Denantiaid.

Byddwn yn sefydlu tasglu ar dlodi plant i weithio ar draws yr holl wasanaethau cyhoeddus i leihau'r argyfwng cynyddol mewn perthynas â thlodi plant yn ein cymunedau.

Byddwn yn gweithio i ehangu rhaglen Dechrau'n Deg Llywodraeth Cymru ym Mhowys er mwyn i fwy o blant a theuluoedd elwa o gymorth a chefnogaeth gynnar.

Byddwn yn galluogi rhaglenni sy'n defnyddio asedau'r cyngor (adeiladau, tir neu gyllid) i gynyddu mynediad ein cymunedau at ynni, bwyd neu drafnidiaeth fwy fforddiadwy.

Byddwn yn gofalu fod Cyngor Sir Powys yn derbyn statws cyflogwr Cyflog Byw i helpu sicrhau y gall ein staff fodloni'r costau byw sylfaenol.