gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Cynllun Datblygu Lleol Newydd (2022 - 2037)

Cynllun Adolygu a Chytundeb Darparu

Er mwyn sicrhau bod Cynlluniau Datblygu Lleol (CDLl) a'u tystiolaeth cefnogi yn gyfredol, mae'n ofynnol bod awdurdodau cynllunio yn adolygu eu Cynllun bob 4 blynedd o leiaf, o'r dyddiad mabwysiadu neu'n gynt os yw canfyddiadau'r Adroddiad Monitro Blynyddol (AMB) yn dynodi angen. Cafodd CDLl Powys (2011-2026) ei fabwysiadu yn 2018.

Mae Adroddiad Adolygu 2022 (PDF) [1MB] yn ystyried effeithiolrwydd y Cynllun Datblygu Lleol mabwysiedig ac yn cadarnhau'r broses adolygu sy'n dilyn wrth baratoi am CDLl Amnewid. Cytunodd y Cabinet ar yr Adroddiad Adolygu ym mis Chwefror 2022 ac fe'i cyflwynwyd i Lywodraeth Cymru yn ôl gofynion y gyfraith.

Cafodd Cytundeb Darparu ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Amnewid Powys ei gymeradwyo gan y Cyngor Llawn ar 3 Mawrth 2022 a chytunwyd arno gan Lywodraeth Cymru ar 13 Mehefin. Mae hyn yn golygu bod y broses baratoi ar gyfer y cynllun amnewid yn mynd rhagddi'n ffurfiol bellach, a rhaid i'r broses gydymffurfio â'r Cytundeb Cyflenwi.

Mae'r Cytundeb Cyflenwi (PDF) [544KB] yn cynnwys Cynllun Ymgysylltiad Cymunedau ac amserlen ar gyfer paratoi a mabwysiadu'r Cynllun Datblygu Lleol Amnewid.

Gellir gweld y Cynllun Adolygu a Chyflewni ar-lein (gweler yr hyperddolenni uchod) neu ar gopi caled ym mhrif swyddfa'r Cyngor (Neuadd y Sir Powys, Llandrindod , LD1 5LG) yn ystod oriau agor arferol  (yn amodol ar gyfyngiadau Covid 19).

Gellir hefyd gweld copi caled o'r Cytundeb Darparu mewn 12 prif lyfrgell (a restrir yn y Cytundeb Darparu, tudalen 22): Aberhonddu, Llanfair-ym-Muallt, Llandrindod, Llanfyllin, Llanidloes, Llanwrtyd, Machynlleth, Y Drenewydd, Rhaeadr, y Trallwng ac Ystradgynlais

Un o gamau cynnar pwysig y CDLl Amnewid yw Galwad y Cyngor am Safleoedd Datblygu Arfaethedig. Gelwir y safleoedd hyn yn "Safleoedd Ymgeisiol" - noder fod y cam hwn wedi ei amserlennu ar gyfer Hydref 2022 a bydd canllawiau llawn yn dilyn yn y man.

Cofrestrwch eich diddordeb

Os hoffech gael gwybod am hynt y Cynllun Datblygu Lleol Amnewid (CDLI), cofrestrwch eich diddordeb yma

Cofrestrwch eich diddordeb Cynllun Datblygu Lleol Amnewid - Cofrestrwch eich diddordeb

Hysbysiad Preifatrwydd Polisi Cynllunio

Canllaw Cymunedol Cynlluniau Datblygu

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw i'r cyhoedd ynghylch paratoi cynlluniau datblygu a sut y gallwch gymryd rhan.

Mae'r canllaw'n cynnwys adnodd defnyddiol i helpu cymunedau a chynrychiolwyr sydd â diddordeb i gynorthwyo dealltwriaeth o'r broses cynllunio datblygiad yng Nghymru. Mae'n rhoi cyngor ynghylch pryd i ymgysylltu a sut i wneud hynny mewn ffyrdd ystyrlon, i sicrhau bod safbwyntiau'n cael eu gwneud mor gynnar ag sy'n bosibl i ddylanwadu ar gynlluniau. Mae crynodeb o'r canllaw ar gael hefyd.