gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Dim gwasanaeth mapiau ar y wefan 21ain Mawrth

Galwad Agored Gyntaf

Levelling up logo CYM
UK Government Levelling Up logo
Mae Partneriaeth Leol Cronfa Ffyniant Gyffredin Powys wedi cyhoeddi'r ddwy alwad agored gyntaf ar gyfer ceisiadau.

Galwad Agored Gyntaf

Bydd y cyfle cyntaf i gyflwyno ceisiadau am gyllid yn agor ddydd Llun 20 Mawrth 2023 ac yn cau am 23.59pm ddydd Sul 16 Ebrill 2023 .

Bydd yr alwad gyntaf yn cael ei thargedu at y themâu canlynol a meysydd blaenoriaeth buddsoddi:

1)     Cymunedau a Lle

Ymyrraeth W14 — Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

2)     Cymunedau a Lle

Yr holl flaenoriaethau buddsoddi o fewn Cymunedau a Lle (gweler Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru i gael mwy o fanylion -   Cynllun Buddsoddi Rhanbarthol Canolbarth Cymru ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU 2022-25 (PDF) [2MB]

Mae'r alwad hon yn canolbwyntio ar brosiectau adeiladu capasati i helpu i baratoi sefydliadau i ddatblygu ceisiadau yn y dyfodol i'r gronfa.  Mae'r alwad hon hefyd yn cynnig cyfle i brosiectau meingefn gefnogi sefydliadau llai i gael mynediad at gronfeydd llai o gyllid a/neu gyngor a chefnogaeth.

3)     Cefnogi Busnesau Lleol

Ymyrraeth W31 — Astudiaethau Dichonoldeb Perthnasol

Gwybodaeth Bwysig

 • Mae'r amserlen ar gyfer cyflenwi Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU (UKSPF) yn fyr; yn ymarferol, bydd angen cwblhau pob prosiect a chyflwyno hawliadau terfynol erbyn 31 Rhagfyr 2024, er mwyn caniatáu amser ar gyfer cau'r rhaglen.  Gall ymgeiswyr gynnwys elfen o wariant ôl-weithredol yn eu cais o 1 Ebrill 2023.
 • Gan ystyried y cyfnod byr sydd ar gael i'w gyflenwi, bydd y Bartneriaeth Leol yn ceisio cefnogi nifer gymharol fach o brosiectau strategol, mwy. Mae'n rhaid i bob prosiect a gyflwynir geisio o leiaf £50,000 o gronfeydd UKSPF ac uchafswm o £250,000 ar gyfer 2023-24.  Gall prosiectau adeiladu capasiti/asgwrn cefn o fewn yr alwad hon gynnwys gwariant ar gyfer 2024-25, fodd bynnag, bydd y dyddiad diwethaf ar gyfer cyflwyno prosiectau a chyflwyno hawliadau terfynol yn ddim hwyrach na 31/12/2024.  Os yw eich gofyniad cyllidebol ar gyfer 2024-25 yn debygol o fod yn fwy na £250,000, trafodwch eich gofynion gyda Thîm Cyflenwi Lleol Powys (ukspf@powys.gov.uk) cyn cyflwyno eich cais.
 • Uchafswm y grant sydd ar gael ar gyfer astudiaethau dichonoldeb yw £50,000, gydag isafswm o £10,000 ar gyfer 2023-24.  Dylid cwblhau astudiaethau dichonoldeb, a chyflwyno hawliadau terfynol erbyn 31 Mawrth 2024.
 • Mae'r UKSPF yn cynnwys cyllid cyfalaf a refeniw. Gall ymgeiswyr ddewis cyflwyno ceisiadau ar gyfer prosiectau cyfalaf yn unig, prosiectau refeniw yn unig neu brosiectau sy'n ceisio cyfuniad o'r ddau.
 • Bydd gweithredu yn unol â threfn rheoli cymhorthdal newydd y DU a ddechreuodd ar 4 Ionawr 2023, yn ofyniad allweddol ar gyfer unrhyw brosiect. Dylai pob ymgeisydd ymgyfarwyddo â gofynion y gyfundrefn https://www.gov.uk/government/collections/subsidy-control-regime
 • O ystyried yr amgylchiadau cyfyngedig ar gyfer cyflenwi'r UKSPF, bydd hyder yn y modd y cyflenwir cynigion a gyflwynwyd yn ystyriaeth allweddol i'r Bartneriaeth Leol ochr yn ochr â chapasiti a gallu sefydliadau sy'n ymgeisio.
 • Bydd yn ofynnol i ymgeiswyr fanylu ar sut fydd y gweithgaredd arfaethedig yn alinio a chefnogi strategaethau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol eraill. Gweler tudalen 29 Cynllun Buddsoddi Canolbarth Cymru am esiamplau.
 • Wrth gyflwyno cais, byddwch yn awdurdodi'r awdurdod/awdurdodau lleol i wneud yr ymholiadau angenrheidiol i wirio unrhyw wybodaeth sydd ei hangen ar gyfer gweinyddu rhaglen UKSPF.
 • Mae proses ymgeisio un cam.  Derbynnir ceisiadau o 20/03/2023 tan 23.59pm ar 16/04/2023.  Bydd ceisiadau wedi'u cwblhau yn cael eu harfarnu gan Dîm Cyflawni Lleol Powys a Phartneriaeth Leol Cronfa Ffyniant a Rennir Powys. 
 • Ewch i 'Sut i Ymgeisio' i lawrlwytho'r ffurflen gais a chanllawiau.
 • Dylid anfon ffurflenni cais wedi'u cwblhau ar gyfer Cronfa Ffyniant Gyffredin Powys drwy e-bost i ukspf@powys.gov.uk erbyn y dyddiad cau. 
 • Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau ynglŷn â'ch cais i'r e-bost ukspf@powys.gov.uk.
 • Bydd ceisiadau rhanbarthol yn cael eu hystyried; cysylltwch â'r tîm drwy e-bostio ukspf@powys.gov.uk i drafod gofynion.
 • Cynhelir gweminar ar 16 Mawrth (10am), a fydd yn rhoi mwy o wybodaeth am y rhaglen ariannu a'r cyfleoedd i wneud cais ym mhob Sir (Powys a Cheredigion). Os ydych am ymuno â'r weminar, cofrestrwch drwy'r ddolen hon https://bit.ly/GweminarUKSPFCanolbarthCymru.

Bydd cyfleoedd yn y dyfodol yn cael eu rhannu ar y wefan hon, drwy ddatganiad i'r wasg a thrwy ein rhestr bostio.  Cysylltwch â Thîm Cyflenwi Lleol Powys drwy e-bostio ukspf@powys.gov.uk, os ydych yn dymuno cael eich ychwanegu at ein rhestr bostio.