Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Y Broses Gynllunio

Y Broses Ymgeisio

Asesu a Phenderfynu ar y Cais Cynllunio

Rhaid penderfynu ar geisiadau am ganiatâd cynllunio yn unol â'r cynllun(iau) datblygu mabwysiedig ar gyfer yr ardal oni bai bod ystyriaethau perthnasol yn nodi fel arall.

Rhaid i'r ffactorau i'w hystyried wrth wneud penderfyniadau cynllunio (ystyriaethau perthnasol) fod yn faterion cynllunio; hynny yw, rhaid iddynt fod yn berthnasol i reoli datblygiad a defnydd tir er budd y cyhoedd, tuag at y nod o gynaliadwyedd. Rhaid i ystyriaethau perthnasol hefyd fod yn deg ac yn rhesymol berthnasol i'r datblygiad dan sylw.

Mater o farn yw'r pwysau i'w roi i ystyriaethau perthnasol, ond rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol ddangos yn adroddiad y swyddogion cynllunio neu'r pwyllgor ei fod, wrth ddod i'w benderfyniad, wedi ystyried yr holl faterion perthnasol. Yn gyffredinol, rhoddir mwy o bwys ar faterion a ategir gan dystiolaeth yn hytrach na honiad yn unig.

 

Cynllun Dirprwyo

Mae gan bob awdurdod cynllunio lleol gynllun dirprwyo sy'n nodi'r mathau o ddatblygiadau neu feini prawf eraill ar gyfer ceisiadau cynllunio y penderfynir arnynt gan y pwyllgor cynllunio a'r amgylchiadau lle gall swyddogion benderfynu ar geisiadau o dan bwerau dirprwyedig.

Dolen ddefnyddiol:

 

Cyflwyno gwybodaeth ychwanegol a Diwygiadau:

Gall cyflwyno gwybodaeth ychwanegol a/neu ddiwygiadau roi cyfle i ymgeisydd sicrhau datblygiad sy'n cydymffurfio â pholisi cynllunio. Bydd y Gwasanaeth Cynllunio fel arfer yn derbyn dim ond un set o wybodaeth/diwygiadau ychwanegol. Os yw'r amserlen ar gyfer cyflwyno'r wybodaeth hon yn fwy na 21 diwrnod, bydd y Gwasanaeth Cynllunio fel arfer yn gofyn am i'r cais gael ei dynnu'n ôl a'i ailgyflwyno unwaith y bydd y wybodaeth ar gael.

 

Beth mae cynllunio yn ei wneud?

Beth mae cynllunio yn ei wneud?

Mae'r system gynllunio yn rheoli datblygiad a defnydd tir er budd y cyhoedd, gan flaenoriaethu buddion cyfunol hirdymor, a chyfrannu at wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Rhaid iddo gysoni anghenion datblygu a chadwraeth, gan sicrhau darbodusrwydd, effeithlonrwydd ac amwynder wrth ddefnyddio tir, sicrhau bod adnoddau naturiol yn cael eu rheoli'n gynaliadwy a diogelu, hyrwyddo, cadw a gwella'r amgylchedd adeiledig a hanesyddol.  

 

Beth yw Datblygiad?

Fel arfer mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiad.

Diffinnir 'datblygu' gan adran 55 o Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 ('Deddf 1990') fel: 'Cyflawni gwaith adeiladu, peirianneg, mwyngloddio neu weithrediadau eraill ar dir, arno, drosto neu oddi tano, neu wneud unrhyw newid sylweddol yn nefnydd unrhyw adeiladau neu dir arall.'

Mae Deddf 1990 yn nodi dwy agwedd ar ddatblygu: datblygiad gweithredol (newidiadau ffisegol i dir gan gynnwys adeiladau); a newidiadau defnydd sylweddol (newidiadau gweithredol i'r ffordd y defnyddir tir).

 

Datblygiad a Ganiateir

Datblygiad a ganiateir yw datblygiad y gellir ei gyflawni heb fod angen gwneud cais am ganiatâd cynllunio, gan ei fod eisoes wedi'i roi gan Orchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Datblygu Cyffredinol a Ganiateir) 1995 (GPDO), fel y'i diwygiwyd ar gyfer Cymru.

Dolenni Defnyddiol:

 

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd a Gweithdrefnau Cyn Ymgeisio

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd

Mae'r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd (UCO) wedi'i fwriadu fel offeryn dadreoleiddio, gan helpu i leihau'r baich ar fusnes a'r system gynllunio wrth gydbwyso'r angen i reoli gweithgareddau er budd y cyhoedd.

Mae'r UCO yn sefydlu grwpiau o ddefnyddiau ag effeithiau cynllunio tebyg. Mae'r gorchymyn yn disgrifio'r rhain fel dosbarthiadau. Ni fyddai newidiadau rhwng defnyddiau o fewn y grŵp (dosbarth) yn arwain at unrhyw newid sylweddol yn yr effaith cynllunio felly nid oes llawer o fudd mewn gofyn am gais cynllunio ar gyfer y newid. Felly, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd o fewn dosbarthiadau, ond y mae angen caniatâd ar gyfer newidiadau i ddefnyddiau mewn dosbarthiadau gwahanol neu i ddefnyddiau nad ydynt mewn dosbarth penodol os oes 'newid defnydd sylweddol'.

Dolenni defnyddiol:

 

Gweithdrefnau Cyn Ymgeisio

Nod gweithdrefnau cyn ymgeisio yw sicrhau bod ceisiadau cynllunio yn mynd rhagddynt yn ddidrafferth ac yn gyflym ar ôl iddynt gael eu cyflwyno'n ffurfiol i'r awdurdod sy'n penderfynu. Y syniad yw codi unrhyw faterion cynllunio o bwys cyn cyflwyno cais ffurfiol. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ystyried y materion hyn ac, os oes angen, diwygio eu cynigion cyn iddynt gael eu cwblhau a'u cyflwyno fel ceisiadau cynllunio.

Cyflwynodd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 ofynion cyn ymgeisio i Ddeddf 1990. Mae'r rhain yn cynnwys gofyniad statudol newydd i awdurdodau cynllunio lleol ddarparu gwasanaethau cyn ymgeisio i ymgeiswyr a dyletswydd ar ymgeiswyr i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio â'r gymuned ac ymgyngoreion penodedig.

Dolenni defnyddiol:

Cyflwyno, Cofrestru a Dilysu a Ffioedd

Cyflwyno, Cofrestru a Dilysu

Gall ymgeiswyr gyflwyno cais yn electronig neu ar bapur i'r awdurdod cynllunio lleol. Bydd y ffurflenni cais yn amrywio ar gyfer pob math o ganiatâd i gynnwys y gwahanol wybodaeth sy'n berthnasol ar gyfer penderfynu ar bob achos.

Mae'n bwysig i'r awdurdod cynllunio lleol wirio a yw'r holl eitemau gofynnol wedi'u cyflwyno (a elwir yn gyffredin yn 'ddilysu'). Mae dilysu yn nodi a yw'r gofynion gwybodaeth ar gyfer y math o gais wedi'u bodloni. Os yw awdurdod cynllunio lleol yn fodlon ei fod wedi derbyn cais sy'n bodloni'r gofynion a nodir yn y Ffurflen Gais Safonol, gan gynnwys dogfennau asesu ychwanegol, rhaid iddo gael ei gofrestru fel cais dilys.

Os na chynhwysir gwybodaeth angenrheidiol bydd hyn yn arwain at benderfynu bod y cais yn annilys. Sylwch y gall cyflwyno ceisiadau o ansawdd gwael arwain at oedi sylweddol gyda'ch ceisiadau.

Dolenni defnyddiol:

 

Ffioedd

Mae ffi yn daladwy am y rhan fwyaf o fathau o ganiatâd. Pennir y ffioedd yn genedlaethol a rhaid eu hanfon wrth gyflwyno'r cais. Heb dalu'r ffi briodol, nid yw cais yn ddilys.

Dolenni defnyddiol:

 

Cyhoeddusrwydd ac Ymgynghori

Pan fo cais dilys am ganiatâd cynllunio wedi'i gyflwyno, mae rhwymedigaeth statudol ar awdurdodau cynllunio lleol i roi cyhoeddusrwydd ac ymgynghori.

Mae'r term 'cyhoeddusrwydd' yn cyfeirio at roi rhybudd bod cais wedi'i dderbyn fel bod cymdogion a phartïon eraill â diddordeb yn gallu lleisio eu barn. Mae 'ymgynghoriad' yn gwahodd barn cyrff arbenigol ar fathau penodol o ddatblygiadau.

Yn gyffredinol, mae Cyngor Sir Powys yn defnyddio hysbysiadau safle i roi cyhoeddusrwydd i geisiadau cynllunio. Dylai hysbysiadau gael eu harddangos ar neu ger y safle a dylent fod yn weladwy ac yn ddarllenadwy i unrhyw un sy'n mynd heibio heb fod angen mynd i mewn i'r safle i'w darllen.

Fel arfer bydd angen mwy nag un hysbysiad ar gyfer safle datblygu mawr a allai fod â nifer o ffyrdd a llwybrau troed yn arwain ato, neu a allai fod â mwy nag un ffryntiad.

Gellir cyflwyno sylwadau ynghylch cais am ganiatâd cynllunio hyd at a chan gynnwys 21 diwrnod o'r dyddiad y cyhoeddwyd y cais am y tro cyntaf. Ond dylid hefyd ystyried unrhyw sylwadau perthnasol a dderbynnir ar ôl y cyfnod hwn os nad yw'r cais wedi'i benderfynu. Dylid cyflwyno pob sylw yn ysgrifenedig (mae e-bost yn dderbyniol) er mwyn iddynt gael eu hystyried yn ffurfiol.

Mater i ddisgresiwn yr Awdurdodau Cynllunio Lleol yw a ddylent gynnal ymarferiad cyhoeddusrwydd ychwanegol os caiff cais ei ddiwygio, neu os cyflwynir gwybodaeth ychwanegol unwaith y bydd y cyfnodau cyhoeddusrwydd ac ymgynghori wedi mynd heibio ond nad yw'r cais wedi'i benderfynu. Os bernir bod angen ymgynghori ymhellach, bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn penderfynu pa ofynion cyhoeddusrwydd sy'n ddigonol.

Adroddiad ar Gais Cynllunio

Mae gan adroddiad swyddog cynllunio, boed i bwyllgor cynllunio neu fel rhan o benderfyniadau dirprwyedig a wneir gan swyddogion, rôl i gynnal tryloywder y system gynllunio, gan egluro'r ystyriaethau perthnasol a'u pwysau cymharol wrth ddod i benderfyniad a argymhellir.

Dylai adroddiadau fod yn glir ac yn gryno. Bydd y defnydd o 'jargon cynllunio' yn cael ei osgoi, pan fo'n bosibl, er mwyn sicrhau bod aelod o'r cyhoedd heb unrhyw wybodaeth am y system gynllunio yn gallu deall y materion y mae'n rhaid i'r awdurdod cynllunio lleol eu hystyried.

Dylai'r awdurdod cynllunio lleol sicrhau bod pob agwedd ar y datblygiad arfaethedig y ceisir caniatâd cynllunio ar ei gyfer yn cael ei nodi'n glir.

Bydd ymatebion Ymgyngoreion Statudol yn cael eu cynnwys yn yr adroddiad. Gellir crynhoi'r rhain os yw'r ymateb yn arbennig o fanwl.

Bydd nifer y sylwadau cyhoeddus a dderbyniwyd, gan gynnwys dadansoddiad o'r rhai sy'n cefnogi/ gwrthwynebu'r datblygiad, fel arfer yn cael eu cofnodi yn yr adroddiad a bydd crynodeb o'r sylwadau hynny yn cael ei gynnwys hefyd.

Dylai rhan olaf yr adroddiad fod yn ddadansoddiad o'r datblygiad wedi'i asesu yn erbyn yr holl ystyriaethau polisi a nodwyd ac ystyriaethau perthnasol eraill. Dylai fod yn glir i bawb sy'n darllen yr adroddiad sut mae'r datblygiad yn cydymffurfio â'r polisïau a nodir yn yr adroddiad neu ddim. Bydd argymhelliad swyddog achos, gan gynnwys unrhyw amodau, yn cael ei osod ar ddiwedd yr adroddiad.

Cyhoeddi Hysbysiad o Benderfyniad

Unwaith y bydd penderfyniad wedi'i wneud ar gais cynllunio naill ai o dan awdurdod dirprwyedig neu mewn pwyllgor cynllunio bydd yr awdurdod cynllunio lleol yn hysbysu'r ymgeisydd o'i benderfyniad gan ddefnyddio hysbysiad o benderfyniad ysgrifenedig ac yn cofnodi'r penderfyniad ar y Gofrestr Gynllunio (y wefan gynllunio).

Mae'n hanfodol cydymffurfio â'r holl amodau sydd ynghlwm wrth hysbysiad o benderfyniad a lle bo angen, eu cyflawni yn unol â'r amserlenni a nodir yn yr amod. Sylwch y gellir defnyddio gwasanaeth cyngor cyn ymgeisio i helpu i gyflawni amodau cynllunio yn brydlon.

Os na chedwir at amodau neu gynlluniau cymeradwy, gallwch fod yn destun camau gorfodi cynllunio. Mae'n bosibl hefyd y byddech yn annilysu eich caniatâd cynllunio sy'n golygu na ellir ei weithredu'n gyfreithlon.

Apeliadau a Diwygiadau

Apeliadau a Chyfeiriadau at Weinidogion Cymru

Pan fo parti wedi'i dramgwyddo gan benderfyniad cynllunio, diffyg dilysu neu ddiffyg penderfyniad, gallai'r parti hwnnw apelio at Weinidogion Cymru yn erbyn y cam hwnnw. Anfonir apeliadau at Benderfyniadau Cynllunio ac Amgylchedd Cymru ("PEDW") ac fe'u gweinyddir ganddo. Yn y rhan fwyaf o achosion, PEDW sy'n penderfynu ar yr apêl ar ran Gweinidogion Cymru.

 

Diwygiadau i Ganiatâd

Unwaith y bydd caniatâd cynllunio wedi'i roi, rhaid ei weithredu yn unol â'r caniatâd ac unrhyw amodau sydd ynghlwm wrtho. Os yw'r datblygwr yn dymuno gwneud newidiadau i ddefnydd neu ddyluniad y datblygiad, dylai wneud cais yn gyntaf i ddiwygio'r caniatâd. Mae nifer o ffyrdd o wneud hyn yn dibynnu ar gymhlethdod y newid arfaethedig.

Diwygiadau Ansylweddol: Lle mae newid i ddatblygiad a gymeradwywyd mor fach neu ansylweddol o ran ei effeithiau cynllunio, mae'n 'ddiwygiad ansylweddol'. Nid oes diffiniad ffurfiol o welliant ansylweddol oherwydd bydd yr hyn sy'n newid sylweddol o ran cynllunio gwlad a thref yn amrywio yn dibynnu ar amgylchiadau'r achos.

Ceisiadau Adran 73: Mae adran 73 o Ddeddf 1990 yn caniatáu i geisiadau gael eu gwneud am ganiatâd cynllunio heb gydymffurfio ag amodau a osodwyd yn flaenorol ar ganiatâd cynllunio sy'n bodoli. Pan ganiateir cais adran 73, ei effaith yw rhoi caniatâd cynllunio newydd. Gellir rhannu ceisiadau Adran 73 yn fras yn dri math gwahanol o gais, yn seiliedig ar eu diben bwriadedig. Mae'r rhain i:

  • ymestyn terfyn amser caniatâd presennol (cyfeirir ato'n aml fel cais 'adnewyddu')
  • caniatáu 'mân ddiwygiadau sylweddol' i ganiatâd cynllunio
  • caniatáu amrywio neu ddileu unrhyw amod arall sydd ynghlwm wrth ganiatâd cynllunio.

 

Cynllunio - cyngor a chanllawiau

Credwn y dylai pawb gael y cyfle i gymryd rhan mewn cynllunio eu hardal leol. Nod y dolenni isod yw rhoi mynediad i chi at wybodaeth a theclynnau i gyflawni hyn.