Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Y Broses Gynllunio

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd a Gweithdrefnau Cyn Ymgeisio

Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd

Mae'r Gorchymyn Dosbarthiadau Defnydd (UCO) wedi'i fwriadu fel offeryn dadreoleiddio, gan helpu i leihau'r baich ar fusnes a'r system gynllunio wrth gydbwyso'r angen i reoli gweithgareddau er budd y cyhoedd.

Mae'r UCO yn sefydlu grwpiau o ddefnyddiau ag effeithiau cynllunio tebyg. Mae'r gorchymyn yn disgrifio'r rhain fel dosbarthiadau. Ni fyddai newidiadau rhwng defnyddiau o fewn y grŵp (dosbarth) yn arwain at unrhyw newid sylweddol yn yr effaith cynllunio felly nid oes llawer o fudd mewn gofyn am gais cynllunio ar gyfer y newid. Felly, nid oes angen caniatâd cynllunio ar gyfer newid defnydd o fewn dosbarthiadau, ond y mae angen caniatâd ar gyfer newidiadau i ddefnyddiau mewn dosbarthiadau gwahanol neu i ddefnyddiau nad ydynt mewn dosbarth penodol os oes 'newid defnydd sylweddol'.

Dolenni defnyddiol:

 

Gweithdrefnau Cyn Ymgeisio

Nod gweithdrefnau cyn ymgeisio yw sicrhau bod ceisiadau cynllunio yn mynd rhagddynt yn ddidrafferth ac yn gyflym ar ôl iddynt gael eu cyflwyno'n ffurfiol i'r awdurdod sy'n penderfynu. Y syniad yw codi unrhyw faterion cynllunio o bwys cyn cyflwyno cais ffurfiol. Mae hyn yn rhoi cyfle i ymgeiswyr ystyried y materion hyn ac, os oes angen, diwygio eu cynigion cyn iddynt gael eu cwblhau a'u cyflwyno fel ceisiadau cynllunio.

Cyflwynodd Deddf Cynllunio (Cymru) 2015 ofynion cyn ymgeisio i Ddeddf 1990. Mae'r rhain yn cynnwys gofyniad statudol newydd i awdurdodau cynllunio lleol ddarparu gwasanaethau cyn ymgeisio i ymgeiswyr a dyletswydd ar ymgeiswyr i gynnal ymgynghoriad cyn ymgeisio â'r gymuned ac ymgyngoreion penodedig.

Dolenni defnyddiol: