Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Cychwyn Busnes

Ar gyfer beth na allwch ddefnyddio'r grant

Mae gwariant anghymwys yn cynnwys: -

 • Gwariant refeniw cyffredinol megis costau staff neu unrhyw drethi eraill, hurbwrcas/prydles,
 • Gwella'r eiddo / mân waith adeiladu
 • Costau atgyweirio, cynnal a chadw ac addurno,
 • Gosodion a ffitiadau newydd, dodrefn, ac offer swyddfa cyffredinol ac ati.
 • Ffioedd a chostau wrth gefn a ymrwymwyd neu a wariwyd cyn y cynnig a derbyn y grant.
 • Cerbydau Cyffredinol megis ceir a faniau
 • Costau cyfalaf gweithio fel stoc, rhent, trethi, gweinyddiaeth.
 • Aelodaeth ac ymlyniad i gyrff llywodraethu
 • Costau gwaith sy'n cael ei wneud fel gofyniad statudol cyfreithiol, gan gynnwys caniatâd cynllunio.
 • Astudiaethau dichonoldeb
 • Os yw'r busnes wedi'i gofrestru ar gyfer TAW, yna ni fydd TAW yn gymwys. Bydd TAW yn daladwy mewn achosion o gwmnïau sydd heb gofrestru ar gyfer TAW.
 • Ni ddylid mynd i unrhyw wariant cyn cymeradwyo'r grant gan na ellir dyfarnu'r grantiau yn ôl-weithredol.
 • Ni fydd pryniannau arian parod yn cael eu hystyried ar gyfer taliad grant.
 • Ni fydd eitemau a brynir drwy brydles, hurbwrcas, cytundebau credyd /prydlesi cyllid estynedig yn cael eu hystyried ar gyfer cyllid grant.
 • Ffioedd proffesiynol sy'n gysylltiedig ag ymgynghorwyr busnes cyffredinol gan gynnwys cynlluniau busnes / ysgrifennu BID ac unrhyw ffioedd sy'n gysylltiedig â chwblhau cais at ddibenion grantiau