Toglo gwelededd dewislen symudol

Gweld yr hysbysiad llawn

Hysbysiad: Oes angen help arnoch gyda'ch budd-daliadau?

Grant Cychwyn Busnes

Prynu nwyddau, gwasanaethau neu waith Wrth gaffael gwaith, nwyddau a gwasanaethau, disgwylir i ymgeiswyr gynnal y broses mewn modd sy'n sicrhau didwylledd, gwerth am arian a thegwch a rhaid iddynt ddilyn y gweithdrefnau caffael fel y'u hamlinellir yn yr a

Mae Hysbysiad Cydymffurfiaeth Safonau'r Gymraeg yn gosod gofyniad statudol ar Gyngor Sir Powys i sicrhau bod yr holl grantiau y mae'n eu dyfarnu yn cael effaith gadarnhaol ar gyfleoedd i bobl ddefnyddio'r Gymraeg, ac nad yw'r Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na'r Saesneg.

Bydd disgwyl i ymgeiswyr nodi eu hymrwymiadau i'r Gymraeg yn eu hateb i'r cwestiynau ar y ffurflen gais.