Prydau ysgol a grantiau dillad

Oherwydd y sefyllfa bresennol Covid-19, mae Incwm a Dyfarniadau Cyngor Sir Powys wedi sefydlu rhif ffôn penodol ar gyfer unrhyw un sy'n dymuno siarad â chynghorydd sy'n gallu eu helpu gyda gostyngiadau trethi busnes a grantiau, gwybodaeth am fudd-daliadau, materion ariannol a chyngor ar ddyledion.  Bydd y rhif ffôn hwn ar gael o 9 - 1 bob dydd.
Y rhif yw: 01597 826345

Os ydych ar incwm isel, gallwn eich helpu gyda chost prydau ysgol ar gyfer unrhyw ddisgybl mewn addysg llawn amser.

Prydau Ysgol am Ddim

Os ydych yn cofrestru ar gyfer prydau ysgol am ddim, hyd yn oed os na fydd eich plentyn byth yn cael cinio ysgol, gallwch chi wneud y canlynol:

 • Arbed hyd at £400 y flwyddyn ar gyfer pob plentyn ysgol gynradd
 • Helpu eich ysgol ac ysgolion eraill ym Mhowys i elwa ar gyllid oherwydd eich bod wedi cofrestru
 • Gall cofrestru ar gyfer Prydau Ysgol am Ddim golygu eich bod yn gymwys am help a chymorth arall.

Mae cofrestru'n hawdd ac yn gyfrinachol ac nid oes rhaid i chi ddweud wrth yr ysgol.

Os yw eich plentyn yn penderfynu cael pryd o fwyd yn yr ysgol ar unrhyw ddiwrnod byddant yn cael y pryd o fwyd sydd ar gael i bawb.  Mae gan ysgolion Powys systemau sy'n golygu ei fod yn amhosib i ddisgyblion eraill wybod pwy sy'n cael prydau bwyd ysgol am ddim.

Pwy sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim?

I gael prydau ysgol am ddim yn ysgolion Powys, rhaid i'r rhieni/gofalwyr fod yn derbyn un o'r canlynol:

 1. Cymhorthdal Incwm
 2. Lwfans Ceisio Gwaith (yn seiliedig ar incwm)
 3. Os ydych yn Geisiwr Lloches ac yn cael cymorth dan y Ddeddf Lloches a Mewnfudo.
 4. Credyd Gwarantedig Pensiwn y Wladwriaeth
 5. Lwfans Cyflogaeth a Chymorth - yn seiliedig ar incwm.
 6. Credyd Treth Plant - cyn belled nad ydych yn cael swm am ofal plant wedi'i dalu gyda'ch Credyd Treth plant, neu'n derbyn Credyd Treth Gwaith. Mae'n rhaid i adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi fod wedi gweithio allan bod incwm eich aelwyd yn £16,190 y flwyddyn neu'n llai.
 7. Credyd Cynhwysol - cyhyd bod eich enillion blynyddol net yn £7400 neu'n llai.

Gallwch hefyd gael prydau ysgol am ddim os oes gennych hawl i daliad Credyd Treth Gwaith estynedig (run-on) am bedair wythnos ar ôl gorffen gweithio neu os ydych yn lleihau eich oriau gwaith i lai na 16 awr yr wythnos.

 

Sut i gofrestru

 1. Os ydych eisoes yn derbyn Budd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, nid oes angen i chi lenwi ffurflen.  Cysylltwch â ni a byddwn ni'n gwneud y gweddill i chi.
 2. Os ydych yn bwriadu gwneud cais am Fudd-dal Tai neu Ostyngiad Treth y Cyngor, gallwn ni wneud y trefniadau ar gyfer prydau ysgol am ddim a grant gwisg ysgol ar yr un pryd.
 3. Gallwch hefyd gofrestru am brydau ysgol am ddim a grantiau dillad ysgol trwy lenwi'r ffurflen syml isod a chlicio Anfon.

Llenwi'r ffurflen prydau ysgol Am Ddim a grant dillad ar-lein

 

Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad

Mae'r cynllun presennol ar gyfer y flwyddyn academaidd 20/21.  Nid yw'r cynllun grant ar gyfer y flwyddyn academaidd sy'n dechrau ym mis Medi 2021 wedi'i gyhoeddi eto gan Lywodraeth Cymru.

 

Byddwn yn ysgrifennu at ddysgwyr cymwys.  Os ydych wedi derbyn llythyr wrthym, dylech lenwi'r ffurflen gais isod.

Bydd plant sy'n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim yn gallu derbyn grant gan Lywodraeth Cymru wrth ddechrau:

 • dosbarth derbyn ysgol gynradd ym mis Medi 2020
 • Blwyddyn 3 ysgol gynradd ym mis Medi 2020
 • Blwyddyn 7 ysgol uwchradd ym mis Medi 2020
 • Blwyddyn 10 ysgol uwchradd ym mis Medi 2020
 • Disgyblion mewn ysgolion arbennig, canolfannau adnoddau anghenion arbennig ac unedau atgyfeirio disgyblion sy'n 4 neu 11 oed ym mis Medi 2020.

Bydd dysgwyr yn y categori isod hefyd yn gallu derbyn £125 y plentyn.

 • plant sy'n derbyn gofal ac o oed ysgol gorfodol ond rhaid iddynt fynd i ysgol ym Mhowys.

Bydd plant cymwys sy'n mynd i Flwyddyn 7 yn gallu derbyn hyd at £200 i helpu gyda chostau ychwanegol dechrau ysgol uwchradd.

Cafodd y cynllun ei estyn ym mis Mawrth 2021 i gynnwys y blynyddoedd canlynol:

 • Blwyddyn 1, Blwyddyn 5, Blwyddyn 8, Blwyddyn 9 a Blwyddyn 11 yr ysgol ym mis Medi 2020

£125 i bob disgybl cymwys.

 

Bydd staff Powys yn bwrw golwg dros y rhestr o bawb sy'n derbyn prydau ysgol am ddim i gadarnhau a yw bob plentyn yn gallu derbyn y grant.  Byddwn hefyd yn bwrw golwg dros  geisiadau newydd am brydau ysgol am ddim  i weld a ydynt yn gymwys.

Ni fydd pob plentyn sy'n derbyn prydau ysgol am ddim yn gallu derbyn y grant.

Os yw eich plentyn yn trosglwyddo i ysgol tu allan i Bowys, dylech wneud cais i'r awdurdod sy'n gyfrifol am yr ysgol honno.

Os ydych chi'n credu y gallwch hawlio prydau ysgol am ddim, ond nad ydych yn hawlio ar hyn o bryd, dylech lenwi  ffurflen gais am brydau ysgol am ddim yma.

Am ymholiadau eraill, ffoniwch  01597827462 (sylwch na fyddwn yn cymryd manylion banc dros y ffôn)

Bydd y gronfa'n talu am bethau megis gwisg ysgol, gwisg arall megis cit chwaraeon, cyfarpar ar gyfer teithiau allan o'r ysgol (gan gynnwys dysgu yn yr awyr agored) ac offer ar gyfer gweithgareddau o fewn y cwricwlwm megis dylunio a thechnoleg.

Cafodd y cynllun ei ehangu'n ddiweddar i gynnwys prynu offer TG, gliniadur a llechen yn unig lle nad yw'r ysgol yn gallu benthyg offer i'r teulu.

Cyhoeddwyd yr estyniad i'r cynllun presennol ar 5 Mawrth 2021 a bydd yn para tan ddiwedd Mehefin 2021.

Dim ond un grant fesul blwyddyn academaidd.

Peidiwch â llenwi'r ffurflen hon oni bai eich bod mewn grŵp blwyddyn cymwys ar gyfer y flwyddyn academaidd sy'n dod i ben ym mis Gorffennaf 2021.  Byddwn yn dechrau'r cynllun ar gyfer Medi  21 pan fydd y manylion wedi'u darparu gan Lywodraeth Cymru ar ddysgwyr cymwys a symiau.

 

Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad: Ffurflen Gais Grant Datblygu Disgyblion - Mynediad: Ffurflen Gais

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu