SYLWCH: Tarfu ar y gwasanaeth casglu sbwriel ac ailgylchu

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cymorth ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY)

Image of a woman reading with a child

 Mae plant a phobl ifanc yn dysgu ar wahanol gyflymder ac efallai bydd angen cymorth ychwanegol ar rai i gyflawni eu nodau a dyheuadau.

Efallai bydd gan y rheiny sy'n dysgu ar wahanol gyflymder na'u cyfoedion  anghenion dysgu ychwanegol.   Efallai bydd y rhain yn cael eu cyflwyno mewn un neu ragor o'r isod:

  • Darllen ac ysgrifennu neu fathemateg
  • Anawsterau emosiynol
  • Oedi yn eu datblygiad iaith
  • Anghenion corfforol neu feddygol neu anawsterau golwg a chlyw

I nifer o blant a phobl ifanc nid yw'r anghenion dysgu ychwanegol yma'n rhai difrifol neu gallant fod yn rhai dros dro, megis dysgu iaith newydd.  Fodd bynnag, i rai, mae'r heriau maen nhw'n eu hwynebu yn mynd i fod gyda hwy am gryn amser ac yn golygu bod angen i'r ysgol, rhieni, y plentyn/person ifanc a'r awdurdod lleol, (weithiau gydag asiantaethau eraill) weithio gyda'i gilydd i gynllunio, gweithredu ac adolygu unrhyw gymorth neu ddarpariaeth ychwanegol sydd ei angen arnyn nhw.  O fis Medi 2020 ymlaen bydd y cymorth ychwanegol hwn yn cael ei alw'n ddarpariaeth dysgu ychwanegol.

Mae gan holl ysgolion Powys ystod o wasanaethau cymorth fel eu bod yn gallu adnabod dysgwyr sy'n cael anhawster gyda'u dysgu ac yn darparu cymorth ychwanegol ar eu cyfer.

Cod Anghenion Dysgu Ychwanegol drafft

Mae Llywodraeth Cymru am glywed eich barn ar y cod anghenion dysgu ychwanegol (ADY) drafft a'r bwriad polisi ar gyfer nifer o reoliadau arfaethedig eraill.  I weld y dogfennau ymgynghori, ewch i'r ddolen isod.

Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y Cod drafft ar anghenion dysgu ychwanegol

 

Website accessibility checker icon    Mae'r dogfennau pdf ar y dudalen hon yn cydymffurfio â safonau hygyrchedd

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu