1. Logio Mewn / Cofrestru
  2. English
Close Icon
  1. Logio Mewn / Cofrestru
Hysbysiad:Taliadau am gasglu gwastraff swmpus i godi
Darllen mwy

Cydraddoldeb a thegwch yn y cyngor

Mae gennym Gynllun Cydraddoldeb Strategol i sicrhau ein bod yn diwallu anghenion pawb ac er mwyn ein helpu i fynd i'r afael ag anfanteision. Mabwysiadwyd y cynllun yn 2016 a bydd yn destun adolygiad blynyddol.

Ynddo mae'r Awdurod yn amlinellu sut y bydd yn hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn ystod y pedair blynedd nesaf, rhai o'r camau ymarferol y byddwn yn eu cymryd i sicrhau bod ein hymrwymiadau ar waith, pwysigrwydd y data, sut y byddwn yn monitro ein perfformiad ac effeithiolrwdd y Cynllun Strategol yma.

Mae'r cynllun yn manylu ar saith amcan gwella. Dyma'r saith peth bydd y Cyngor yn canolbwyntio ar eu gwella rhwng  2016 a 2020.

Lawr lwytho'r cynllun

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018-2020 diweddariad [1001KB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2020 diweddariad [1MB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 [897KB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 - Asesiad Effaith [708KB]

Os hoffech gael y ddogfen hon mewn print bras, Braille, mewn ffurf Hawdd ei ddarllen neu ffurf clywedol, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

 

Papurau a ddefnyddiwyd i lunio'r Cynllun Cydraddoledeb Strategol 16-20

Ystyriwyd amrediad o bapurau a thystiolaeth yn ofalus wrth benderfynu ar yr amcanion allweddol.

YMGYNGHORIAD AML-ASIANTAETH  

COMISIWN CYDRADDOLDEB A HAWLIAU DYNOL

 

 

Adroddiad Monitro Blynyddol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad blynyddol bob blwyddyn sy'n dangos cynnydd ar draws ein holl waith cydraddoldeb.

Monitro Blynyddol CCS 2017-18

Monitro Blynyddol CCS 2016-17

CCS Adroddiad Monitro 2015-16

CCS Adroddiad Monitro 2014-15 [758KB]

CCS Adroddiad Monitro 2013-14 [1MB]

CCS Adroddiad Monitro 2012-13 [260KB]

 

Cynlluniau Blaenorol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 12-16 [9MB]

 

 

Asesiad Effaith

Yn 2016 gyda dyfodiad y Ddeddf Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol fe wnaethon ni integreiddio'r gofynion o ran asesiadau effaith a chreu pecyn offer ymarferol. Mae'r pecyn offer wedi ymgorffori'r  gofynion deddfwriaethol canlynol:  Cyddraddoldebau, Gweledigaeth a Blaenoriaethau Strategol y Cyngor, y Gymraeg, Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygu Cynaliadwy, Rheoli Risg, Diogelu ac egwyddorion a chanllawiau craidd eraill.  
Bydd y pecyn offer yma'n hwyluso gwell penderfyniadau, ar sail tystiolaeth, sy'n ystyriol o'r oblygiadau ehangach i'r gwasanaeth, y cyngor a chymunedau ym Mhowys. Bydd yn dangos bod y cyngor wedi rhoi'r sylw dyledus i'r gofynion corfforaethol, deddfwriaethol  a rheoleiddio sydd arno.  

 

 

Adroddiad gorfodol bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Mae'r cyngor yn credu mewn creu gweithlu amrywiol sy'n gytbwys o ran rhywedd ac yn adlewyrchu'r trigolion a'r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Mae gennym fwlch cyflog cymedrig o 10.72% rhwng y rhywiau (cyfartaledd) a bwlch cyflog canolrifol (canol) o 10.22% rhwng y rhywiau.

R ydym yn credu mewn cyfleoedd swyddi i bawb, waeth beth fo'u rhywedd, a byddwn yn ein herio ein hunain i fod yn fwy cynhwysol fel sefydliad cyhoeddus. Rydym yn awyddus i greu diwylliant sy'n wirioneddol gynhwysol ac i fod yn onest am y problemau rydym ni ac eraill yn eu hwynebu yn ein gwaith o ddydd i ddydd.

Rydym wedi ymrwymo i ddulliau asesu trylwyr ar sail cymhwysedd sy'n scirhau bod pob penodiad a dyrchafiad mewnol yn cael ei wneud ar sail teilyngdod yn unig, o'u cymharu â meini prawf gwrthrychol ac anwahaniaethol.

Mae llawer i'w wneud o hyd, ac mae ein hadroddiad yn dwyn sylw at raddfa'r her a wynebwn. Fodd bynnag, mae'r cyngor wedi ymrwymo'n llwyr i gau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau.

Mean_gender_pay__Welsh_
Os oes gennych gwyn am unrhyw fater cydraddoldeb (cefndir ethnig, hil, rhyw, oed, anabledd, crefydd/credoau, tueddiadau rhywiol neu iaith), defnyddiwch ein ffurflen Gwyno ond rhowch wybod i ni fod yn gwyn yn ymwneud â mater cydraddoldeb.

 

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu