Toglo gwelededd dewislen symudol

Gwybodaeth i rieni a gofalwyr ynglŷn â darpariaeth 10 awr wedi'i hariannu ar gyfer plant 3 a 4 oed

Nid yr'r gwasanaeth ysgolion ond yn ymateb i dderbyniadau ar gyfer darpariaeth dan nawdd plant 3 a 4 oed (cyn-ysgol) felly dim ond mewn perthynas a'r awr o ddarpariaeth a ariennir ar gyfer disgyblion 3 a 4 oed y mae'r wybodaeth ganlynol yn cael el darparu.  Am wybodaeth am yr ymweliad gofal plant 20 awr.   yma

Mae Llywodraeth Cymru'n ariannu'r Awdurdod Lleol I sicrhau bod pob plentyn yng Nghymru yn cael mynediad i Addysg Blynyddoedd Cynnar rhan amser am ddim o ddechrau'r tymor yn dilyn pen-blwydd y plentyn yn dair oed. Gall pob plentyn sy'n gymwys dderbyn o leiaf 12.5 awr yr wythnos o Addysg Blynyddoedd Cynnar wedi'i hariannu os byddan nhw'n defnyddio lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo a'i ariannu.

Bydd plant sy'n gymwys ar gyfer addysg rhan amser am ddim yn derbyn lle wedi'i ariannu dim ond os ân nhw i leoliad addysgol cyn-ysgol cymeradwy wedi ei ariannu.

Mae'r gwybodaeth isod yn dangos pryd bydd eich plentyn yn dod yn gymwys i dderbyn hyd at 5 tymor o ddarpariaeth ran-amser cyn ysgol wedi'i ariannu:

 • 1 Ebrill a 31 Awst - Dechrau'r tymor ar neu ar ôl 1 Medi
 • 1 Medi a 31 Rhagfyr - Dechrau'r tymor ar neu ar ôl 1 Ionawr
 • 1 Ionawr a 31 Mawrth - Dechrau'r tymor ar neu ar ôl 1 Ebrill

Nid oes modd cael mynediad i addysg blynyddoedd cynnar oni bai fod y lleoliad wedi'i gymeradwyo fel darparwr sy'n cael ei gyllido gan Gyngor Sir Powys. Mae'r darparwyr yn cynnwys cylchoedd chwarae, Cylch Meithrin, meithrinfeydd dydd a lleoliadau mewn ysgolion.

Mae'r gweithgareddau wedi'u seilio ar egwyddorion y Cyfnod Sylfaen ac maent yn cynnig dysgu o safon uchel trwy brofiad. Bydd y dysgu'n anffurfiol ac yn briodol i oed a datblygiad y plentyn.

Bydd pob lleoliad sydd wedi'i gymeradwyo fel darparwr addysg blynyddoedd cynnar wedi'i ariannu yn cael ei fonitro gan Dîm Cyfnod Sylfaen Powys, Arolygiaeth Safonau Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) ac Arolygiaeth EM (Estyn).

Caiff rhieni neu ofalwyr wneud cais am le rhan amser, yn y bore neu'r prynhawn, mewn lleoliad cofrestredig, cymeradwy cyn ysgol a ariennir ar gyfer plant a gafodd eu geni rhwng 1 Medi 2021 a 31 Awst 2022. Rydym yn derbyn plant deirgwaith y flwyddyn: ym mis Ionawr, Ebrill a Medi. Mae'r dyddiadau derbyn yn dilyn dyddiadau tymor yr ysgol. Gallwch weld y dyddiadau hyn:   Dyddiadau'r Tymhorau Ysgol

Yr amserlen ar gyfer y cylch derbyn cyn-ysgol ar gyfer tymor yr haf 2025, tymor yr Hydref 2025 a thymor y gwanwyn 2025 yw:

 • Cylch derbyn cyn ysgol yn agor - Dydd Gwener, 31 Mawrth 2024
 • Dyddiad cau y cylch derbyn cyn ysgol - Dydd Sul, 31 Mawrth 2024
 • Cylch derbyn cyn-ysgol Dyddiad cynnig - Dydd Llun, 30 Medi 2024

Gall rhieni/gofalwyr wneud cais am sesiynau ar gyfer eu plentyn mewn 2 leoliad os dymunant, fodd bynnag dim ond am 10 awr o addysg a ariennir yr wythnos y mae gan y plentyn, felly cofiwch fod rhai lleoliadau'n cynnig 5 sesiwn 2 awr yr wythnos a bod eraill yn cynnig 4 x o sesiynau awr 2.5 yr wythnos.  Dim ond os bydd y rhiant/gofalwr yn dymuno i'w blentyn fynychu sesiynau mewn ail leoliad y dylid cwblhau'r adran dewis 2il ar y ffurflen gais.

Dylech lenwi ffurflen gais ar-lein erbyn dydd Iau, 31 Mawrth 2024 . Ar ôl i ni rannu lleoedd, byddwn yn anfon e-bost atoch yn gofyn i chi lanlwytho copi electronig o dystysgrif eni'r plentyn. Bydd ffurflenni a dderbynnir ar ôl dydd Iau, 31 Mawrth 2024 yn 'Geisiadau Hwyr' ac o ganlyniad i hyn efallai na chaiff eich plentyn le yn y lleoliad(-au) neu'r sesiynau y dymunech. Mae'r ffurflen Dewis Rhieni ar gyfer Addysg y Blynyddoedd Cynnar a ariennir ar gael i'w lawrlwytho o Gwneud Cais am Le Mewn Ysgol

Am fanylion ymweliad lleoliadau cyn-ysgol Powys yma: Addysg wedi'i chyllido yn y Blynyddoedd Cynnar.

Byddwn yn rhannu lleoedd hyd at nifer cofrestredig y lleoliad. Os ydym yn derbyn mwy o geisiadau na'r lleoedd sydd ar gael byddwn yn defnyddio'r meini prawf canlynol i roi lleoedd.

Bydd gan ddisgyblion sydd â datganiad o anghenion addysgol arbennig, sy'n enwi lleoliad cyn-ysgol penodol y dylai'r plentyn ei fynychu oherwydd mai'r lleoliad cyn-ysgol penodol hwnnw a'i gyfleusterau yw'r ffordd orau o ddiwallu eu hanghenion, gael lle yn awtomatig.

 • Plant sy'n derbyn gofal, neu blant a fu'n derbyn gofal (bydd rhaid inni weld tystiolaeth o hyn gyda'r ffurflen gais).
 • Y lleoliad agosaf i breswylfa arferol plentyn (man preswylio arferol yw preswylfa'r rhiant/gofalwr sy'n derbyn y budd-dal plant ar gyfer y disgybl. (Mae hyn hefyd yn wir pan fo plentyn yn byw gyda rhiant/gofalwyr gyda chyfrifoldeb ar y cyd am ran o wythnos), gyda brawd neu chwaer yn mynychu'r lleoliad ar yr adeg y bydd y plentyn yn dechrau yn y lleoliad. Os yw lleoliad wedi'i leoli o fewn campws ysgol, rhoddir ystyriaeth, os yn bosibl, os yw brawd neu chwaer yn mynychu'r ysgol pan fydd y plentyn yn dechrau yn y lleoliad, ar yr amod bod y lle arferol neu'r man preswylio yn nalgylch yr ysgol. (Mae brawd neu chwaer yn cynnwys hanner brodyr a chwiorydd, brodyr a chwiorydd, plant a fabwysiadwyd, neu blant a oedd yn arfer derbyn gofal oedd yn byw ar yr un aelwyd.)
 • Y lleoliad agosaf at fan preswylio arferol y plentyn.
 • Yn byw y tu allan i ddalgylch y lleoliad gyda ** brawd neu chwaer yn mynychu'r lleoliad ar yr adeg y bydd y plentyn yn dechrau yn y lleoliad.  Os bydd lleoliad wedi'i leoli o fewn campws ysgol, rhoddir ystyriaeth, os yn bosibl, os yw brawd neu chwaer yn mynychu'r ysgol pan fydd y plentyn yn dechrau yn y lleoliad. 
 • Yn byw y tu allan i ddalgylch y lleoliad.

Er y rhoddir ystyriaeth i blant sy'n mynychu gofal dydd llawn mewn lleoliad, neu sy'n mynychu lleoliad dechrau'n deg ar adeg gwneud y cais, nid oes sicrwydd y bydd y plant hynny yn sicrhau lle yn y lleoliad hwnnw ar gyfer darpariaeth addysg a ariannir yn y blynyddoedd cynnar.  Os nad yw'r awdurdod yn gallu cynnig sesiwn/AU i'r plentyn yn y lleoliad/dewisiadau a ffefrir, cynigir darpariaeth arall.

RHAID I LEOLIADAU GOFIO PAN FYDDANT YN DYRANNU LLEOEDD GOFAL PLANT I FABANOD A PHLANT BACH EU BOD YN YSTYRIED EU RHIF LLEOLIAD A ARIANNWYD (Y RHIF A BENNIR GAN YR AWDURDOD LLEOL (ALL) AC NID RHIF COFRESTRU'r CIW), GAN NA FYDD YR AWDURDOD OND YN DYRANNU LLEOEDD HYD AT Y RHIF HWNNW.

Ceisiadau Hwyr

Bydd ceisiadau hwyr, a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau, yn cael eu hystyried dim ond os oes rhesymau eithriadol pam na all yr ymgeisydd wneud cais ar amser. Gall hyn ddigwydd os yw'r teulu wedi symud i'r all rhwng y dyddiad cau a'r dyddiad cynnig (os bydd angen tystiolaeth o'r newid cyfeiriad) neu os oes rhesymau eithriadol eraill sy'n atal y teulu rhag ymgeisio ar amser. Rhaid cynnwys y rhesymau dros geisiadau hwyr yn ysgrifenedig gyda'r cais gan ymgorffori unrhyw ddogfennau/datganiadau ategol priodol.

Bydd yr holl geisiadau hwyr nad ydynt yn cael eu hystyried yn eithriadau yn cael eu trafod ar ôl y rhai a wnaeth eu cais ar yr adeg gywir.  Gallai hyn olygu na chynigir lle i blentyn, neu y gofynnir am yr holl sesiynau, yn ei ddewis o leoliad/AU.  Fodd bynnag, bydd yr awdurdod yn dyrannu lle/sesiynau i'r plentyn mewn lleoliad arall.

Os bydd rhiant/gofalwr am newid y sesiynau y mae'n dymuno i'w plentyn eu mynychu mewn lleoliad, gallant ei drafod gyda'r lleoliad, yn y lle cyntaf, er mwyn gweld a allai fod yn bosibl cael sesiwn/sesiynau amgen/ychwanegol, fodd bynnag, bydd angen i ffurflen ragnodedig gael ei gwblhau yn amlinellu'r newidiadau.  Mae copi o'r ffurflen ar gael naill ai gan y lleoliad neu gan y tîm derbyn, a dylid ei dychwelyd i preschooladmissions@powys.gov.uk er mwyn gallu ystyried y cais.  Ni all plentyn newid ei sesiynau hyd nes y derbynnir cadarnhad gan y tîm derbyn. Lle y bo'n bosibl, gall rhieni/gofalwyr dalu am le i'w plentyn fynychu lleoliad, cyn belled ag y bo un ar gael, fodd bynnag, byddai gofyn i'r plentyn roi'r gorau i'r lle hwn os bydd angen i blentyn wneud cais am le wedi'i ariannu yn y lleoliad.

Os nad yw plentyn yn cychwyn mewn lleoliad, neu os nad yw'n mynychu'r lleoliad am 10 diwrnod yn olynol ac nad yw'r rhiant/gofalwr wedi cysylltu â'r arweinydd lleoliad gyda rheswm am yr absenoldeb, bydd yr awdurdod yn tynnu'r lle yn ôl.  Nid yw lleoedd yn cael eu dal am fwy nag un mis oni bai bod y lle wedi ei gymryd i fyny oherwydd profedigaeth, neu salwch/damwain ddifrifol i'r plentyn neu riant/gofalwr. (Efallai y bydd angen darparu tystiolaeth i gefnogi'ch achos.)

Os bydd lle plentyn yn cael ei dynnu'n ôl gan yr awdurdod a bod y rhiant/gofalwr yn dymuno i'r plentyn fynychu lleoliad addysg a ariennir yn gynnar yn y blynyddoedd cynnar ar unrhyw adeg yn y dyfodol, rhaid cwblhau dewis rhieni ar gyfer addysg a ariennir gan y blynyddoedd cynnar (darpariaeth 3 a 4 oed) a dychwelyd i'r tîm derbyn yn Neuadd Sir Powys.

MAE RHEOLAU LLYWODRAETH CYMRU MEWN PERTHYNAS Â DARPARIAETH CYN YSGOL YN DWEUD OS NAD YW PLENTYN YN LLWYDDO I GAEL LLE MEWN LLEOLIAD CYN-YSGOL, NID OES HAWL APELIO. HEFYD NID YW CAEL LLE MEWN LLEOLIAD CYN YSGOL YN SICRHAU LLE MEWN DOSBARTH DERBYN MEWN YSGOL GYNRADD. MAE ANGEN INNI DDERBYN CAIS AR WAHÂN AM LE MEWN DOSBARTH DERBYN MEWN YSGOL GYNRADD.