SYLWCH: Diweddariad am ysgolion Powys

Read more about Gweld yr hysbysiadau llawn

Cydraddoldeb a thegwch yn y cyngor

Eleni, am y tro cyntaf, rydym wedi cynnwys ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol yn ein Gweledigaeth 2025:  Cynllun Gwella Corfforaethol Cyngor Sir Powys..  Yn y gorffennol cyhoeddwyd ein hamcanion cydraddoldeb ar wahân yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol.  Drwy gyfuno ein cynlluniau, rydyn eisiau sicrhau bod ein hamcanion cydraddoldeb yn dod yn rhan annatod o gyflawni canlyniadau Gweledigaeth 2025.

Fel Cyngor, rydyn ni wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth ac i wella gwasanaethau ac arferion cyflogaeth i ateb gwahanol anghenion ein preswylwyr a'n staff cyflogedig. 

Drwy wneud hyn ein nod yw cyfrannu at wella canlyniadau i'r bobl sy'n profi anfantais mewn bywyd.

Yn 2019-20 rydyn ni wedi ymgysylltu â'n preswylwyr ac wedi adolygu heriau lleol a chenedlaethol i weld a yw ein hamcanion presennol yn dal i fod yn berthnasol neu a oes angen rhoi ffocws ar flaenoriaethau newydd am y pedair blynedd nesaf.   Ar ôl adolygu'r heriau presennol, penderfynwyd canolbwyntio ar y chwe amcan cydraddoldeb newydd canlynol:-

 • Erbyn 2024 byddwn yn sicrhau bod gan bobl ag anabledd gyfle gwell i gael galwedigaeth werth chweil, gan gynnwys cyflogaeth gyflogedig.
 • Erbyn 2024 byddwn yn creu cyfle cyfartal i'n holl staff ac yn gweithredu i gau'r bwlch cyflog.  
 • Erbyn 2024, byddwn yn sicrhau bod mwy o gartrefi hygyrch, cartrefi wedi eu haddasu a chartrefi am oes ar gael, sy'n darparu llety addas a chynaliadwy i genedlaethau'r dyfodol 
 • Erbyn 2024 byddwn yn helpu pobl i dderbyn y cymorth sydd ei angen arnynt i atal digartrefedd
 • Erbyn 2024 byddwn yn gwella cyfleoedd a chanlyniadau plant sy'n byw mewn tlodi. 
 • Erbyn 2024 byddwn yn gwella cyfleoedd i breswylwyr a chymunedau ddod yn fwy digidol-gynhwysol, er mwyn cael mynediad hawdd at y gwasanaethau sydd ei angen arnynt ac i chwarae rhan lawn mewn bywyd bob dydd.

Gallwch weld y cynllun a'i amcanion cydraddoldeb trwy glicio yma..

 

Os hoffech gael y ddogfen hon mewn print bras, Braille, mewn ffurf Hawdd ei ddarllen neu ffurf clywedol, cysylltwch â ni trwy ddefnyddio'r manylion cyswllt ar y dudalen hon.

 

 

Adroddiad Monitro Blynyddol

Rydym yn cyhoeddi adroddiad blynyddol bob blwyddyn sy'n dangos cynnydd ar draws ein holl waith cydraddoldeb.

Monitro Blynyddol CCS 2019-20

Monitro Blynyddol CCS 2018-19

Monitro Blynyddol CCS 2017-18

Monitro Blynyddol CCS 2016-17

CCS Adroddiad Monitro 2015-16

CCS Adroddiad Monitro 2014-15 [758KB]

CCS Adroddiad Monitro 2013-14 [1MB]

CCS Adroddiad Monitro 2012-13 [260KB]

 

Cynlluniau Blaenorol

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2019-2020 diweddariad [1MB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2018-2020 diweddariad [1MB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2017-2020 diweddariad [1MB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 [897KB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 - Asesiad Effaith [708KB]

Cynllun Cydraddoldeb Strategol 12-16 [9MB]

 

Asesiad Effaith

Yn 2016 gyda dyfodiad y Ddeddf Lles a Chenedlaethau'r Dyfodol fe wnaethon ni integreiddio'r gofynion o ran asesiadau effaith a chreu pecyn offer ymarferol. Mae'r pecyn offer wedi ymgorffori'r  gofynion deddfwriaethol canlynol: 

 • Cyddraddoldebau,
 • Gweledigaeth a Blaenoriaethau Strategol y Cyngor,
 • y Gymraeg,
 • Cenedlaethau'r Dyfodol a Datblygu Cynaliadwy,
 • Rheoli Risg, Diogelu ac
 • egwyddorion a chanllawiau craidd eraill.  

Bydd y pecyn offer yma'n hwyluso gwell penderfyniadau, ar sail tystiolaeth, sy'n ystyriol o'r oblygiadau ehangach i'r gwasanaeth, y cyngor a chymunedau ym Mhowys. Bydd yn dangos bod y cyngor wedi rhoi'r sylw dyledus i'r gofynion corfforaethol, deddfwriaethol  a rheoleiddio sydd arno.  

 

 

Adroddiadau gorfodol bwlch cyflog rhwng y rhywiau

Cynllun Gweithredu ynghylch Tâl Rhywedd 2019-20 [113KB]

2018

2017

 

Os oes gennych gwyn am unrhyw fater cydraddoldeb (cefndir ethnig, hil, rhyw, oed, anabledd, crefydd/credoau, tueddiadau rhywiol neu iaith), defnyddiwch ein ffurflen Gwyno ond rhowch wybod i ni fod yn gwyn yn ymwneud â mater cydraddoldeb.

Tudalennau defnyddiol

Rhannwch y dudalen hon

Facebook icon Twitter icon Eicon e-bost

Argraffu

Eicon argraffu