gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Hysbysiad: Gweledigaeth ar gyfer y Dyfodol - rydym eisiau eich barn

Ailgylchu Masnachol

Commercial waste icon

Oherwydd y nifer fawr o alwadau rydym yn derbyn ar hyn o bryd, byddai'n ddoeth i chi fynd i'ch porth Ailgylchu Masnachol (cliciwch 'Rheoli Fy Nghyfrif' isod) yn y lle cyntaf i ateb unrhyw gwestiynau.

Os ydych chi'n ddefnyddiwr newydd i'r porth, defnyddiwch ein canllaw cam wrth gam (PDF) [521KB] i'ch helpu i ddechrau arni.

Os nad yw eich cwestiwn yn un brys, e-bostiwchcommercial.recycling@powys.gov.uka byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl. 

Am ymholiadau brys, ffoniwch 01597 810829, ond cofiwch efallai bydd angen i chi aros am gryn amser ar y ffôn, neu gallwch adael neges ac fe fyddwn yn eich ffonio chi nôl.

Gallwch nawr reoli eich cyfrif Ailgylchu Masnachol ar-lein. Ewch i'r wefan nawr a chysylltu eich cyfrif i ddefnyddio amrywiaeth o nodweddion hunanwasanaeth.

Angen help? Cysylltwch â commercial.recycling@powys.gov.uk / 01597 810829 

Cwsmeriaid newydd - gofyn am bris Ailgylchu Masnachol - Cwsmer Newydd  Rheoli fy nghyfrif Ailgylchu Masnachol - Gorolwg o'r Cyfrif 

Gweithio gyda busnesau ym Mhowys

Yn unol â'r gyfraith, mae dyletswydd gofal gan bob busnes, sefydliad/mudiad ac elusen, i sicrhau eu bod yn gwaredu â'u gwastraff yn gywir. Mae Ailgylchu Masnachol Powys yn cydymffurfio â'r holl ddeddfwriaeth amgylcheddol, ac eisoes yn helpu dros 1,000 o fusnesau, ysgolion, a digwyddiadau i wneud eu rhan dros yr amgylchedd, gan gynnig gwasanaeth casglu gwastraff a deunyddiau ailgylchu cost effeithiol i weddu i'ch anghenion.

Ein gwasanaeth

Gall Ailgylchu Masnachol Powys gynnig gwasanaeth pwrpasol i ddiwallu eich anghenion, boed os oes gennych fwthyn gwyliau bychan, eich bod yn cynnal digwyddiad megis sioe amaethyddol, eich bod yn siop bentref neu fwyty mawr ... mae gennym rywbeth i weddu i bawb.

Image of the full range of Commercial recycling bins
Mae'r opsiynau yn amrywio o flychau ailgylchu bychain hyd at finiau mawr gyda chynhwysedd o 1100 litr.

Bwyd: Cadi bwyd, 180litr
Papur a Cherdyn: Blychau bach, 240litr, 360litr, 660litr, 1100litr
Plastig a Chaniau: Blychau bach, 240litr, 660litr, 1100litr
Gwydr: Blychau bach, 240litr
Gwastraff Gardd: 240litr
Gwastraff nad oes modd ei ailgylchu: Sachau gwastraff, 180litr, 360litr, 660litr


Gellir cloi'r rhan fwyaf o gynhwysyddion ac fe fyddant yn cael eu dosbarthu i'ch eiddo a'u gwagio ar sail fydd yn cael ei gytuno. Am ragor o wybodaeth ar feintiau a dewisiadau, rhowch alwad i ni.

Nid ydym yn casglu eitemau swmpus gan gwsmeriaid busnes. Am ragor o wybodaeth am gontractwyr gwastraff lleol, edrychwch yn yr Yellow Pages.

Pryd ydym ni'n casglu?

Gallwn gyflwyno amrywiaeth o opsiynau i gasglu gwastraff a deunyddiau ailgylchu. Cysylltwch â ni i drafod pecyn sy'n gweddu i chi.

O fis Ebrill 2022 ni fyddwn yn cynnig casgliadau gwastraff gweddilliol (gwastraff na ellir ei ailgylchu) bob wythnos. Gallwch ddysgu mwy trwy ddarllen ein tudalen Cwestiynau Cyffredin.

A yw'r taliadau gwastraff wedi eu cynnwys o fewn trethi busnes?

Na, nid yw taliadau gwastraff wedi'u cynnwys yn eich trethi busnes. Mae'r math o wastraff a'r cyfanswm a gynhyrchir gan bob busnes, sefydliad/mudiad neu elusen yn amrywio'n enfawr, felly fe fyddai tâl cyffredinol i waredu â gwastraff a phrosesu deunyddiau ailgylchu yn annheg. Gallwn gyflwyno gwasanaeth pwrpasol a dyfynbrisiau unigol, felly dewch i gysylltiad i drafod hyn yn fanylach.

Beth mae'r taliadau Ailgylchu Masnachol yn eu cynnwys?

Mae'r taliadau yn cynnwys:

  • Pob cynhwysydd, ar gyfer hyd eich contract
  • Casgliadau rheolaidd
  • Gwaredu â gwastraff, gan gynnwys treth tirlenwi
  • Prosesu deunyddiau i'w hailgylchu
  • Yr holl waith i weinyddu contractau, y gwaith papur a'r dogfennau dyletswydd gofal.

Rheoli eich gwastraff

Yn unol â'r gyfraith, mae dyletswydd gofal gan bob busnes, sefydliad/mudiad ac elusen, i sicrhau fod eu gwastraff a deunyddiau ailgylchu yn cael eu prosesu'n gywir.

Mae deddfwriaeth amgylcheddol yn newid yn rheolaidd, ac mae'n bwysig sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r gyfraith. Gallwn helpu trwy gynnig gwasanaethau pwrpasol, cost effeithiol ac effeithlon i fusnesau i sicrhau eich bod yn trin ac yn prosesu gwastraff a deunyddiau ailgylchu yn gyfreithlon.

Trwy weithio gyda'n cwsmeriaid, gallwn sicrhau eich bod yn cydymffurfio â'r rheoliadau tra'n gwneud eich rhan dros yr amgylchedd trwy ailgylchu cymaint ag sy'n bosibl.

Fel busnes, sefydliad/mudiad neu elusen, mae'n bwysig gwybod yr hyn y gallwch ac na allwch ei wneud gyda'ch gwastraff i gydymffurfio gyda'r rheoliadau. Dyma ychydig o awgrymiadau defnyddiol i'w cadw mewn cof:

Gwnewchddefnydd o gwmni rheoli gwastraff sydd â thrwydded addas, megis Ailgylchu Masnachol Powys, i brosesu eich gwastraff a deunyddiau ailgylchu yn gyfreithlon.

Gofynnwchbob tro i weld trwydded cludwr gwastraff y cwmni rheoli gwastraff cyn arwyddo contract. Gallwch gysylltu hefyd gyda Chyfoeth Naturiol Cymru i wirio fod y cwmni rheoli gwastraff a ddewiswyd gennych chi wedi'i gofrestru i symud a phrosesu gwastraff a deunyddiau ailgylchu masnachol.

Sicrhewcheich bod yn cael nodyn trosglwyddo gwastraff bob tro ar gyfer eich gwastraff a'ch deunyddiau ailgylchu gan ei gadw'n ddiogel am isafswm o ddwy flynedd.

Peidiwchâ gadael i unrhyw un fynd â'ch sbwriel a'ch deunyddiau ailgylchu ymaith oni bai eich bod wedi gwirio eu bod yn gludwr gwastraff cofrestredig a bod eich gwastraff yn cael ei gludo i safle a drwyddedir i dderbyn gwastraff masnachol - fe fyddwch yn wynebu dirwy.

Peidiwchâ defnyddio Canolfannau Ailgylchu Gwastraff a Deunyddiau Ailgylchu o'r Cartref neu Safleoedd Ailgylchu Cymunedol heb drwydded ailgylchu masnachol.

Peidiwchâ storio eich gwastraff na deunyddiau ailgylchu ar dir cyhoeddus neu ar y briffordd heb ganiatâd Cyngor Sir Powys.

Peidiwchâ llosgi unrhyw wastraff na deunyddiau ailgylchu sydd gennych chi heb drwydded oddi wrth Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cysylltu â ni

Os ydych chi angen bin neu focsys newydd, am brynu mwy o sachau gwastraff neu am gael archwiliad gwastraff am ddim a dyfynbris heb ymrwymiad, cysylltwch â ni - byddem yn barod i helpu. 

Cysylltiadau

Rhowch sylwadau am dudalen yma