gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Partneriaeth Flaengar Powys

Cymunedau cysylltiedig

Ym Mhowys mae angen system drafnidiaeth a chyfathrebu cydgysylltiedig, cynaliadwy a fforddiadwy, sy'n cysylltu pobl a chymunedau yn y ffordd gywir.

Byddwn yn cydlynu gyda darparwyr cludiant eraill i sicrhau ein bod yn cynnig gwasanaethau cydgysylltiedig sy'n galluogi cyfnewidfeydd corfforol rhwydd ac amserlenni cydgysylltiedig.

Byddwn yn adolygu strategaethau caffael y Cyngor i sicrhau fod cludiant cymunedol, fel y cynllun sy'n cael ei redeg gan PAVO, yn derbyn triniaeth deg, a phwyso ar gyfer llais cryf ar ran teithwyr wrth gyflenwi gwasanaethau.

Byddwn yn buddsoddi yn y rhwydwaith Teithio Llesol i ddarparu dewisiadau amgen diogel i deithio mewn cerbyd, ac yn gweithio i sicrhau y caiff hawliau tramwy cyhoeddus eu cynnal a'u cadw a'u harwyddbostio mewn ffordd briodol.

Rydym yn cefnogi'r ymgyrch am danwydd trafnidiaeth carbon isel, gan gynnwys cyflwyno bysiau trydan, symud nwyddau o'r ffyrdd i'r rheilffyrdd a chynlluniau ceir trydan sy'n eiddo i'r gymuned sy'n golygu y bydd y broses o bontio i gerbydau trydan yn fwy fforddiadwy.

Mae cynnal a chadw ein ffyrdd mewn ffordd briodol yn greiddiol i gysylltedd da a diogel. Byddwn yn adolygu ein rhaglen cynnal a chadw ffyrdd i gael hyd i atebion gwell o gynnal a chadw llawer o'n ffyrdd sy'n dirywio.

Mae cysylltedd band eang yn hanfodol i alluogi pobl i barhau i weithio a byw mewn cymunedau gwledig. Byddwn yn annog buddsoddiad mewn band eang gwell ledled Powys.