gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Partneriaeth Flaengar Powys

Cyngor Democrataidd ac Agored

Byddwn yn cydweithio i newid diwylliant y Cyngor er mwyn i drigolion a chymunedau feithrin hyder eto yn ein sefydliadau democrataidd. Byddwn yn sicrhau fod trigolion a chymunedau wrth galon popeth a wnawn, ac yn gweithio er budd pennaf Powys.

Yn lle osgoi ymgysylltiad uniongyrchol gyda phobl leol, byddwn yn croesawu hynny.  Bydd Cynghorwyr y wardiau a Chynghorau Tref a Chymuned yn cael eu diweddaru'n llawn am gynlluniau sy'n cael eu datblygu ar gyfer eu hardaloedd nhw ar ddechrau'r broses, pan fydd gwybodaeth leol yn gallu arwain at benderfyniadau gwell, yn hytrach nag ôl-ystyriaeth wrth baratoi adroddiad ar gyfer y Cabinet.

Byddwn yn gwella'r ffordd y mae Cyngor Powys yn gweithio gyda Chynghorau Tref a Chymuned.  Byddwn yn sicrhau y gall pob Cyngor Tref a Chymuned, pe dymunir, gwrdd ar-lein gydag aelod o Gabinet Cyngor Powys o leiaf unwaith y flwyddyn i rannu pryderon a phroblemau.

Byddwn yn hyrwyddo cyfranogiad y cyhoedd mewn cyfarfodydd y Cyngor ar-lein ac yn treialu sesiwn cwestiynau ar-lein i'r cyhoedd gydag Aelodau'r Cabinet.

Yn unol â deddfwriaeth ddiweddar, byddwn yn cychwyn y broses ymgynghori cyhoeddus mewn perthynas ag a ddylai'r Cyngor gynnig cynnal yr etholiadau nesaf i Gyngor Powys yn 2027 ar sail Pleidlais Sengl Drosglwyddadwy a rhoi cyfle i'r Cyngor drafod a phleidleisio ar yr opsiwn hwnnw.

Mae gan bawb ran i'w chwarae, ac nid oes gan unrhyw un fonopoli o ran syniadau da.  Byddwn yn cynnwys pob Cynghorydd yn ein cynlluniau, ac yn gweithio mewn partneriaeth gyda Chynghorwyr sydd â diddordeb ac sy'n awyddus i'n helpu i symud Powys ymlaen.