gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gweld rhybudd llawn

Rhybudd: Ymyrraeth i gasgliadau gwastraff ac ailgylchu

Crynodeb Gweithredol Asesiad Digonolrwydd Chwarae Powys 2022

Y ffordd ymlaen

Nodir isod Gynllun Gweithredu Powys sy'n adnabod themâu blaenoriaeth y tair blynedd nesaf - wedi eu gwahanu'n gynlluniau blynyddol. Mae'r cynllun wedi'i oleuo gan dystiolaeth o'r diffygion, gyda chamau gweithredu wedi eu hadnabod ar gyfer pob maes a aseswyd i fod yn oren neu'n goch ac sydd felly angen eu gwella, a hefyd gan adborth gan wasanaethau a phartneriaid a gyfrannodd i'r Asesiad.

 

Cam Gweithredu / Blaenoriaethau

Pryd

Targedau

Cysylltiadau i Faterion

1

Partneriaid, gwasanaethau, rhanddeiliaid, sefydliadau a swyddogion dylanwadol i gydnabod pwysigrwydd chwaraeon ac ystyried hyn wrth gynllunio a darparu gwasanaethau.  Cyfarfodydd gwasanaeth ar-y-cyd i'w cynnal drwy'r flwyddyn.

Pob blwyddyn

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater F Mater I

2

Datblygu cydweithio, cydamcanion a chyd-ganlyniadau.

 

Pob blwyddyn

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater D

3

Adnabod a chael gafael ar grantiau / ffrydiau cyllid ychwanegol, yn enwedig ar gyfer clybiau ieuenctid a rhwydweithiau chwarae.  Ystyried clustnodi potyn bychan o gyllid blynyddol i brynu darpariaeth gwaith chwarae.

Pob blwyddyn

Rhwng y partneriaid, dod o hyd i 1-2 o ffrydiau cyllid ychwanegol pob blwyddyn

Mater D

Mater G

Mater H

4

Ystod ehangach o ddigwyddiadau ymgysylltu ac ymgynghori a grwpiau ffocws, gan gynnwys yn benodol i'r boblogaeth Gymraeg eu hiaith, gan gydnabod Hawl 12 yn yr UNCRC - hawl plant i gael llais yn y pethau sy'n effeithio arnynt.

Gwella'r cylch adborth.

 

Pob blwyddyn

O leiaf un digwyddiad ymgysylltu ac ymgynghori pob blwyddyn

Mater B

Mater C

5

Adolygu ac ehangu'r ddarpariaeth chwarae a hyfforddiant gwaith chwarae.

Pob blwyddyn

Partneriaid a sefydliadau i adnabod ac ymgeisio am gyllid i gynnig mwy o hyfforddiant

Mater G

6

Parhau i hyrwyddo pwyntiau gwybodaeth (Dewis / Info Engine) a chyfleoedd i gyfeirio pobl ymlaen.

Pob blwyddyn

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater D

7

Sicrhau bod data ar gael i eraill (hyrwyddo, dosbarthu a rhannu) ac i bwrpas cynllunio.  Mapio arolygon Chwarae i'r dyfodol, gyda GIS.

Pob blwyddyn

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater A

Mater B

8

Datblygu'r broses cadw cofnodion canolog ymhellach. Corff canolog i fod yn gyfrifol am gasglu data gweithlu gan wasanaethau sy'n cael eu comisiynu a'u rheoleiddio, tebyg i'r dull newydd gan Gofal Cymdeithasol Cymru ar gyfer data'r gweithlu Gofal Cymdeithasol.Awdurdodau lleol i ddarparu rhestr lawn a chywir o'r holl wasanaethau sy'n cael eu comisiynu, eu rheoleiddio a heb eu rheoleiddio ac sy'n darparu gwasanaethau gwaith chwarae a choladu a chyflwyno data gweithlu.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater E

Mater G

9

Creu cofrestr ganolog o'r holl fannau agored ac ardaloedd chwarae a'u monitro'n flynyddol i gadarnhau bod archwiliadau diogelwch wedi eu gwneud.

Blwyddyn 1

 

 

Sefydlu beth sydd ar gael ar hyn o bryd

Adnabod unrhyw ofynion ychwanegol

Datblygu cofrestri fel bo'n briodol

Mater C

10

Mwy o waith gydag ysgolion i ddatblygu dealltwriaeth o chwarae a defnydd y gymuned o dir yr ysgol.Ail-edrych ar gyfathrebu ag ysgolion er mwyn gallu rhoi mwy o gymorth iddynt ar weithgareddau awyr agored, chwarae a lles plant, gan gynnwys gwybodaeth ac anogaeth i ysgolion agor eu tir ar gyfer chwarae, e.e. taflenni gwybodaeth a chymorth Chwarae Cymru.

Cynllun hirdymor i sicrhau bod ysgolion yn cydbwyso'r risg Covid yn erbyn rhoi mynediad i asiantaethau allanol.

Blwyddyn 1

Cysylltu i'r Grant Ysgolion Bro a bidiau llwyddiannus

Mater C

Mater I

11

Cefnogi ysgolion i dderbyn hyfforddiant Kerbcraft / beicio gan ystyried cyfyngiadau eu cyfleusterau.  Adolygu sut y comisiynir y rhaglenni hyn fel bo'n ofynnol gweithio gyda'r cyfleusterau sydd gan yr ysgol i'w cynnig.

Gweithio gyda Sustrans i ddatblygu gweithgareddau cerdded a beicio ar gyfer meysydd chwarae / iard yr ysgol.

Blwyddyn 1

 

 

 

 

Blwyddyn 2

Sefydlu pa ddarpariaeth sy'n bodoli'n barod

 

Gweithio gyda'r ysgolion i wella'r hyfforddiant Kerbcraft / beicio

Mater F

Mater I

12

Datblygu trefi Teithio Llesol ymhellach i gynyddu cerdded a beicio.

Ystyried a ddylai fod eithriadau i'r Canllaw Dylunio Teithio Llesol fel y gellir cymeradwyo mwy o lwybrau.  

Adolygu'r dosbarthiadau / sut y cymhwysir y canllawiau.

Blwyddyn 1

 

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater F

13

Cefnogi Cynghorau Tref a Chymuned a grwpiau cymunedol yn ystod y broses CAT i ystyried chwarae a dysgu sut i wneud asesiadau o werth chwarae ac OSA.

 

Blwyddyn 1

Cysylltu â Chynghorau Tref a Chymuned

Mater C

14

Gwneud mwy o ddatblygu perthynas, ymgysylltu a gweithio'n gydweithredol â Chynghorau Tref a Chymuned.  Defnyddio astudiaeth achos Llangatwg fel enghraifft i annog cymunedau i ehangu mynediad a darpariaeth i bobl anabl yn lleol.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater C

Mater H

15

Fel rhan o broses adolygu'r Cynllun Datblygu Lleol, diweddaru'r Asesiad Mannau Agored, cynnal asesiad Seilwaith Gwyrdd, a chryfhau'r fframwaith polisi ar hyrwyddo cerdded a beicio.

(i gynnwys ail-edrych ar safonau ac integreiddio â seilwaith gwyrdd)

Drwy'r Cynllun Datblygu Lleol, monitro ystod o ddarpariaeth awyr agored gan adnabod y bylchau i oleuo cynlluniau i ddod.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater C

Mater F

Mater I

16

Darparu a defnyddio mesurau i warchod caeau chwarae ysgolion pan wneir penderfyniadau gwerthu, drwy'r Asesiad Mannau Agored a Pholisi DM3 y Cynllun Datblygu Lleol.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater C

17

Yr adran dai i fynd ati'n weithredol i ddileu'r man gwan gyda datblygiadau tai sy'n caniatáu i geisiadau gael eu rhannu i leihau nifer yr unedau ac osgoi gofynion OSA.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater C

18

Cynnwys anghenion chwarae ar safleoedd sipsiwn a theithwyr fel rhan o'r asesiad i ddod o ardaloedd chwarae ar safleoedd tai trefol.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater B

19

Blaenoriaethu arwyddion dwyieithog ar gyfer chwarae, gan gynnwys 'dim cŵn'.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater C Mater F

20

Datblygu mwy ar gyfleoedd a darpariaeth chwarae gwyliau i grwpiau penodol, sydd ar hyn o bryd yn brin a heb gyllid digonol.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater D

21

Pwysleisio'r opsiynau sydd ar gael yn lle cyfarpar chwarae sefydlog a hyrwyddo gwybodaeth a chanllawiau Chwarae Cymru i'r holl bartneriaid ar sut i greu amgylchedd chwarae da.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater C

22

Datblygu a hyrwyddo sgiliau bywyd awyr agored a datblygu mwy ar raglenni llythrennedd corfforol.

Annog pob ysgol i weithredu Rhaglen Ysgolion Chwareus Powys a defnyddio chwarae creadigol fel cyfrwng i wella lles ac adfer o Covid.

Annog mwy o leoliadau blynyddoedd cynnar i ymuno â'r cynllun Ysgolion Iach.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater I

23

Casglu mwy o ddata i fonitro faint o chwarae awyr agored sy'n digwydd yn rheolaidd mewn ysgolion.

 

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater I

24

Cefnogi ysgolion i ddatblygu mwy o gyfleoedd tu allan i oriau ar gyfer plant Cyfnod Sylfaen.

Cefnogi ysgolion i ddatblygu mwy o glybiau a gweithgareddau amser cinio a thu allan i oriau a gweithio gyda'r Rhwydweithiau Chwarae i ddod yn Ysgolion Chwareus.

Yn dilyn cynllun peilot, cyflwyno'r cynllun cenedlaethol ar agor tiroedd ysgolion y tu allan i oriau ysgol.

 

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater I

25

Annog a hyrwyddo manteision pobl hŷn a phobl iau'n dod at ei gilydd.  Ar ôl Covid pan ganiateir hynny, ehangu'r ystod o weithgareddau chwarae rhwng gwahanol genedlaethau.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater I

26

Y Cynllun Trafnidiaeth Lleol o 2020 ymlaen a'r Gwasanaethau Trafnidiaeth i gydnabod ac ystyried pwysigrwydd cynnig cyfleoedd chwarae i blant ynghyd ag adnabod ffyrdd o asesu ac ateb anghenion pob ag unrhyw grŵp, gan gynnwys grwpiau sy'n aml yn cael eu hymylu.

Ymgysylltu â'r gymuned ar drafnidiaeth gyhoeddus.

Darparu mwy o ddata i ddangos tystiolaeth o'r angen.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater F

Mater I

27

Gwneud mwy o wagu biniau ar feysydd chwarae - darparu biniau baw cŵn ar wahân.

Blwyddyn 1

Trafod rhwng Gwasanaethau Powys

Mater C

28

Hyrwyddo dull risg a budd o wneud asesiadau Iechyd a Diogelwch, gan gynnwys i Gynghorau Tref a Chymuned.

Blwyddyn 1

I'w trafod a'u cytuno â'r adrannau perthnasol

Mater I

 

Am fwy o fanylion a gwybodaeth, gallwch ddarllen yr Asesiad Digonolrwydd Cyfleoedd Chwarae llawn yn Chwarae ym Mhowys - Cyngor Sir Powys