gwelededd ddewislen symudol Toggle

Gwarchod y Cyhoedd Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth

5. Ein dull o sicrhau cydymffurfio a gorfodi

5.1    Byddwn yn sicrhau y targedir adnoddau ac ymdrechion ble y byddent fwyaf effeithiol drwy asesu'r risg yn erbyn canlyniadau ein rheoleiddio.  Bydd yr asesiadau risg hyn yn goleuo ein dull o reoleiddio, gan gynnwys casglu data, rhaglenni archwilio, cyngor i fusnesau, a sancsiynau gorfodaeth.  Fel rhan o'r asesiad risg hwn, byddwn yn ystyried effaith gyfunol bosib diffyg cydymffurfio ar ganlyniadau ein rheoleiddio a pha mor debygol fydd y diffyg cydymffurfio o ddigwydd eto.

5.2    O dan Ddeddf Diwygio Deddfwriaethol a Rheoleiddiol 2006, yn ei ffurf ddiwygiedig, rhaid i Gyngor Sir Powys ystyried yr Egwyddorion Rheoleiddio Da pan fydd ein gwasanaethau'n cyflawni eu dyletswyddau gorfodi.

Byddwn yn ymarfer ein gweithgareddau rheoleiddio mewn ffordd sydd:

  • Yn gymesur - bydd ein gweithgareddau'n adlewyrchu lefel y risg i'r cyhoedd a pha mor ddifrifol yw'r trosedd
  • Yn atebol - bydd ein gweithgareddau'n agored i'w craffu gan y cyhoedd, gyda pholisïau clir a hygyrch, ynghyd â threfn gwyno deg ac effeithlon
  • Yn gyson - bydd ein cyngor i'r rhai a reoleiddiwn yn gadarn a dibynadwy a byddwn yn parchu'r cyngor a gawn gan eraill.  Lle bydd amgylchiadau'n debyg, byddwn yn ceisio gweithredu mewn ffordd debyg i awdurdodau lleol eraill
  • Yn dryloyw - byddwn yn sicrhau bod y rhai a reoleiddiwn yn gallu deall beth y disgwylir iddynt ei wneud, a beth y maen nhw yn eu tro'n gallu ei ddisgwyl
  • Wedi eu targedu- bydd ffocws ein hadnoddau ar fusnes a gweithgareddau risg uwch, gan adlewyrchu anghenion lleol a blaenoriaethau cenedlaethol.

5.3    Rydym yn cofleidio'r egwyddorion ar orfodaeth dda a nodir yng Nghod y Rheoleiddwyr, yn ei ffurf ddiwygiedig,  

https://Cod y Rheoleiddwyr - GOV.UK (www.gov.uk).gov.uk/government/publications/regulators-code

 

sy'n nodi y dylai rheoleiddwyr:

·        Cyflawni eu gweithgareddau mewn ffordd sy'n helpu'r rhai a reoleiddir ganddynt i gydymffurfio a thyfu,

·        Cynnig ffyrdd didrafferth o ymgysylltu â'r rhai a reoleiddir ganddynt a gwrando ar eu barn,

·        Seilio eu gweithgareddau rheoleiddio ar risg,

·        Rhannu gwybodaeth am gydymffurfio a risg,

·        Sicrhau bod gwybodaeth, arweiniad a chyngor clir ar gael i helpu'r rhai a reoleiddir ganddynt i gwrdd â'u cyfrifoldebau,

·        Sicrhau bod eu gweithgareddau rheoleiddio'n dryloyw.

 

          Fodd bynnag, mewn rhai achosion gallwn gasglu bod darpariaeth yng Nghod y Rheoleiddwyr naill ai'n amherthnasol neu wedi'i gwrthbwyso gan ddarpariaeth arall.  Byddwn yn sicrhau, os byddwn yn ymadael o'r Cod, bod hynny am y rhesymau iawn ac yn seiliedig ar y dystiolaeth sydd ar gael.

 

5.4        Ymrwymwn, ym mhob agwedd ar ei waith, i hyrwyddo cydraddoldeb yn unol â datganiadau a pholisïau Cydraddoldeb ein Cyngor.  I wneud hyn, bydd y Gwasanaeth yn ceisio mabwysiadu'r arfer gorau, gan gynnwys drwy ddarparu cymorth, gwybodaeth a chyngor.  Wrth fonitro ac adolygu ein harferion o dan y polisi hwn, gwnawn yn siŵr bod ein gweithgareddau gorfodaeth yn adlewyrchu'r ymrwymiad hwn. Mae'r holl waith o brosesu data personol wrth ddarparu'r gwasanaethau, a'r polisi hwn, yn cael ei wneud drwy gydymffurfio â Deddf Diogelu Data 2018 a'r Rheoliad Cyffredinol Ar Ddiogelu Data (GDPR).

 

5.5        Gyda rhai o feysydd gwaith eraill y Cyngor, rydym wedi rhannu'r rôl orfodaeth ag asiantaethau eraill, er enghraifft yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, Cyfoeth Naturiol Cymru, Cyllid a Thollau EM, a'r Heddlu.  Weithiau bydd yn fwy priodol i asiantaethau gorfodaeth eraill, neu awdurdodau lleol eraill, ddelio ag achosion o dorri'r rheolau. Yn yr amgylchiadau hyn, gallai'r Gwasanaeth basio manylion y troseddu i asiantaethau o'r fath.  Mewn amgylchiadau lle mae'r rôl orfodaeth wedi'i rhannu neu'n ategol, byddwn yn dal i lynu wrth y Polisi Cydymffurfio a Gorfodaeth hwn ond bydd gan yr asiantaethau eraill hawl i gymryd pa bynnag gamau ag y maen nhw'n ystyried i fod yn angenrheidiol.

 

5.6        Pan fyddwn yn cyfnewid gwybodaeth am weithgareddau gorfodi â'n hasiantaethau partner, gwnawn hynny'n unol ag unrhyw ddulliau sefydledig o rannu gwybodaeth, ac yn unol â'r gofynion cyfreithiol, gan gynnwys Rheoliadau Cyffredinol ar Ddiogelu Data 2018 a Deddf Troseddu ac Anrhefn 1998. Byddwn yn gweithio'n agos â gwasanaethau eraill y Cyngor, a gyda rheoleiddwyr allanol priodol, i hyrwyddo cydymffurfio â'r rheoliadau ym mhob maes perthnasol gan gynnwys y ddeddfwriaeth ar fwyd a masnachu teg.